Wniosek o tablice rejestracyjne
Załączniki: oświadczenie o utracie tablic (tablicy) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje), tablice rejestracyjne - jeżeli zostały zniszczoneW przypadkach, o których mowa w ust.. Wniosek o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej rozpatruje wydział komunikacji, który wcześniej wydał autu oznaczenia.. Wydział komunikacji w Opolu oprócz rejestracji pojazdów zajmuje się również m.in. wydawaniem prawa jazdy i udzielaniem licencji transportu drogowego.wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych (zgodny ze wzorem - plik do pobrania WSO-21-01).. Przydatny w przypadku utraty tablic(y).Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik (trzeciej tablicy rejestracyjnej) Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik (trzeciej tablicy rejestracyjnej).. Wniosek (dostępny tutaj) o zmianę tablic rejestracyjnych - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.. Wniosek o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych wraz z resztą potrzebnych dokumentów należy złożyć do wydziału komunikacji urzędu miasta, gminy, starostwa powiatowego lub urzędu dzielnicy (w przypadku Warszawy).. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia RODODo rejestracji pojazdu i uzyskania żółtych tablic w wydziale komunikacji należy złożyć zaświadczenie o badaniu pojazdu, protokół z oceny stanu technicznego oraz uwierzytelnioną kopię decyzji.Pojazd samochodowy, dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać na tym pojeździe tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu,który zarejestrował pojazd na terytorium RP.wniosek o wydanie tablic z nowym numerem rejestracyjnym dowód rejestracyjny; dowód uiszczenia opłaty za tablicę (tablice) rejestracyjną (rejestracyjne) i znaki legalizacyjneWniosek o rejestrację samochodu lub pojazdu składa się w formie papierowej w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania..

Pobierz wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik.

- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;1.. Wypełniony „Wniosek o wydanie tablic (-y) rejestracyjnych (-ej) z nowym numerem rejestracyjnym z tytułu zniszczenia/zgubienia/kradzieży" (WSO-34).. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).. Dokumenty można dostarczyć na dwa sposoby: Osobiście do urzęduOświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a .. oświadczam, że tablice rejestracyjne, karta pojazdu, znak legalizacyjny * została/ y skradziona/ e, zagubiona/ e, zniszczona/ e* .tablice rejestracyjne pojazdu, kartę pojazdu (jeżeli była wydana), aktualne badanie techniczne pojazdu, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, pozostałe dokumenty wynikające z wniosku o rejestrację, w przypadku kiedy pojazd nie jest zarejestrowany na wnioskującego o wydanie tablic z wyróżnikiem indywidualnym.Wniosek o wydanie/ zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika Wnoszę o 4: wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej jednorzędowej dwurzędowej ..

Pobierz w formacie.pdfGdzie złożyć wniosek o wydanie tablic indywidualnych?

Kradzież tablic (tablicy): - dowód rejestracyjny, - karta pojazdu, jeżeli była wydana, - zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic /tablicy/ rejestracyjnych .. Dowód rejestracyjny pojazdu.. Zabierz ze sobą • dowód osobisty,Kierowcy samochodów elektrycznych i wodorowych mogą już od 1 stycznia 2020 występować do wydziałów komunikacji o nowe tablice rejestracyjne dla swoich pojazdów.. Składając wniosek, trzeba przynieść ze sobą: dowód osobisty; dowód rejestracyjny pojazdu; polisę OC; dowód uiszczenia opłaty (za tablicę rejestracyjną i znaki legalizacyjne); oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające kradzież, zagubienie bądź.Wniosek o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej - wzór (PDF) Oprócz wniosku należy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu, własny dokument tożsamości ze zdjęciem (najlepiej dowód osobisty), a jeśli właścicielem auta pozostaje osoba prawna, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.Wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych.. Jeżeli zatem kierowca ma pojazd zarejestrowany w Gdańsku, ale mieszka obecnie w Warszawie, to w Gdańsku będzie musiał złożyć dokumenty.Wniosek właściciela o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej..

Karta pojazdu, jeżeli była wydana - wzór.Małe tablice rejestracyjne: kary są stosowane?

Zgubienie tablic (tablicy) rejestracyjnych: - dowód rejestracyjny, - karta pojazdu, jeżeli była wydana,Wymagane Dokumenty.. Tablica rejestracyjna/tablice rejestracyjne, jeżeli nie zostały utracone.Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej iposiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust.. Załączniki do wniosku: 1) Dotychczasowy dowód rejestracyjny, 2) Tablice/ -ca rejestracyjne w przypadku zniszczenia,Trzecia tablica rejestracyjna: wniosek składa się w wydziale komunikacji.. Zmiana tablic rejestracyjnych: 1. Osoba składająca wniosek o wydanie nowych tablic rejestracyjnych i prosząca o mniejsze numery jest zobowiązana do podpisania oświadczenia.. Takie rozwiązanie nie dotyczy jednak wszystkich modeli aut, a jedynie tych sprowadzanych z Ameryki i Japonii.Wniosek właściciela o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych..

W tym celu w wydziale komunikacji starostwa powiatowego trzeba złożyć wniosek o jej wydanie.

1, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego i dowodu rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu dokumentów wymienionych w § 12 ust.. (data i podpis właściciela pojazdu / pełnomocnika) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.. Dotychczasowy dowód rejestracyjny - wzory dowodów rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.. W nim deklaruje, że eksploatowany przez nią pojazd posiada miejsce wyłącznie na zmniejszone oznaczenia.Sposób załatwienia sprawy: - składanie wniosku o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) lub tablicy na bagażnik odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty.. Tablice są koloru .. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne.Oświadczam, że pojazd posiada zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych.. Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc) Wniosek o rejestrację pojazdu (.odt) .I.. 4 rozporządzenia .Wniosek..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt