Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu dwóch właścicieli
Zobacz również: Dokumenty niezbędne do rejestracji auta.. 1.wniosek o rejestrację pojazdu - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,; dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu.wniosek o rejestrację pojazdu, dokument potwierdzający własność pojazdu - np. umowa kupna lub sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,Wniosek jest dość prosty, wymaga podania m.in. numeru VIN, marki i modelu oraz poprzednich tablic rejestracyjnych.. Więc tak, wystarczy jak na wniosku o rejestracje prócz twoich danych wpiszesz również dane dziadka i dziadek złoży swój podpis.. Po wprowadzeniu wszystkich danych do komputera urzędnik wyda nam tablice rejestracyjną z naklejką legalizacyjną, tymczasowy dowód rejestracyjny oraz przybije na fakturze pieczątkę "Pojazd zarejestrowano (nr rejestracyjny i data)".. Rejestracji samochodu dokonujemy w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (takie rozwiązanie przydaje się, jeśli pojazd ma kilku właścicieli).. O ile nie ma większego znaczenia, w jakiej kolejności umieścimy osoby kupujące w umowie, o tyle jest to już istotne przy wypełnianiu wniosku o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji.Jeżeli kupiłeś używany pojazd, to do wniosku o rejestrację będziesz musiał dołączyć kilka załączników..

Dane właściciela/właścicieli pojazdu.

~imię i nazwisko lub nazwa właściciela) ………………………………………………….…….. ………………………………………………….…….. ~adres właściciela, numer PESEL lub REGON ………………………………………………….…….. ~nazwa organu rejestrującego i miejscowość Wnoszę o rejestrację pojazdu: rodzaj pojazdu i przeznaczenieZałatwiłem dziś rejestracje.. Poza danymi osobowymi należy podać także m.in. markę i model auta, rok produkcji, numer VIN czy też numer karty pojazdu.. Rejestracja czasowa pojazdu następuje na wniosek właściciela, złożony na wzorze zawartym w załączniku do rozporządzenia.Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych: jednorzędowych/ jednorzędowa+dwurzędowa(kwadratowa)** Wnoszę wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku .. *** Uwaga!. Uwaga!. Kobitka w UM chciała jeszcze do wglądu dowód mojego ojca, ale szczerze nie wiem po co bo wszystko miała wypisane.. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli, wszyscy muszą stawić się w Wydziale Komunikacji podczas składania wniosku o rejestrację.. W przypadku, gdy jest dwóch nowych właścicieli/nabywców, a przychodzi jeden z nich, potrzebne jest upoważnienie do rejestracji od drugiego ze współwłaścicieli !. Obowiązek taki powstaje w określonych przypadkach..

Wypełniamy wniosek.

Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc)Samo wypełnienie wniosku nie powinno nastręczyć nam zbytnich problemów.. Aha doPrzedstawiamy tutaj Fakturę, Wyciąg z homologacji, Wniosek o rejestrację oraz potwierdzenie zapłaty i dowód osobisty.. W Urzędzie Skarbowym należy wypełnić druk PCC-3 i płacimy podatek (jeśli jest taka konieczność, nie musi być, jeśli współwłaścicielem ustalamy kogoś z najbliższej rodziny).Wniosek o rejestrację pojazdu Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu.. Następnie z aktem darowizny należy udać się do Urzędu Skarbowego i tam wypełnić druk PCC - 1 oraz jeśli potrzeba, zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.Oprócz wniosku, dokumentu potwierdzającego własność auta, potwierdzeń wszystkich opłat i karty pojazdu - o ile została wydana, należy złożyć także świadectwo homologacji .Wniosek o rejestrację pojazdu należy wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie, ale nie jest to jedyny ani najpilniejszy obowiązek nabywcy samochodu..

akt I OSK 1598/10, dalej „wyrok").Jak wypełnić wniosek o zarejestrowanie samochodu?

Wniosek o rejestrację pojazdu składamy w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu w miejscu zamieszkania.. Jeżeli nie jest to możliwe, mogą wybrać jednego przedstawiciela, którego upoważnią do rejestracji pojazdu.Jak dodać współwłaściciela auta?. Pełnomocnictwo uzyska moc prawną jeśli znajdą się na nim dane właściciela auta, dane osoby upoważnionej do rejestracji oraz zakres pełnomocnictwa, a także zostanie opłacona opłata skarbowa w wysokości 17 zł.Pobierz bezpłatny wzór wniosku.. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.. Koniecznie jest zaznaczenie, jaką część auta zbywamy.. Po drugiej stronie górnej części wniosku wpisujemy miejscowość wraz datą, a także nazwę organu rejestrującego pojazd.Naczelny Sąd Administracyjny (dalej „NSA") wydał wyrok, w którym stwierdził, że w przypadku, gdy pojazd jest współwłasnością kilku osób, a wniosek o rejestrację pojazdu został złożony tylko przez jedną z nich, właściwy organ administracji jest zobowiązany dokonać rejestracji takiego pojazdu oraz powiadomić o zarejestrowaniu jego pozostałych współwłaścicieli (sygn.. Fakt zamieszkania należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy.Jeżeli dokonuje rejestracji inna osoba, nie będąca właścicielem pojazdu, do dokumentów do rejestracji proszę załączyć upoważnienie od właściciela !.

Należy podpisać umowę (w dwóch egzemplarzach) sprzedaży samochodu lub akt darowizny.

Wymagane są: dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu - będzie to umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, dowód rejestracyjny,Do zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu upoważniony jest jego właściciel.. ).1) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.. Imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu; dokładny adres zamieszkania właściciela pojazdu; nr PESEL; w przypadku przedsiębiorcy nr REGON; gdy właścicielem pojazdu jest obcokrajowiec - data urodzenia (zamiast numeru PESEL)Wniosek o rejestrację pojazdu, należy wypełnić drukowanymi literami.. Jeżeli tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby udali się do wydziału komunikacji należnemu ich miejscu zamieszkania i złożyli stosowny wniosek.. W obiegu znajdują się jeszcze formularze z polem na wpisanie numeru silnika, ale urzędnicy nie będą robić trudności, jeśli tę rubrykę zostawicie pustą (silnik to teraz.. część zamienna!. 2) Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.Akt powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdego z właścicieli.. Na złożenie go jest bowiem 30 dni od momentu zakupu (w przypadku samochodów używanych, które są najczęściej kupowane w Polsce).wniosek o rejestrację pojazdu - jak go wypełnić dowiesz się poniżej, dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, karta pojazdu — jeśli pojazd był zarejestrowany w Polsce,wniosek o rejestrację pojazdu - jak go wypełnić dowiesz się poniżej, dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, karta pojazdu — jeśli pojazd był zarejestrowany w Polsce,Nowy właściciel pojazdu ma 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację.. Sama procedura rejestracji samochodu ze współwłaścicielem wygląda identycznie jak w każdym innym przypadku.. Obowiązek taki powstaje w określonych przypadkach.. Przypominamy, że jest to ten urząd w którym jesteś zobowiązany się stawić w celu rejestracji pojazdu.Procedura rejestracji samochodu wygląda wówczas podobnie, jak w przypadku rejestrowania go na jedną osobę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt