Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego
Właściwość miejscową sądu restrukturyzacyjnego określa się według miejsca głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek dłużnika skierowany do właściwego miejscowo sądu rejonowego - gospodarczego.. Tu pojawia się również określenie: chyba, że ustawa stanowi inaczej.Restrukturyzacja będzie mogła zostać otwarta wskutek obwieszczenia - na zlecenie dłużnika - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania, a uprzednio zawarcia stosownej umowy z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego (pełniącą w toku procedury funkcję nadzorcy układu).. 1, zawiera zgłoszenie rodzajów należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji, oraz informację, do których organów przedsiębiorca składa wnioski o restrukturyzację, jeżeli restrukturyzacją są objęte należności pozostające we właściwości .Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w każdym z opisanych trybów, należy złożyć do właściwego sądu restrukturyzacyjnego.. Wyjątkowo wierzyciel niewypłacalnej osoby prawnej może złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.Już co najmniej kilkadziesiąt podmiotów złożyło oświadczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, zwanego uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, stanowiącym znane dłużnikom postępowanie o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z niedawno uchwalonych przepisów ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych .wniosek o ogłoszenie upadłości będzie mógł pochodzić zarówno od dłużnika, jak i od każdego z jego wierzycieli..

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego składa dłużnik.

2.W tym miejscu warto również podkreślić, że wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe wyłącznie na wniosek dłużnika.. 1, oraz dzień umorzenia postępowania, o którym .Ostatnim z etapów przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego jest złożenie przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu do właściwego sądu.. 516 wniosków w tej sprawie wpłynęło do wojewodów, a 56 do ministra zdrowia - wynika z danych dotyczących przebiegu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zoz-ów, z którymi zapoznała się we wtorek Rada Ministrów.Podobnie w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym dłużnik zobowiązany jest do wykazania we wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelności spornych oraz wszystkich danych dotyczących wierzycieli, wierzytelności oraz terminów spłaty.21 - 07 - 2019.. Ustawodawca przewidział, iż jedynie w dwóch przypadkach nie będzie możliwe otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego: pokrzywdzenia wierzycieli z powodu przeprowadzenia tego postępowania,O wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wystąpiły 572 publiczne zakłady opieki zdrowotnej..

Wniosek, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust.

Jednocześnie jeden z wierzycieli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika.Ponadto zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela .3.. Ze względu na wielość tego typu postępowań ustawodawca za taki wniosek uznaje zarówno wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jak i o zatwierdzenie układu przyjętego w procedurze o zatwierdzenie układu.Podstawą przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, jest wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, składany przez dłużnika.. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 4 oraz na wniosek wierzyciela osobistego.Kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego?.

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest na wniosek.

Zgodnie z ustawowymi wymogami przedsiębiorca, który znajduje się w stanie niewypłacalności, ma 30 dni od daty stwierdzenia tego stanu na złożenie w sądzie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.Dłużnik złożył wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w procedurze postępowania sanacyjnego.. Z kolei legitymację do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie posiadał tylko dłużnik chcący przeprowadzić restrukturyzację − wyjątkową sytuacją będzie możliwośćJeżeli wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera braki, o których mowa w art. 13 ust.. Co do zasady, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.. Każde z czterech postępowań restrukturyzacyjnych ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy uregulowanie swoich długów, naprawę sytuacji finansowej, a w konsekwencji - uniknięcie upadłości.. Postępowanie układowe.. Jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu - postępowanie z mocy prawa umarza się.A zatem: 1000 zł wynosi opłata od wniesienia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo od wniosku o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów..

Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się w dniu wpływu wniosku do właściwego organu restrukturyzacyjnego.

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego składa dłużnik.. W przypadku uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego opłata jest równa 200 zł.Zasadniczo prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przysługuje dłużnikowi, a nie wierzycielowi.. Będzie to wydział gospodarczy sądu rejonowego.. Należy mieć na uwadze, że sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien zawierać: miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje - propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom; - wskazanie miejsc, w których znajduje się .Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Postępowanie restrukturyzacyjne co do zasady wszczyna się na wniosek złożony przez dłużnika.. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.), to pozostawienie tego wniosku bez .Jak długo trwa postępowanie restrukturyzacyjne?. Tu pojawia się również określenie: chyba, że ustawa stanowi inaczej.Jedynym przypadkiem, kiedy postępowanie restukturyzacyjne, którego otwarcie nie wpływa na postępowanie egzekucyjne, co oznacza, iż wierzyciele mogą przez cały czas jego trwania prowadzić egzekucję z majątku dłużnika jest postępowanie o zatwierdzeniu układu.. Przed dokonaniem obwieszczenia dłużnik powinien przygotować propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych i przekazać te dokumenty nadzorcy .Wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera następujące informacje: 1) nazwę albo firmę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy; 2) nazwę albo firmę oraz siedzibę wspólników, a także imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania bez ograniczenia;Wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera następujące informacje: 1) nazwę albo firmę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy; 2)Ustawodawca przewidział, że w terminie złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu, który wynosi 14 dni, lub w terminie 7 dni od dnia umorzenia postępowania po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 328 Prawa restrukturyzacyjnego) lub uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 334 Prawa restrukturyzacyjnego)Kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego?. Odstępstwo od tej reguły stanowi jedynie postępowanie sanacyjne, które może być wszczęte na wniosek kuratora ustanowionego na podstawie art. 26 ust..Komentarze

Brak komentarzy.