Wzór zaświadczenia pomocy de minimis
Czym jest Regionalny Program Operacyjny i do czego potrzebny jest .zaŚwiadczenie o pomocy de minimis I Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy publicznej 5261933940 III Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej ul.Opis: ZoPDM Zaświadczenie o pomocy de minimis.. excel.Zaświadczenie o pomocy de minimis sporządza się zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.. UZYSKANEJ PRZEZ.. ZAŚWIADCZENIE Nr 1) O POMOCY DE MINIMIS Data wydania - - A.. Nr 352 str. 9) Pomoc de minimis udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego: Tak Nie Stwierdzenie nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia Tak NieO WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POMOCY DE MINIMIS Z TYT.. numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę oraz adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy; numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby beneficjenta pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;Zaświadczenie o pomocy de minimis sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. Plik: 17032_Wzór_zaświadczenia_o_udzielonej_pomocy_de_minimis.doc - (57 KB) 16.09.2013..

Załącznik 3 - Wzór zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis.

Wzór stosownych zaświadczeń o pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Zaświadczenie o pomocy De Minimis > Pomoc Publiczna > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Zaświadczenie o pomocy De Minimis Kategoria dokumentu: Pomoc Publiczna Tytuł .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) Data wpływu dokumentu do urzędu, numer dokumentuPodstawa prawna:Załącznik 3 - Wzór zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis.. CEL DOKUMENTU Wydanie zaświadczenia Korekta zaświadczenia2) wydanego w dniu Adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy de minimis O POMOCY DE MINIMIS na podstawie6) Imię i nazwisko albo nazwa beneficjenta pomocy de minimisW przypadku nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wprowadzono jeden wzór zaświadczenia, który będzie miał zastosowanie zarówno do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 jak i rozporządzeniu KE nr 360/2012.Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Wolności â Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust..

Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej.

Data wpływu dokumentu do urzędu, numer dokumentu Podstawa prawna: art. 22k ust.. Pobierz plik.. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy publicznej.. z 2019r., poz. 1387 ze zm.),Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.10 KB] 4.. Właściwy organ wydaje zaświadczenie, o którym mowa wyżej, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki.Nowe wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.. W dniu 12 września 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizacje dwóch rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców ubiegających się o tzw. pomoc de minimis oraz organów, które takiej pomocy udzielają.Wzór Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.. JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI .. CEL DOKUMENTU Wydanie zaświadczenia Korekta zaświadczenia 2) Stwierdza się nieważność zaświadczenia nr 1)-W sytuacji gdy pomoc de minimis przyznawana jest w formie ulgi podatkowej na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji, wówczas poświadczenie wydawane jest w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy.. Utworzono: 28 listopad 2014.. UE L 352 z 24.12 .WZÓR WYPEŁNIENIA FORMULARZA Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiWzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis..

Udzielenie pomocy nie wymaga wydania zaświadczenia.

Szukaj: Najnowsze wpisy Fundusze unijne w Województwie Śląskim.. W dniu 15 listopada 2014 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy de minimis Stwierdza się nieważność zaświadczenia nr A. d) Zmiana wartości w zaświadczeniu o pomoc publiczną1.. WNIOSEK.. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708) podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc .. Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy: 1) udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;Pomoc prawna, Porady obywatelskie, MediacjaPomoc de minimis powinna zatem spełniać wszystkie warunki określone w tym rozporządzeniu.. 7-13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.. Poswiadcza sie, ze pomoc publiczna udzielona w dniu na podstawie ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z pozn.zm.. Wymagane załączniki: wszystkie zaświadczenia o pomocy de mini mis w rolnictwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis .c) Potwierdzenie odbioru zaświadczenia o pomocy de minimis..

)Wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej przez ZPCHR.

o podatku dochodowym os osób fizycznych ( j.t.. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy zaświadczenia określone w § 3, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust.. Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej.Wzór zaswiadczenia o pomocy de minimis """""'''''.. (pieczec podmIotu udzielajacego pomocy publicznej) ZASWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS '.. § 3.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.. Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.. O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POMOCY DE MINIMIS.. Wzór zaświadczenia nie przewiduje klauzuli odbioru zaświadczenia przez odbiorcę pomocy (przedsiębiorcę).Zaświadczenia przedsiębiorca może potwierdzić np. podpisem z dopiskiem „odebrałem" na kopii zaświadczenia.. Załącznik 3 - Wzór zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis.. 3.Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie powinno zostać wydane razem z dokumentem, na podstawie którego przedsiębiorca nabył prawo do pomocy - może to być m.in decyzja, umowa, porozumienie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt