Wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - wypełniony wniosek o uzyskanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wg opracowanego wzoru przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przekazanego do wykorzystania przez organy właściwe - wzór wniosku zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego .Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka docx, 83.62 KB, 24.06.2020; Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pdf, 285.5 KB, 24.06.2020; Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu pdf, 118.5 KB, 19.05.2020Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci: (Jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest większa, należy dodatkowo wypełnić i dołączyć doPrzydatne strony z filmu: opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następującedzieci: (Jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest większa, należy dodatkowo wypełnić i dołączyć do niniejszego formularza załącznik SR-2Z) 3..

1, nie stosuje się ... Jest to świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu urodzenia się dziecka.

Imię ANNA 02.. Imi ę Nazwisko Numer PESEL*) Data urodzenia Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowo ść Kod pocztowy Ulica Numer domu1.. DANE WNIOSKODAWCY 01.. Wpisz tutaj wszystkich członków twojej rodziny, czyli odpowiednio: wnioskodawcę (siebie), dane dzieci, na które wnioskujesz o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, dane Twojego małżonka albo drugiego rodzica dzieci, pozostałe dzieci w wieku do ukończenia 25 r. życia, na które nie wnioskujesz o jednorazową zapomogę z tytułuWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I.. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.SR-2 strona: 1/6 wersja: SR-2(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1.. Do zapomogi, o której mowa w ust.. Zapomogę przyznaje się na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od narodzin, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dzieckaWymagane dokumenty..

Dane osoby ubiegaj ącej si ę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia si ę dziecka.

- na każde urodzone dziecko do 1 r. ż. - na każde dziecko adoptowane do 3 r. ż. 600,00 zł.. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie .Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia jego przyjścia na świat, Wniosek o jednorazową zapomogę dla opiekuna prawnego i faktycznego dziecka, a także dla rodziców adopcyjnych, należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia opieki nad dzieckiem lub przysposobienia.SR-2 strona: 1/6 wersja: SR-2(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1.. Imię ANNA 02.. Nazwisko KOWALSKA 03.. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.. 1.Dane osoby składającej wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej dalej „wnioskodawcą" Imię Nazwisko PESEL*) Data rodzenia Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce zamieszkania: Ulica Nr domu Nr mieszkaniaJednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to inaczej tzw. "becikowe".. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie .oświadczenia o dacie objęcia dziecka opieką.. W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku dołącza się odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka..

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Dane osoby składającej wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej dalej „wnioskodawcą" DANE WNIOSKODAWCY 01. dziecka lub adopcji.. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2016, poz.1518 z późn.zm.. Wniosek wypełniony nieprawidłowo zostanie zwrócony wraz z pouczeniem, jak należy go prawidłowo wypełnić.WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SI Ę DZIECKA Cz ęść I 1.. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji .Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (druk znajduje się w załącznikach) Załączniki: orzeczenie sądu o ustaleniu wnioskodawcy opiekunem prawnym dziecka - kopia + oryginał do wglądu (gdy wniosek o zapomogę składa opiekun prawny),Zgodnie z art. 22a [Becikowe gminne] ustawy z dnia 28 listopada 2003r.. 3 ustawy).> Wniosek o przyznanie zapomogi trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia taką formą opieki, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 roku życia.Zapomoga z tytułu urodzenia.. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania (art. 15b ust..

Dane osoby składającej wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej dalej „wnioskodawcą".

)Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci: (Jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest większa, należy dodatkowo wypełnić i dołączyć do niniejszego formularza ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZAP) Stan cywilny (2)Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.. Dane członków rodzinySkładam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci: (Jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest większa, należy dodatkowo wypełnić i dołączyć do niniejszego formularza załącznik SR-2Z) 3.. Dane członków rodziny.. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka umieszczonymi w CZĘŚCI II wniosku.. Dane członków rodzinyWniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.1.. Zapomoga przyznawana jest czynnym członkom po złożeniu: - wniosku o zapomogę, - kserokopii aktu urodzenia.Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe (1000 zł na dziecko), dostają rodzice (także adopcyjni) albo opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o jego przysposobienie), którzy spełnią kryterium dochodowe.Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci: (Jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest większa, należy dodatkowo wypełnić i dołączyć do niniejszego formularza załącznik SR-2Z) 3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt