Wniosek na kartę parkingową
We Wrocławiu wniosek składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu pl. Solidarności 1/3/5, III piętro - pokój nr 316. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: Nazwisko ADRES DO KORESPONDENCJI 14.. CZĘŚĆ A2 WZÓR OŚWIADCZENIA8 9.. Poczta 19.. - Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki (wzór wniosku).. Tryb wydawania karty parkingowej.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej6 3) sprawuję kuratelę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 13.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej 7 OŚWIADCZENIA 8 21.. Numer PESEL3 Numer wniosku: Data wpływu wniosku: I.. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm Numer wniosku:1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14.. Orzekania o Niepełnosprawności (w przypadku placówki jest to przewodniczący zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki).Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, składany osobiście przez wnioskodawcę, z wyjątkiem: 1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat..

Jeśli tego nie zrobisz - twój wniosek nie będzie rozpatrzony.

Kod pocztowy 16.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce KARTA PARKINGOWA oraz skontaktować się z pracownikami tut.. Kod pocztowy 14.. Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej jest dokumentem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać zezwolenie na parkowanie w miejscach oznaczonych "kopertą" oraz uprawnienie do nieprzestrzegania enumeratywnie wymienionych w ustawie znaków drogowych.. Wniosek należy złożyć osobiście!. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności Nazwisko (((CB([email protected],;74E(;>,0=E(5/0=:3:?-A6M(1,0(/A/.M(1:[email protected]?>1/[email protected],;1MN(62I5,(4?A2([email protected],;1:/1,(0/(7=JA6,1:,(6,52J(@,56:1K/;?4(COD(S:?4A3/;/<T(13.. Nazwa organu1 FD((&8:E DANE WNIOSKODAWCY 3.. Imię 3.. Miejscowość 7.. Numer wniosku: H,2,(;@>J;7(;1:/A67Q(15.. Formularz wniosku znajdą Państwo w zakładce „Wnioski".Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, składany osobiście przez wnioskodawcę, z wyjątkiem: Osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki..

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Imię 12.. Numer PESEL3 CUD (V/2/K5,P:,(/;J 8:,5,3WL XYOwniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej Wniosek dostępny jest w siedzibie Zespołu i składa się go do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub uprawnionej placówki.. Numer PESEL3 ADRES ZAMIESZKANIA 15.. Miejscowość 16.. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki..

Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz ...Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Numer i data wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność ADRES DO KORESPONDENCJI 6.. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzania na podstawie przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychWniosek o wydanie karty parkingowej Numer wniosku: Data wpływu wniosku: 15.. Kod pocztowy 7.. Kod pocztowy 16.. Poczta4 1.. Kod pocztowy 2) sprawuję opiekę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 7.. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę .Od 1 lipca 2014 r. uległy zmianie przepisy dotyczące zasad wydawania kart parkingowych.. Kod pocztowy 9.. Nazwisko 5.. Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.DOKUMENTY DOŁ ĄCZONE DO WNIOSKU 6 19.. Wniosek składa się do właściwego przewodniczącego Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds..

Takie zezwolenie wydaje właściwy starosta powiatowy.Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

W imieniu osób, które nie skończyły 18. roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo, o kartę.wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Obecnie osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności może otrzymać kartę parkingową wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r. przez powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności.się pisząc na adres e-mail: [email protected] 3.. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.. Zespołu celem wstępnego ustalenia czy są spełnione przesłanki do wydania karty parkingowej.. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:Najpierw trzeba uzyskać nowe orzeczenie (poza tymi osobami, które są uprawnione do wymiany starej karty bez ponownego orzekania się) wraz ze wskazaniem do otrzymania karty parkingowej, a dopiero potem rozpocząć procedurę ubiegania się o wydanie karty parkingowej - czyli wypełnianie wniosku i wnoszenie opłaty.Zespół może wydawać karty parkingowe osobom, którym w okresie stanu epidemii upłynęła ważność dotychczasowej karty parkingowej, lecz w dniu złożenia wniosku o wydanie nowej karty posiadają obowiązujące orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (wydane na stałe albo na czas określony).Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub placówki.. Opłatę za wydanie karty parkingowejw wysokości 21zł.. Masz na to 7 dni od doręczenia wezwania.. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.. Kod pocztowy 7.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. Miejscowość 13. należy wpłacać na rachunek bankowy: 06102044050000290206024196 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Batorego 99, 35-005 Rzeszów (tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej) 3.Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DANE WNIOSKODAWCY 2.. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm 20.. O świadczam, że: 1) sprawuj ę władz ę rodzicielsk ą nad osob ą niepełnosprawn ą, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowejwnioski..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt