Oświadczenie o samodzielności pracy ujk
Umowa O Warunkach I Zasadach Odpłatności W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego W Kielcach, W Trakcie Studiów Niestacjonarnych (380.9 KiB)Oświadczenie o samodzielności pisania pracy dyplomowej; Wniosek o ulgę w opłacie za zajęcia dydaktyczne; Pismo dotyczące udostępnienia materiałów do pisania pracy dyplomowej; Strona tytułowa pracy magisterskiej; Strona tytułowa pracy magisterskiej na płytę CD; Strona tytułowa pracy licencjackiej; Strona tytułowa pracy licencjackiej na płyte CD; Strona tytułowa pracy podyplomowejZałącznik nr 16.. 3) doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim.. 2) dobre umiejętności analityczne i programistyczne.. oświadczenie o samodzielności pracy,Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych .. Oświadczam takŜe, Ŝe wersja pracy znajdująca się na przedłoŜonej przez mnie płycie CD jest zgodna z wydrukiem komputerowym pracy.Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągany w bazowym roku podatkowym, w szczególności: umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie/ wznowienie* działalności gospodarczej, świadczenia .Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy ..

Oświadczenie samodzielności.

(KIERUNEK STUDIÓW .Dokument lub oświadczenie (załącznik nr 21) określający datę oraz wysokość uzyskanego dochodu w bieżącym roku (netto) z miesiąca następującego po miesiącu zatrudnienia w szczególności umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego .Niniejszym oświadczam, Ŝe przedłoŜoną pracę dyplomową pt.: .. napisałem samodzielnie 1, tj. − nie zleciłem opracowania pracy lub jej części innym osobom, − nie przepisałem pracy lub jej części z innych opracowań i prac związanych tematycz-nie z moją pracą, − korzystałem jedynie z niezbędnych konsultacji,Studenci, którzy nie obronią się do dnia 30.09, powinni złożyć stosowne pismo w dziekanacie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.. Obszerny wstęp liczący 61 stron wprowadza w zagadnienia będące przedmiotem szczegółowych badań Doktorantki.. Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Pdf (182.5 KiB) Oświadczenie O Samodzielności Pisania Pracy Edytowalny Dokument (37.0 KiB) UMOWY DOTYCZĄCE STUDIÓW.. Bywa, że wymagany jest także podpis promotora.OŚWIADCZENIE Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że przedkładana praca magisterska / inżynierska / licencjacka(*) na temat: ..

4) umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.i.

Wzory dokumentów .. (aktualizacja: 09.09.2020) .. Informacje o sprawach socjalno-bytowych UJK : Sprawy socjalno-bytowe studentów - informacje ogólnouczelnianeZałącznik 10 - oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ma być przyznane świadczeniePromotor pracy dyplomowej po sprawdzeniu jej z wykorzystaniem systemu JSA podejmuje decyzję o uznaniu pracy za spełniającą wymogi oryginalności i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego lub o uznaniu pracy za niespełniającą wymogów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego z powodu zastrzeżeń co do oryginalności jej treści.oraz stosowne oświadczenie o samodzielności wykonania pracy doktorskiej.. Wykaz skrótów (w języku polskim i angielskim został bardzo starannie opracowany).. Zasady wyróżnienia absolwentów Uczelni poprzez wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów:Każdy egzemplarz pracy musi posiadać umieszczone na trwale (za stroną tytułową przed spisem treści) oświadczenie o samodzielności pracy; 2. jedną wersję elektroniczną pracy magisterskiej zamieszczoną na płycie CD-R/CD-RW/DVD według podanych wymagań z podpisem promotora - oddawaną bezpośrednio w Dziekanacie EOPD w pok..

Oświadczenie o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej Załącznik nr 18.

Pobierz plik (docx, 12,54 kB)Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy licencjackiej/pracy magisterskiej/pracy inżynierskiej.. Wzór oświadczenia różni się w zależności od uczelni, dlatego warto pobrać go we właściwym dziekanacie.. 1d ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.. praca: - nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawieWymagania: 1) Doktorat z fizyki w momencie mianowania.. Oświadczenie o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły Załącznik nr 20.Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie (załącznik nr 17) - potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, pobierającej lub niepobierającej zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium - staż, wypłacany z Funduszu Pracy lub finansowany ze środków Unii Europejskiej (od - do kiedy) wraz z kwotami netto świadczeń pobranych za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczeń.OŚWIADCZENIE Przedkładając w roku akademickim .. pracę licencjacką/inżynierską/magisterską* pod tytułem ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie samodzielności dołączane jest do pracy magisterskiej przez jej autora.

Umowa O Warunkach I Zasadach Odpłatności W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego W Kielcach, W Trakcie Studiów Niestacjonarnych (380.9 KiB)OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach .. 2087 w .Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust.. Poniższe zestawienie przedstawia przydatne studentom dokumenty, zestawione w kategoriach tematycznych.Osoby, posiadające materiały kwalifikujące się do tej kategorii, proszone są o przysyłanie wzor(u)ów dokument(u)ów na adres [email protected]łatne udostępnienie mojej pracy w celu oceny samodzielności jej przygotowania przez system elektronicznego porównywania tekstów oraz przechowywania jej w bazie danych tego systemu.. W każdym egzemplarzu (drukowanym) pracy jako ostatnia strona, musi być załączone podpisane oświadczenie o samodzielności pracy (kliknij), ii.. Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym Załącznik nr 19.. Ja niżej podpisana/ny.studentka/t Wydziału.Uniwersytetu w.oświadczam, że przedkładaną pracę dyplomową zatytułowaną .. napisałam/łem samodzielnie.Zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów UJK do składania wniosków na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach „Inkubatora Innowacyjności 4.0".. Wzory dokumentów są dostępne na stronie unipt.pl w zakładce „studenci".. W przypadku wersji elektronicznych pracy na nośniku należy umieścić wersję zawierającą oraz pozbawioną ww.. (IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA) ………………………………………………………….. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH.. Wstęp jest bardzo obszerny i interesująco napisany,świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający - zakończenie umowy o pracę, utratę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego, wyrejestrowanie/ zawieszenie (w rozumieniu art. 14a ust.. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Studiów w PŁ z dnia 29 marca 2006 roku ……………., dnia …………………… roku ………………………………………………………….. Oświadczenie o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Załącznik nr 17.. Jednocześnie oświadczam, że ww..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt