Protokół walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego osp
nr 2: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej, Zał.. Sprawozdanie finansowe.. „Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP" wraz z załączni-kami, - jeden egz.. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej.Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w OSP.. nr 3: Sprawozdanie finansowe i plan finansowy ochotniczej straży pożarnej, Zał.. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 i plan finansowy na 2016 rokProtokół.. W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 24 osoby (lista w załączeniu, załącznik nr1).Porządek zebrania:Protokół wraz z załącznikami (punkt XIII) sporządza się w 3 egz.. )Wzory dokumentów i druków na walne zebrania w ROD 2015 Opublikowano: 03-02-2015, 15:29 Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów i druków niezbędnych do przeprowadzenia tegorocznych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin odbytego w dniu 06.12.2017 o godzinie 19.00 W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 24 osoby (lista w załączeniu, załącznik nr1).. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.Procedura zwołania zebrania OSP: Do obowiązków ustępującego Zarządu OSP należy przygotowanie zebrania i dokumentacji sprawozdawczej za miniony rok..

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP.

Walne zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd OSP.. Lista obecności, w oryginale, stanowi załącznik do sprawozdania komisji mandatowej.. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczego/ sprawozdawczo-wyborczego, (1 str.) Zał.. 3) Przyjęcie porządku zebrania.. Dyskusja nad sprawozdaniami.. nr 1: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu, Zał.. Protokół Komisji Wyborczej .. Lista obecności osób zaproszonych.. z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego przeprowadzonego w dniu _____ 201 __ r. I Porządek zebrania: Otwarcie zebrania.. Na 7 dni wcześniej informuje członków OSP o: miejscu, terminie i porządku obrad.. Jeden pozostaje w aktach OSP, drugi przekazuje się do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP w terminie 7 dni po odbyciu zebrania, a jeden egzemplarz protokołu - do starosty powiatu.Dokumenty walnego zebrania członków stowarzyszenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdania.. Ochotniczej Straży Pożarnej w _____ z dnia _____ w sprawie: działalności organizacyjno-programowej.. O terminie zebrania Zarząd powiadamia się Oddział Gminny / Miejsko-Gminny01.. Wybrana na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP .. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków..

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Title: P r o t o k o ł Author: Hanna Polakwalnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione.. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przeprowadza ocenę realizacji pięcioletniego planu nakreślonego na poprzednim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2016 r., określa, co z przyjętych planów na kadencję zostało przeprowadzone, a czego nie udało się zrealizować.1 1 Scenariusz sprawozdawczo-wyborczego walnego zebrania członków OSP w w dniu : (materiał dla prowadzącego zebranie) 1.. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.. Jeden pozostaje w aktach OSP, drugi przekazuje się do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP w terminie 7 dni po odbyciu zebrania, a jeden egzemplarz protokołu - do starosty powiatu .Protokół walnego zebrania wypełnia się w 3 egzemplarzach, z czego 2 przekazuje się do ZOGm / równorzędnego/ ZOSP RP.. pozostaje w aktach OSP, - drugi przekazuje się do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP w terminie 7 dni po odbyciu zebrania, - w przypadku zmian w składzie Zarządu OSP i /lub/ Komisji Rewizyjnej OSP, spo-walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP 1) Otwarcie zebrania.. b. "Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań OSP", która wypełniana jest w aplikacji „System OSP" panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021-Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin..

4.Komisji Wyborczej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Nr 4 do „Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP"), wprowadzany do aplikacji „System OSP" panel „Raport OSP".. Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2015. zaprzyjaźnione jednostki.. w sprawie zmian statutu OSPZ powyższego najważniejsze są dwie rzeczy: 1) wszyscy członkowie OSP muszą wyrazić zgodę na udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 2) w zawiadomieniu o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym musi być zapis, że zebranie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i w jakiej formie (np. za pośrednictwem Zoom'a).. Protokół Komisji Mandatowej .. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej.. Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w _____ walne zebranie postanawia: Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 201__.Zał.. Lista obecności druhów OSP i MDP.. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.. nr 7 do protokołu: Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP, (1 str.) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP, (3 str.) Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu OSP, (1 str.)Protokół z walnego zebrania..

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo- wyborczego.

W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 21 osób (lista w załączeniu) z 30 Członków Stowarzyszenia oraz 3 zaproszonych gości.1.. 4) Sprawozdanie z działalności za ………….r.. 5) Sprawozdanie finansowe za …………….r.. 6) Sprawozdanie komisji rewizyjnej za ……………….r.Po wysłuchaniu dyskusji i sprawozdań komisji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zapisuje w protokole wnioski, zgłaszane w trakcie dyskusji i przedkłada projekty uchwał w sprawach: w sprawie działalności organizacyjno-programowej; w sprawie wyborów.. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie w zastępstwie upoważniony przezeń wiceprezes OSP ) Otwieram walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w.Zamknięcie walnego zebrania.. 8.PROTOKÓŁ z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie odbytego w dniu 07.05.2015r.. Wskazówka: Porządek obrad jest przygotowywany przez władzę (organ) zwołujący zebranie zgodnie ze statutem.. 04.Komisję Statutową walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybiera się tylko wówczas, gdy w okresie przygotowawczym do walnego zebrania Zarząd OSP opracował projekt statutu OSP, uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ten projekt otrzymali i zostali o tym fakcie poinformowani w zaproszeniu.Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnejzałącznik do przykładowego scenariusza zebrania OSP Przykładowy Porządek Zebrania OSP 1.. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP.. nr 3a: Sprawozdanie finansowe OSP prowadzącej działalność statutową,1.. Przyjęcie porządku zebrania.. protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia docx ・21.51 kB.. Otwarcie zebrania.. Ochotniczej Straży Pożarnej w _____ w dniu _____ I.. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP.. z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin odbytego w dniu 06.12.2017 o godzinie 19.00. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej.. Sprawozdanie z działalności.. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej.. Przedstawienie porządku zebrania.. Powitanie gości i zebranych.. 2) Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.. Najczęściej jest to zarząd stowarzyszenia, ale w nadzwyczajnych sytuacjach (braku możliwości zwołania .Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.. Głosowanie nad sprawozdaniami.. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.. 2 Wzór: Druk uzupełniający OSP.. walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.. Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej wypełnia się w 3 egzemplarzach - jest to załącznik do protokołu..Komentarze

Brak komentarzy.