Formularz do sporządzenia i przekazania zbiorczego zestawienia o odpadach
z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1674) Załącznik nr 1.. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.Formularz Zestawienia Zbiorczego o Odpadach.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o .Zgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.. Sprawozdania za lata 2015 - 2018 należy: przesłać pocztą na adres:Pytanie: W trakcie przygotowywania i częściowego uzupełniania nowego wzoru zestawienia wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. nr 249 poz. 1674) nasunęło mi się kilka pytań.. W pozostałych przypadkach należy wypełnić formularz zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.Karty ewidencji i karty przekazania odpadu przechowuje się przez okres 5 lat..

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

zm.) do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (na właściwym formularzu) a następnie przekazania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, w terminie .Nazwa usługi.. Nazwa, Adres, NIP, Regon, .. Formularz przyjęcia odpadów metali .. Każdy wytwórca odpadów (który przekazuje odpad wraz z dokumentem "karta przekazania odpadu") składa formularz zbiorczy do 15.03.2021 za 2020 rok.zgodnie z art. 66 pkt.. Zgodnie z art. 75 ust.. zm) (zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: W pozostałych przypadkach należy wypełnić formularz zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.Zgodnie z art. 237aa ust.. 2010 Nr 249, poz. 1674 (1) Last modified by: Kierownik Created DateZbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.. opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (do 2017 włącznie) - wzór.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów1) tabela a. dane o posiadaczu odpadówformularza do sporzadzania i przekazywa-nia zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach sciekowych, o ktorym mowa w 1 pkt 3, jest okreslony w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia..

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn.

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 sporzadza sie na podstawie dotychczaso-.wzÓr formularza do sporz Ądzania i przekazywania zbiorczego zestawienia DANYCH O RODZAJACH I ILO ŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZ ĄDZENIACH SŁU ŻĄ CYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓWFormularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i.FORMULARZ DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH Author: Dominik_Krus Description: ZNAKI:0 Last modified by: msokolowski Created Date: 1/18/2012 12:48:00 PM Company: Wolters Kluwer Polska Sp z o.o. Other titles: FORMULARZ DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCHKarta przekazania odpadów komunalnych - tryb przekazania odpadów (za 2020 r. lub tryb awaryjny) .. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przez zakażeniem COVID-19 informujemy, że KASA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest nieczynna do odwołania.Złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami..

Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Posiadacz odpadów, który nie prowadzi ewidencji odpadów lub nie sprządza zbiorczego zestawienia danych, albo wykonuje te obowiązki nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, zgodnie z art. 79c ust.. Zakład posiada parę miejsc gdzie są wytwarzane odpady, ale wszystko funkcjonuje jako jedna firma- dla każdego z nich osobno wpisuje dane, ale …karty przekazania odpadu.. 3 ustawy o odpadach, podlega karze pieniężnej w .Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.Art.. Nazwa instalacji lub urządzenia Rodzaj instalacji19) Projektowana moc przerobowa [Mg/rok] Proces [R lub D)20)Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Author: aperzyna Description: Dz.U..

4 ustawy o odpadach, nie kaŻdy podmiot zobowiĄzany jest do prowadzenia ewidencji odpadÓw, a tym samym do zŁoŻenia sprawozdania.

(imię i nazwisko, e-mail lub telefon osoby sporządzającej, data, podpis posiadacza odpadów) 1) Zbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.. Dziennik Ustaw Nr 249 — 16952 — 4.wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓwwzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓwZbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów oraz spalarni i współspalarni odpadów Lp.. Odbiorca usługi.. DPO dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór.Formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzyskuPodmioty obowiązane do sporządzania zbiorczego zestawienia danych począwszy od roku 2019 sporządzają i przesyłają sprawozdanie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt