Formularz zgłoszenia pobytu stałego
; Dowód osobisty lub paszport.Wymagane dokumenty.. Formularz w formie dokumentu elektronicznego - patrz .W formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO, w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.. Dane do wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Details of a change of permanent residence Ulica Street Numer domu House number Kod pocztowy Postal code Miejscowość - dzielnica City - City district .formularz „zgłoszenie pobytu stałego", dowód osobisty lub paszport, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał.. Złóż wniosek przez Internet:Jeśli wyjeżdżasz za granicę na stałe, wypełnij tylko formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 14 lutego 2017: Pobierz wzór DOC (64.00 KB) Liczba pobrań: 2952 PDF (116.91 KB) Liczba pobrań: 308 Pobierz druk DOC (63.00 KB) Liczba pobrań: 1555 PDF (72.32 KB) Liczba .formularz zgłoszenia pobytu stałego, dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś: dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form strona 2/3 Deklarowany okres pobytu / Declared period of residence 3..

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Nawa usługi na ePUAP: Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy .. formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy.. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.. 3. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.. Do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.Formularze do pobrania: Zgłoszenie pobytu stałego (1.74 MB) Pełnomocnictwo (74.98 KB) WZÓR Zgłoszenia pobytu stałego (RU) (808.38 KB) WZÓR Zgłoszenia pobytu stałego (UA) (788.08 KB) Rezerwacja wizyty: Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.. Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia..

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna o przydziale lokalu mieszkalnego lub orzeczenie sądu.Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Łodzi można wyszukać na stronie internetowej epuap.gov.pl za pomocą następujących sposobów: .. Sposoby przesłania dokumentów:Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" lub "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" lub " Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 m-cy" Dowglądu: Dowód osobisty lub paszport.Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały na formularzu zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.Formularze do pobrania: Zgłoszenie pobytu stałego (1.74 MB) Pełnomocnictwo (74.98 KB) WZÓR Zgłoszenia pobytu stałego (RU) (808.38 KB) WZÓR Zgłoszenia pobytu stałego (UA) (788.08 KB) Rezerwacja wizyty: Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty..

Formularz: „Zgłoszenie pobytu stałego" Do wglądu: Dowód osobisty lub paszport.

Nazwa usługi na ePUAP: Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy .. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu, dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu (art. 33 ust.. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego".. Dowód osobisty lub ważny paszport.. Nr 1 do procedury SA-14), W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba, każdorazowo posiadając stosowne pełnomocnictwo.Zgłoszenie pobytu stałego.. Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego".Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE" lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).. Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego..

W ten sposób zostaniesz wymeldowany z obu miejsc pobytu: stałego i czasowego.

4.Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca pdf 827 KB Pobierz plik; Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (tylko do Straży Granicznej) pdf 951 KB Pobierz plik Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu pdf 984 KB Pobierz plik; Formularz zgłoszenia urtaty lub uszkodzenia dokumentów pdf 660 KB Pobierz plik; Wniosek o wydanie lub wymianę .formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego, dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.. W ten sposób zostaniesz wymeldowany z obu miejsc pobytu: stałego i czasowego.. Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.i Jeśli wyjeżdżasz za granicę na stałe, wypełnij tylko formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.. Zgłoszenie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca wymeldowania z miejsca pobytu stałego, Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru .Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - druk i wzór jego wypełnienia - w formacie .doc i pdf.Zgłoszenie pobytu stałego Wniosek składany za pośrednictwem platformy .. Złóż wniosek przez Internet:Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP - >>> Wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego, na wniosek osoby zgłaszającej.. Dokumentem potwierdzającym tytuł prany do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt