Zmiana daty wystawienia faktury notą korygującą
Innymi słowy, notą korygującą można .Zmiany dat sprzedaży, wystawienia, otrzymania zapłaty skutkujące zmianą okresu powstania obowiązku podatkowego także wymagają użycia wyłącznie faktury korygującej.. Sposób księgowania takich faktur zależny jest od powodu ich wystawienia.dane umieszczone w poprawianej fakturze, takie jak: data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, ilość towarów i ich nazwy; ukazanie treści korygowanej informacji wraz z podaniem właściwej, prawidłowej treści.. W związku z powyższym, za pomocą takiego dokumentu możliwe jest skorygowanie m.in. następujących elementów:Jeżeli nabywca nie może skorygować notą korygującą ww.. Dzięki temu po zauważeniu błędu sprzedawca nie musi czekać, aż to nabywca wystawi notę korygującą, lecz sam może poprawić błędy.. Data sprzedaży to element faktury wymieniony w przepisie § 5 ust.. Uzupełnić pole przed korektą i po korekcie (dane przed korektą nie są wymagane, ale inFakt.pl zachował tę opcję).Notą korygującą poprawia się zatem jedynie treści formalne faktury, czyli te, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towarów i usług.. Co można skorygować notą korygującą?Należy jednak pamiętać, że fakturę korygującą można także wystawić do poprawienia danych firmy, daty, czy numeru faktury, a więc tych informacji, do których stosuje się notę korygującą..

Jak księgować fakturę korygującą?

Faktura, o której mowa w ust.. Wskazują jedynie, aby nota korygująca zawierała określone elementy.. Końcowo warto również podkreślić, iż nie można wystawić faktury korygującej, gdy nie istnieje (nie wystawiono) faktura pierwotna.Teoretycznie notą korygującą można skorygować m.in.: datę wystawienia numer faktury imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy NIP-y i inne numery identyfikacyjne datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty nazwę (rodzaj) towaru lub usługi- data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, albo data otrzymania zapłaty - gdy jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury.. Zmiana daty wystawienia dokumentu, daty dostawy, numeru faktury po wysłaniu pliku z błędnymi danymi, jeśli faktura została wystawiona błędnie i następnie do niej została wystawiona faktura korygująca.. Nabywca powinien mieć możliwość skorygowania przede wszystkim następujących danych na fakturze lub fakturze korygującej: 1) daty wystawienia;Notą korygującą poprawia się zatem jedynie treści formalne faktury, czyli te, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towarów i usług..

1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

1 pkt 4 stanowi, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży.W sytuacji opisanej w pytaniu podatnikowi- nabywcy, przysługiwać będzie pełne prawo do wystawienia noty korygującej dotyczącej zmiany nieprawidłowo podanego na fakturze pierwotnej rachunku bankowego sprzedawcy, na który ma nastąpić zapłata za zakupiony towar czy wykonaną usługę.Warto zwrócić uwagę, iż ustawodawca nie uwypuklił daty sprzedaży, daty wystawienia czy daty otrzymania zapłaty, jako elementów zakazanych do poprawy notą korygującą.. Anna, LubańPrzykładowo, nabywca może wystawić notę korygującą, jeśli wykryje na fakturze błąd dotyczący m.in.: daty wystawienia, daty sprzedaży, daty płatności, numeru faktury, nazwy towaru lub usługi, danych obu stron transakcji (takich jak nazwa, adres, NIP), dodatkowych zwrotów umieszczanych na fakturze, takich jak np. „mechanizm podzielonej płatności" lub „odwrotne obciążenie".. 1 pkt 4, czyli jest poza zakresem wyłączenia korygowania z zastosowaniem noty korygującej.Zgodnie z art. 106k ust.. W związku z tym, że data wykonania usługi .Wystawiłam dla kontrahenta fakturę z datą wystawienia i sprzedaży 20 sierpnia, a kontrahent przesłał mi notę korygującą, zmieniając datę sprzedaży na 14 sierpnia..

1 pkt 8-15 ustawy, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Ma Pan do tego prawo, lecz jeśli z jakichkolwiek względów taki scenariusz Panu nie odpowiada, może Pan zażądać od sprzedawcy wystawienia faktury korygującej.. Akceptacja druku noty korygującej przez sprzedawcę• numer faktury korygowanej i datę jej wystawienia, • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.. Księgowaniu podlegają tylko faktury korygujące pozycje faktury pierwotnej.. Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży.Wynika z powyższego, że sprzedawca w każdej sytuacji jest zobowiązany poprawić fakturę pierwotną poprzez wystawienie faktury korygującej, natomiast nabywca jest uprawniony do takiej korekty (w zakresie zmiany danych do których został upoważniony przez ustawodawcę) wystawiając notę korygującą.. Uzupełnić daty (wystawienia faktury korygowanej, sprzedaży, wystawienia korekty i terminu zapłaty).. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust.. Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży.Potwierdzeniem powyższego jest §5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT, który to w ust..

1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Co powinnam w związku z tym zrobić?. A zatem zakres danych jakie powinna zawierać nota korygująca to: 1) wyraz "NOTA KORYGUJĄCA"; 2) numer kolejny i datę jej wystawienia;Czy można notą korygującą zmienić na fakturze datę wykonania usługi.. 1 ustawy o VAT, nabywca, który otrzymał fakturę zawierającą błędy z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust.. danych, to oznaczałoby, że może skorygować wszystkie inne dane, które nie zostały tam wymienione.. To bowiem na nim ciąży obowiązek skorygowania błędnej daty wystawienia faktury (obowiązek ten wyłączyć może jedynie dobrowolne wystawienie przez Pana noty .Na fakturze VAT błędnie wykazał datę sprzedaży, wskazując 5 października 2020 r. zamiast 28 września 2020 r. Faktura dokumentująca tę sprzedaż została wystawiona z datą 7 października 2020 r. Pomyłka będzie korygowana fakturą korygującą wystawioną przez sprzedawcę.Podobnie jak w przypadku faktur i faktur korygujących przepisy ustawy o VAT nie określają wzoru noty korygującej.. Więcej w Rzeczpospolitej z 9 grudnia 2013 r.Czy notą korygującą można zmienić dane nabywcy?. daty sprzedaży i wystawienia faktury pierwotnej oraz jej numer, a także treść .W tym celu należy wybrać z menu „Faktura korygująca", a następnie: Wpisać numer faktury korygowanej.. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji w żadnym razie nie jest Pan zobowiązany skorygować błędnej daty wystawienia faktury, wystawiając notę korygującą.. Firma transportowa wystawiła nam fakturę z datą 13 stycznia 2014 r., w której wskazała jako datę wykonania usługi 11 stycznia 2014 r. Z dokumentów transportowych wynika, że zakończenie usługi transportowej miało miejsce w innym dniu.. )Przy zmianie danych nabywcy prawidłowe jest skorygowanie faktury VAT poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawcę faktury (wyrok WSA w Poznaniu z 4 lutego 2016 r., I SA/Po 1270/15).Mający obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. art. 106 k ustawy o VAT, tak jak obecnie obowiązujące przepisy, nie wskazuje wprawdzie wprost, aby notą korygującą nie można było zmienić daty wystawienia faktury, ale z powodów wskazanych w artykule będzie to niewłaściwe.. Podpisałam notę i odesłałam, ale teraz mam wątpliwości, czy kontrahent mógł skorygować tę datę.. Nabywca może więc skorygowaćNota korygująca jest szczególnym rodzajem faktury - jej wystawcą jest nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę VAT zawierającą pomyłki.1..Komentarze

Brak komentarzy.