Umowa wynajmu samochodu na doby
Decydując się więc na formę pisemną warto zawrzeć w niej poniższe informacje.WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: NIP: REGON: zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM a ; zwanym dalej NAJEMCĄ o następującej treści: 1 1.. Wynajmowany samochód jest zarejestrowany na terytorium RP i posiada ubezpieczenia OC, AC i Assistance.. Wynajmowany samochód jest zarejestrowany na terytorium RP i posiada ubezpieczenia OC, AC i Assistance.. W przypadku nie zwrócenia pojazdu we wskazanym terminie i nie przedłużenia umowy, Wynajmujący zgłasza na Policję kradzież samochodu.Umowa wynajmu pojazdu.. Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa najmu pojazdu określona jest jako oddanie najemcy do użytkowania przedmiotu na ustalony czas.. Niemniej ustawy nie precyzują, jakie obowiązkowe elementy powinny się znaleźć w takim dokumencie.. Dopłata za oddanie brudnego pojazdu: 40 PLN.. Przedział kilometrowy uzależniony od rodzaju samochodu wynosi od 200-400 km na dobę razy ilość dni przez jaką wynajmujący użytkuje samochód a powyżej limitu 0,20zł/km Protokół oględzin pojazdu.. Liczymy go opierając się o pełne doby (24h).. Dopłata za oddanie .Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. Zawarta w dniu………………………….. Pożyczający może przedłużyć umowę w terminie do 4 godzin po upływie1..

Umowa wypożyczenia samochodu.

Pkt 14 Wynajmujący oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni oraz akceptuje jego warunki.Wszelkie uwagi co do stanu Samochodu należy zgłaszać Wynajmującemu w momencie wydania Samochodu.. Załącznikiem do niniejszej umowy są: - kserokopie dowodów osobistych lub paszportów oraz praw jazdy osób uprawnionych do kierowania samochodem.. Zapłata następuje z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wypożyczającego.. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego/samochodu ciężarowego ., rok produkcji ., numer rejestracyjny .. , numer identyfikacyjny pojazdu .. 2.3 Po stronie Najemcy: Najemca zapewnia pokrycie kosztów eksploatacji samochodu przez czas trwania najmu i jego zwrot do Wynajmującego z pełnym bakiem, Najemca zapewnia, że samochód będzie kierowany tylko przez Najemcę (w przypadku gdy auto będzie prowadzone przez inną osobę musi ona być personalnie zgłoszona Wynajmującemu z podaniem jej uprawnień do prowadzenia pojazdu .Opłaty za wypożyczenie samochodu są następujące: Przekroczenie dwóch godzin po upływie doby liczymy kolejną dobę za jedna dobę 300 PLN brutto bez limitu kilometrów.. Bardziej szczegółowozwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.. Konieczne jest również wskazanie przedmiotu umowy, czyli konkretnego samochodu..

Regulamin wynajmu pojazdu.

Podstawą jest oczywiście wyznaczenie stron, czyli wynajmującego i najemcę wraz z ich danymi osobowymi.. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem .. Pobierz bezpłatny wzór.1.. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest sprawny i zdatny do użytku.. Wynajmujący oświadcza, że zobowiązuje się wydać Najemcy opisany w §1 przedmiot najmu nie później niż .. dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.. Zapłata następuje z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wypożyczającego.. 3.Umowa najmu pojazdu w świetle prawa.. &6 W dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,Najemca jest zobowiązany zwrócićwynajmu krótkoterminowego (1 doba), lub nie później niż 24 godziny przed upływem terminu zwrotu w przypadku .. że zostały mi przekazane wyżej wymienione akcesoria na czas wynajmu pojazdu i zobowiązuje się do oddania ich po wygaśnięciu umowy wynajmu przy zwrocie pojazdu .Przedmiot umowy najmu.. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni.Zawarcie umowy najmu pojazdu następuje poprzez wypełnienie przez Najemcę formularza dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni ( lub poprzez kontakt za pomocą infolinii oraz przesłanie przez Wynajmującego potwierdzenia na podany w formularzu adres e-mail Najemcy.wynajętego pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających..

Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie następnej doby.

Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód Wynajmującemu kompletny i w stanie w jakim go wynajął oraz w miejscu i w dniu określonym w Umowie.Przedmiot umowy najmu.. Niniejsze Warunki umowy najmu (zwane dalej "Regulaminem") określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu), określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym dalej "Najemcą") a Tomasz Świder prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NH RentalUMOWA WYNAJMU POJAZDU - AUTOLAWETY Umowa została zawarta w Słomnikach dnia.. pomiędzy: WYNAJMUJĄCYM: JANUSZ SKIBA ul.Wolności 21 32-090 Słomniki NIP 682-118-88-64 tel: +48 602 320 340Ogólne zasady umowy najmu samochodu Kodeks cywilny określa umowę najmu, jako oddanie najemcy do użytkowania określonego przedmiotu na ustalony czas.. W dniu zwrotu pojazdu Najemca - Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualnie inne należności, wynikające z postanowień umowy.Obowiązkowymi elementami pisemnej umowy najmu samochodu są: określenie stron, czyli wskazanie wynajmującego i najemcy.. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest sprawny i zdatny do użytku.. Warunkiem wypożyczenia samochodu muszą zostać spełniać następujące warunki: - zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu, - okazanie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem), - okazanie prawa jazdy..

Czas trwania wynajmu rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy.

§4 Udział własny najemcy w przypadku szkody komunikacyjnej lub innych zdarzeń wynosi 4000,00 zł brutto.. Wynagrodzenie zawarte w umowie wynajmu samochodu podane jest w złotych polskich wg cen brutto.. W przypadku najmu samochodu nie ma konieczności sporządzania umowy na piśmie, ale bez tego ciężko dochodzić swoich praw w konfliktowej sytuacji (np. po kolizji lub kradzieży pojazdu).. Odwiedź nas na Facebook.. o godz. …………… pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELZAN Andrzej Ziółkowski z siedzibą w Częstochowie, ul Powstańców W-wy 53, NIP 573-102-45-49 reprezentowanym przez ……………………………………….Umowa najmu samochodu Przez umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz za korzystanie z samochodu.. (cztery tysiące złotych) §5 1.. Wynagrodzenie płatne będzie w chwili zwrotu przedmiotu najmu.. Przedmiotem najmu jest samochód osobowy: [opis samochodów osobowego] 2.. Strony ustalają wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę najmu pojazdu na kwotę ……….…… zł brutto.. Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytkowania samochód osobowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie.. Niezbędne jest .1.. Zobacz przykład Pobierz formularzCo jeszcze powinna zawierać umowa najmu samochodu ?. 1 i 2 dotyczy szkód powstałych wyłącznie w okresie trwania umowy, jednakże rozciąga się na szkody, których wykrycie nastąpiło po zwrocie przedmiotu najmu, jeżeli najemca podjął działania zmierzające do ukrycia szkody lub zwrot przedmiotu najmu z przyczyn nieleżących po strinie .Opłaty za wypożyczenie samochodu są następujące: Przekroczenie dwóch godzin po upływie doby liczymy kolejną dobę za jedna dobę 300 PLN brutto bez limitu kilometrów.. §2 Wydanie najemcy samochodu (przedmiotu najmu) 1.Czas trwania wynajmu oraz umowa.. Przez umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz za korzystanie z samochodu.. Dane stron powinny być zgodne z dokumentem tożsamości (jego numer i seria winny być odnotowane), ponadto można zawrzeć dane teleadresowe, NIP lub PESEL itp.; treść oświadczenia woli, inaczej oświadczenie woli - powinna szczegółowo .Umowa wypożyczenia samochodu.. Nie precyzuje jednak, jakie elementy powinna ona zawierać.. Z pewnością muszą być w niej określony strony, czyli wynajmujący i najemca oraz ich dane osobowe.Odpowiedzialność najemcy, o której mowa w ust.. Przedmiotem najmu jest samochód osobowy: [opis samochodów osobowego] 2..Komentarze

Brak komentarzy.