Nfz wniosek o zwrot kosztów leczenia za granicą pdf
Zwrot kosztów, którym zajmuje sie CUW, nie koficzy sie wydaniem decyzji administracyjnej, jak w przy- padku wniosków, o których mowa w dyrektywie.. W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ, czy też nie.Wniosek o zwrot kosztów oraz wymagane do przedłożenia przy wniosku dokumenty .. Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.Kierowca uległ wypadkowi lub zachorował za granicą.. Krok 4.Leczenie poza granicami kraju Drukuj.. Wniosek o zwrot kosztów oraz wymagane do przedłożenia przy wniosku dokumenty 1.. Do wniosku o zwrot .III.1.. Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.W związku ze zmianą przepisów prawa, wnioski do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ dotyczące leczenia planowanego poza granicami kraju, od dnia 1 września 2020 r. należy składać do Prezesa NFZ, na adres: Centrala NFZ, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa.Wniosek o wydanie formularza E123 - wypadek przy pracy za granicą ..

Wniosek o zwrot kosztów leczenia.

Szczegóły znajdują się na specjalnej stronie internetowej.Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia za granicą?. Możesz ubiegać o zwrot kosztów nawet jeśli nie masz EKUZ.. 2014 poz. 1538: Wniosek do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ - o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej (w ramach dyrektywy transgranicznej).. Podstawą podjęcia starań o leczenie za granicą był „Wniosek o leczenie pacjenta za granicą".. Kierowca uległ wypadkowi lub zachorował za granicą.. Załączniki do wnioskuWniosek o zwrot kosztów leczenia należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ.. PDF Wniosek o refundację kosztów leczenia za granicą oraz oświadczenie.. Zrób to nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za refundowane świadczenie.. Jego wzór znajdziesz na stronach NFZ.. Wypełnij wniosek: Wniosek o zwrot kosztów .. PDF wniosek do Dyrektora Oddziału.. Co rów-Refundacja poniesionych kosztów leczenia..

... składa wniosek o ...Zwrot kosztów leczenia: krok 3.

Wniosek o zwrot kosztów leczenia w UE (w ramach dyrektywy transgranicznej)Dz.U.. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zawierać tłumaczenie na język polski.. Pomoc medyczna przysługuje przede wszystkim turystom, emerytom i rencistom, studentom oraz pracownikom wysłanym na szkolenia zawodowe: 1) w nagłej potrzebie, 2) w razie wypadku,Jeśli pacjenci płacą za leczenie, a następnie ubiegają się o zwrot kosztów, Anna poniesie takie same opłaty, jak osoby ubezpieczone na miejscu, a następnie będzie mogła wystąpić o zwrot kosztów.. Pomoc medyczna za granicą w nagłych wypadkach.. Oddelegowując pracownika do pracy poza granicami kraju, pracodawca powinien brać pod uwagę związane z tym ryzyko, między innymi wystąpienia różnych zdarzeń losowych.na leczenie za granicą.. Rozmiar: 64.6 KiB - Ilość pobrań: 2328.. Powinna ubiegać się o zwrot w Belgii, gdzie uzyska go według tej samej stawki, według której otrzymują zwrot osoby ubezpieczone w .Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia udzielonego podczas tymczasowego pobytu zagranicą Jeżeli poniosłeś koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), możesz starać się o ich zwrot niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadałeś przy sobie Europejską .Załączniki..

Jak w takim wypadku uzyskać zwrot kosztów leczenia za granicą?

PDF wniosek o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach dyrektywy.. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.. alboWNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW šWIADCZEÑ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELONYCH NA TERYTORIÜM .. 6.4 skierowania na leczenie uzdrowiskowe 6.5 kopia recepty Rodzaj dokumentu Liczba Poz .. Jednoczeénie zobowiqzujç sie do niezwlocznego informowania Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianach, które nastqpiQ w trakcie rozpatrywania wniosku, w szczególnoéci .Dotyczy wyłącznie osoby posiadającej własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.. Leczenie w krajach UE/EFTA Leczenie planowane wymagające uprzedniej zgody NFZ Zwrot kosztów leczenia w państwach UE/EFTA Transport transgraniczny w obszarze państw UE/EFTA .. Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa.. Oddelegowując pracownika do pracy poza granicami kraju, pracodawca powinien brać pod uwagę związane z tym ryzyko, między innymi wystąpienia różnych zdarzeń losowych.. PDF wniosek do Dyrektora Oddziału.. Rozmiar: 262.4 KiB - Ilość pobrań: 5642.. Rozmiar: 164.2 KiB - Ilość pobrań: 1759o zwrot kosztów leczenia na podstawie tzw. dyrektÿWÿ transgranicznej, a nie wnio- sków zložonych na podsta- wie przepisów o koordyna- cji systemów zabezpieczenia spokecznego..

Wniosek o zwrot kosztów - plik PDF.

Rozmiar: 262.4 KiB - Ilość pobrań: 5814.. Punkt 1 należy wypełnić obligatoryjnie także wtedy, gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczy leczenia udzielonego osobie zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.Upewnij się czy uzyskane leczenie planowe nie wymagało uprzedniej zgody NFZ: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia .. Informacje ogólne o refundacji.. Czy należy mi się zwrot kosztów, jeśli moje leczenie było planowane?. Objaśnienia do wniosku o zwrot do pobrania (format PDF) - treści objaśnień nie załącza się do wniosku o zwrot 3.. Załączniki do wniosku.. Pobierając rachunek, zadbaj, by zawierał: dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia, Rozmiar: 164.2 KiB - Ilość pobrań: 1721Formularz wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE lub EFTA znajduje się na stronie internetowej ZOW NFZ, w zakładce Podstawy prawne/ Formularze Brak EKUZ może też oznaczać, że przychodnia lub szpital wystawią pacjentowi rachunek, jakby leczył się prywatnie, a zatem według droższego cennika.Jeżeli poniosłeś koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), możesz starać się o ich zwrot niezależnie od tego, czy .Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (np. w Niemczech za pierwszą wizytę w danym kwartale płacimy 10 €, itp.).Pacjent będzie mógł leczyć się w prywatnym szpitalu lub za granicą, a NFZ i tak za to zapłaci.. PDF wniosek o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach dyrektywy.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA [PDF, 291 KB] Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB]złożysz wniosek o zwrot kosztów leczenia wraz z załącznikami.. Tak, pod warunkiem, że otrzymałeś zgodę na to leczenie.. To wynik wprowadzenia dyrektywy UE.. Zgoda jest wydawana na dokumentach E112 lub S2.2.. Godziny otwarciaZałączniki.. Krok 3.. Wypełnij wniosek o zwrot kosztów.. Wypełniony wniosek o zwrot kosztów leczenia złóż do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.. Pracownikowi za granicą może zdarzyć się nieszczęśliwy wypadek, może brać udział w kolizji .Dotyczą one rozliczania kosztów leczenia poniesionych za granicą bez udziału pacjenta (czyli pomiędzy instytucjami ubezpieczeniowymi), a także tych z jego udziałem.. W związku z powyższym do końca 2007 roku wnioski o leczenie planowane poza granicami kraju były kierowane do Ministra Zdrowia, gdzie ich rozpatrywaniem zajmowało się Biuro, a zgodę wydawał Minister Zdrowia.Wniosek o zwrot kosztów leczenia Wypełniony wniosek o zwrot kosztów leczenia złóż do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.. Wniosek o refundację kosztów leczenia w krajach UE/EFTA 2016 r. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zwrot kosztów leczenia; Oświadczenie pracownika w sprawie kosztów jego leczenia za granicą; Umowa o przelew wierzytelności Wydanie S1Wytyczne Centrali NFZ.. Jak w takim wypadku uzyskać zwrot kosztów leczenia za granicą?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt