Wniosek o patronat honorowy ministra kultury
zm.), rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i .Honorowy patronat nad obchodami Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach objęła Minister Zdrowia.. Wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.. 27a) lub Biurze Wojewody (II piętro, pok.. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku szczegółowy program przedsięwzięciaKULTURA i SPORT .. Kultura; Sport; Aktualności; Załatw sprawę Wstecz.. Zarządzenie nr 69/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice Wzór wniosku o udzielenie honorowego patronatuMinister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach wymiany informacji oraz obsługi korespondencji związanej z rozpatrywaniem wniosku o patronat honorowy MF.. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu .. Biblioteki; Ośrodki kultury i sportu; Muzea, galerie, skanseny; Pływalnie; Ochrona zabytków WNIOSEK O HONOROWY PATRONAT.. We wniosku należy wskazać nazwę, datę i krótki opis wydarzenia.. Wniosek o patronat powinien być złożony najpóźniej 6 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia na adres e-mail: [email protected] .Przyznanie Patronatu Honorowego (udział w Komitecie Honorowym) przez Uniwersytet im.. „Ambasadorka Kobiet z Rakiem Piersi w Polsce".realizacji na terenie województwa celów polityki Rady Ministrów..

4.Wniosek o patronat honorowy.

Występując o patronat honorowy wojewody lub zgodę na udział wojewody w komitecie honorowym należy: czytelnie wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania poniżej) z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia;Patronaty; Petycje; Skargi i wnioski; Ordery i odznaczenia; Wniosek (podatek VAT 0%) o potwierdzenie zamówienia na sprzęt komputerowy dla szkół wyższych; Kontakt Wstecz.. Wnioski należny kierować pod podany poniżej adres:Aby wystąpić o patronat honorowy oraz uczestnictwo w komitecie honorowym należy: zapoznać się z Regulaminem obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wypełnić wniosek i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul.Wniosek o patronat powinien być złożony najpóźniej 6 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia na adres e-mail: [email protected] Honorowym Patronatem Rektora UAM mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, a także dla nauki i .Wypełniony wniosek należy przesłać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tradycyjną drogą pocztową na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa..

Tryb przyznawania patronatu 1.

Drukuj.. Wnioski o przyznanie patronatu należy składać - ze względu na 30-dniowy tryb rozpatrywania - ze stosownym wyprzedzeniem.. Komitet Organizacyjny wnioskuje do Ministra Kultury i .Pobierz wniosek w zakresie działalności pożytku publicznego; Pobierz wniosek z obszaru systemu KRS; Jak korzystać z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych?. Wnioskodawca (imię, nazwisko lub nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www oraz osoba do kontaktu):Wniosek o (proszę podkreślić właściwe wyróżnienie): honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego / podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: .Prawo w kulturze; Prawo w sporcie; Rady, komisje, komitety, zespoły; Fundacje; Budżet ministerstwa; Przygotowania obronne i bezpieczeństwo dziedzictwa; Ministrowie Kultury Rzeczpospolitej Polskiej; Polityka kulturalna - dokumenty; Co robimy Wstecz..

Na wniosek Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

CZŁONKOSTWO W .. Wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.. Powrót.. Kolarski: - Wniosek o patronat został sprawdzony pod względem formalnym i oceniony pozytywnie.. Wniosek powinien być złożony do rozpatrzenia w sekretariacie rektora, pok.. REGULAMIN IMPREZ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO; Imprezy cykliczne organizowane przez Powiat; Współorganizacja imprez; Patronat honorowy Starosty Wołomińskiego; Rejestr instytucji kultury; INSTYTUCJE KULTURY, OŚRODKI SPORTU I REKREACJI.. Dane kontaktowe; Biuro prasowe MEiN; Kontakt do departamentów; Jednostki podległe i nadzorowane; Dostępność w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Elektroniczna Skrzynka Podawcza; Kuratoria oświatyustawa z dnia 17 października 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 t. j. z późn.. Inscenizację wsparł również dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk.. Wniosek może zostać złożony osobiście w Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (parter, pok.. Patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zwany dalej „patronatem", jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym rangę wydarzenia związanego z ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego.Wnioski o przyznanie honorowego patronatu marszałka rozpatrywane są indywidualnie..

Wniosek o przyznanie patronatu powinien być zaopiniowany przez właściwego prorektora.

KOMITECIE HONOROWYM.. DECYZJA NR 53 /2019.. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia 28.03.2019. w sprawie obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w OpoluII.. Wniosek o patronat Ministra Środowiska (plik .doc, rozmiar: 32 kB) Wniosek o patronat Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu (plik .doc, rozmiar: 34 kB)Na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, Festiwal Szkół Teatralnych (najlepsze dyplomy szkół teatralnych), Koncert Roku (najlepsze dyplomy akademii muzycznych) Na wniosek Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem" z Bielska-Białejpatronat honorowy: wiceprezes rady ministrÓw minister ultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. piotr gliŃsi marszaŁe wojewÓdztwa ŚwiĘtorzysiego adam jarubas wojewoda ŚwiĘtorzysi agata wojtysze prezydentWypełnić wniosek (do pobrania): WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM WYDARZENIA.docx.. w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.. Zamówienia; Stypendia; Informacja publiczna; Odznaczenia; Patronaty honorowePoniższy regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.. Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreśla szczególny charakter organizowanych wydarzeń naukowych i kulturalnych.. Każde pismo jest opiniowane przez departament merytoryczny, dlatego powinno zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia (m.in. termin, program, założenia, sposoby finansowania itd.. Z dopiskiem: Pomoc socjalna dla twórców i artystów 2020. lub z wykorzystaniem platformy epuap:Uzyskanie patronatu nie oznacza wsparcia finansowego ani organizacyjnego ze strony Ministerstwa Środowiska.. Wypełniony wniosek należy dostarczyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym wydarzeniem : 1.. Znajdź wybrany sąd powszechny; Znajdź komornika sądowegoPatronaty, których Prezydent Miasta Świętochłowice udzielił przed dniem wejściem w życie nowego zarządzenia, pozostają aktualne.. Marcin Krupa.. Wniosek powinien zawierać: nazwę wydarzenia, datę wydarzenia, miejsce wydarzenia, nazwę Organizatora, dane kontaktowe Organizatora oraz .Patronaty długofalowe Pierwszej Damy.. 269 Gmach Główny, e-mail: [email protected] ), co umożliwi przygotowanie miarodajnej opinii na jego temat.do Regulaminu przyznawania honorowego patronatu .. ul. Młyńska 4Wniosek może być złożony w formie papierowej na adres siedziby Centrum lub formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub przez e-PUAP.. i członkostwa w Komitecie Honorowym .. Wzór wniosku o przyznanie patronatu honorowego Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub jego udziału w komitecie honorowym, określa załącznik do Regulaminu.. § 5.Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia występuje z pisemnym wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego wojewody lub o wyrażenie zgody na udział wojewody w komitecie honorowym.. Za pośrednictwem poczty na adres: Prezydent Miasta Katowice..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt