Umowa zawarta pomiędzy gminą
W umowie użytkowania zawarte zostały wyłącznie postanowienia dotyczące ponoszenia kosztów remontów, użytkowania budynku zgodnie ze statutem.umowy mają pierwszeństwo przed innymi dokumentami.. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, reprezentowanym przez mgr inż.Czy umowa dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem zawarta pomiędzy gminą a osobą fizyczną może zawierać dodatkowe uzgodnienia, że: 1. czynsz jest płatny, np. za 3 miesiące z góry, 2. wydzierżawiający wpłaca kaucję na poczet zniszczeń, opłat za dostawy mediów itp?. z o.o. Plac Słowiański Kętrzynie REGON , NIP , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Andrzeja Degórskiego.Jeżeli gmina rozwiąże ze swą spółką komunalną kwestię tytułu prawnego do sieci i sposób jej udostępnienia partnerowi prywatnemu, to umowa o PPP może zostać podpisana pomiędzy gminą .Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do upływu 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu.. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.. 6.Osnowa umowy sprzedaży z dnia 30 września 2019 r.pdf [ilość pobrań: 139] Data dodania: 03-01-2020 13:48 Osnowa umowy sprzedaży z dnia 30 września 2019 r.Kamionka" wprowadzonego Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Kamionka z dnia 24 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa o następującej treści: § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujący wykonanie następujących2019) zawarta została umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1..

Bardziej szczegółowo1 UMOWA NR: zawarta w dniu & *.

pomiędzy Gminą Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Dyrektor Gimnazjum - Lucyna Laskowska .. przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania .5.. Mirosława Ziółka - Wójta Gminy zwaną dalej Zamawiającym: a zwanym dalej wykonawcą.. Gdy z kontraktu wynika obowiązek zapłacenia określonej kwoty, konieczna jest kontrasygnata skarbnika.. z siedzibą.. Szkoła wykonywała postanowienia umowy do dnia 30 czerwca 2008 r.UMOWA Zawarta w dniu.. Pytanie dotyczy zarówno dzierżawy do 3 lat jak i do 10 lat.Umowa barterowa nr ……………….. Bardziej szczegółowo1 UMOWA NR 2012.GKD.GK zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym, a.prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. W oparciu o tę umowę Gmina Alwernia nabyła własność nieruchomości zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia, położonej w Alwerni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, co było przedmiotem starań władz Gminy.Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z realizacją Zadania.. .&, w Kętrzynie, pomiędzy: Gminą Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, Kętrzyn REGON , NIP ' reprezentowaną przez Wójta - Pawła Bobrowskiego, zwaną dalej Zamawiającym, a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej KOMUNALNIK" Sp..

Na zewnątrz reprezentuje ją wójt (burmistrz, prezydent miasta).pomiędzy Gminą a Instytucją Zarządzającą RPO WL.

zwanym dalej Wykonawcą .1.. Umowa określa zasady funkcjonowania współpracy między Stronami przy realizacji Zadania.. Umowę podpisali członkowie zarządu gminy i dyrektor szkoły.. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji Zadania.nieograniczonym zawarto umowę o następującej treści.. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy istniejącej hali sportowo - widowiskowej Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie" im.. § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1.. 1 będzie równoznaczny z odstąpieniem przez Mieszkańca od niniejszej umowy.. Czy z tytułu umowy zlecenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą - samorządową jednostką organizacyjną (szkołą, przedszkolem) reprezentowaną przez kierownika tej jednostki (dyrektora szkoły, przedszkola), a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niebędącą .się pomiędzy Gminą a TBS/Spółką/SM umowę następującej treści: § 1 TBS/Spółka/SM zrealizuje przedsięwzięcie bez udziału partycypacji finansowej Gminy w kosztach jego realizacji.. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach, zwana dalej Szkołą, reprezentowaną przez dyrektora mgr Annę Porwoł aW dniu 10 grudnia 2020 r. zawarta została umowa na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże pomiędzy Gminą Czyże reprezentowaną przez inż. Jerzego Wasiluka - Wójta Gminy a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp..

zawarta w dniu …………….. w Płocku pomiędzy: Gminą Miastem Płock - Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa.

§ 7 Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy.. w.ul.. wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez (lub.,wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr z siedzibą.,nip,regon reprezentowanym przez.). § 7 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem do Kupującego, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 28 kwietnia 2021 r. materiałów biurowych, zwanych dalej „materiałami", określonych w załączniku nr 1 do .. Jana Strzelczyka w Rzeszowie w celu dostosowania hali na min.. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera umowy w imieniu gminy.. GMINA: TBS/Spółka/SM: (UWAGA: w przypadku powstania zobowiązań finansowych gminy konieczna jest kontrasygnata skarbnika)1 UMOWA nr IGP IGP zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Pionki reprezentowaną przez: 1.. Gmina jest osobą prawną, która działa przez swoje organy.. „Spory" oznaczają wszelkie spory czy różnice zdań jakiegokolwiek rodzaju zaistniałe pomiędzy ZamawiającymDzisiaj w gabinecie marszałka Marka Nawary została zawarta umowa zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Alwernia..

§ 8 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Umowa zawarta została pomiędzy gminą a stowarzyszeniem.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnejUMOWA Nr Druk nr 6 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor .. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1) gdy Gmina nie otrzyma dofinansowania ze środków dotyczących Działania 4.1 „OdnawialneUMOWA z dnia 19 czerwca 2017 roku zawarta pomiędzy: Gminą Jejkowice, za którą działa Szkoła Podstawowa im.. „Harmonogram Wykonania Umowy" oznacza harmonogram określający kolejność postępowania zmierzającego do wykonania Robót.. w Płocku, ul. Norbertańska 2, , NIP: 774-21-37-442, reprezentowanym przez: Krzysztofa Kelmana - Dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa nr 360/A/2015 wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11.UMOWA Nr 8/2021 zawarta w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Gminą Piekoszów, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Raków .Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.. Brak wyrażenia zgody na podpisanie zmian umowy przez Mieszkańca w trybie określonym w ust.. Niniejszą umowę strony zawierają z uwzględnieniem art.4 pkt.8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.W umowie jest zapis, że "umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana za jednomiesięcznym wypowiedzeniem" oraz, że wszelkie koszty związane z dowozem ponosi gmina..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt