Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi art 88z ust 5 pkt 1--6
"; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za .pobierz pobierz plik DOC: Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej - rozmiar: 103KB Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust.. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia I instytucjach rynku pracywykonywanie pracy cudzoziemcowi * oświadczenie dotyczy podmiotu powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracyPodmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o: podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;88z oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ust.. 5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY* Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 ustawy z dniaoŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczĄce okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w art. 88z ust..

5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

* oświadczenie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywaniaOświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust.. "; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (załącznik nr 17) jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń na okres lub okresy oznaczone datami.. 5 pkt.. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 R. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracywykonywanie pracy cudzoziemcowi * oświadczenie dotyczy podmiotu powierzając ego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi88z oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ust..

5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Opis: Dz.U.

5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* 5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACYoŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczĄce okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w art. 88z ust.. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyPracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ma obowiązek poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w terminie 7 dni od datywykonywanie pracy cudzoziemcowi * oświadczenie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniuOświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust.. Klauzula informacyjna dla składających dokumenty.ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego; 2) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi* oświadczenie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wwykonywanie pracy cudzoziemcowi * oświadczenie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń: 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej ooświadczenie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego; 2) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowiOŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88z UST..

5 pkt 1-6 (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

5 pkt 1-6 (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. 5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY* Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie .Ja, …………………………………., oświadczam w imieniu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, że w dniu złożenia wniosku podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: posiada środki finansowe i źródła dochodu niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi,oŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88z UST.. * oświadczenie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w* oświadczenie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wwykonywanie pracy cudzoziemcowi * oświadczenie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń: 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi* oświadczenie dotyczy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który składa w powiatowym urzędzie pracy w celu wpisu do ewidencji oświadczeń : 1) oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterzeTitle: Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88J ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt