Wniosek o uchylenie decyzji administracyjnej
Datą wszczęcia postępowania jest data doręczenia organowi wniosku.. Sytuacje, w których organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji administracyjnej, zostały wyliczone w art. 156 k.p.a.Zgodnie z przepisem art. 16 § 1 k.p.a.. Decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej.rtf : 72,0k :Wątpliwości dotyczą interpretacji art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego: Art. 155.. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany w sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust.5 ustawy o pomocy społecznej.Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zostaje wszczęte (na wniosek strony albo z urzędu) w sytuacji, gdy organ Uczelni wydał decyzję administracyjną obarczoną poważnymi wadami.. akt VI SA/Wa 1573/10).WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NAKAZUJĄCEJ WSTRZYMANIE DZIAŁALNOŚCl POGARSZAJĄCEJ STAN ŚRODOWISKA.. W art. 154 i 155 Kodeksu postępowania admnistracyjnego uregulowano tzw. nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, tj. decyzji, od których nie wniesiono odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) albo decyzji wydanych lub utrzymanych po rozpoznaniu .Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji..

TerminyUchylenie i zmiana decyzji administracyjnej.

Przy czym zasadą jest wszczynanie postępowania na wniosek zainteresowanego podmiotu.. § 3. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na podstawie przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji.Sądy administracyjne rozstrzygając skargi na akty i czynności w postępowaniu administracyjnym nie orzekają w sposób merytoryczny, tj. nie zmieniają kontrolowanych aktów lub czynności, lecz orzekają kasatoryjnie, tj. poprzez uchylenie zaskarżonych aktów lub czynności (względnie: stwierdzenie ich nieważności, stwierdzenie ich .Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jesteś już zainteresowany kontynuacją postępowania i uzyskaniem merytorycznego rozstrzygnięcia - możesz żądać umorzenia postępowania.. Postępowanie administracyjne może być wszczęte na dwa sposoby.Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek lub z urzędu.. Oznacza to, że walor decyzji ostatecznej uzyskuje każda decyzja wydana przez organ odwoławczy w administracyjnym toku instancji w związku z rozpoznaniem środka .Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych i ściśle określonych przez przepisy prawa..

Od tego też terminu liczy się czas na wydanie decyzji.

Sprawdź poniżej jak możesz to zrobić.Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika.Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej również ma formę decyzji, a tym samym istnieje możliwość odwołania się od niej.DZIAŁ II Postępowanie; Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji; Art. 154. kpa Art. 154.. - decyzje ostatecznie, których nie można zaskarżyć do sądu.Przepis ten jest ważny przede wszystkim dlatego, że stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych, którą wyraża art. 16 § 1 p.p.s.a.. Zgodnie z regułą bowiem decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne, a ich uchylenie lub .Czym charakteryzuje się wszczęcie postępowania administracyjnego.. zm.), wnoszę o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy.. z dnia: - 28.09.2007 r., ZR/8180//2007,Decyzją ostateczną jest - zgodnie z art. 16 § 1 kpa decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy..

Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji.rtf : 57,0k : ...

Wniosek o uzupełnienie decyzji.rtf : 53,0k : 106.. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes .Na podstawie art. 106 ust.. Kodeksu postepowania admnistracyjnego uregulowano tzw. nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, tj. decyzji, od.. Wszczęcie postępowania administracyjnego to moment, z którym rozpoczyna się postępowanie administracyjne przed organem pierwszej instancji.. Nazwa organizacji, adres: .. Na podstawie art. 16 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym wnoszę o uchylenie decyzji ostatecznej Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia (.). jako niezgodnej z prawem.W przypadku uchylenie decyzji administracyjnej przez sąd, zostaje ona usunięta z obrotu prawnego..

§ 2.Wygaśnięcie lub uchylenie decyzji następuje także w formie decyzji administracyjnej.

Sytuacja taka ma miejsce w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 156 § 1 Kodeksu .Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego "Decyzja ostateczna, na mocy, której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (Kodeks Postępowania Administracyjnego 2018, s. "§ 2. Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.. Dzięki temu możesz wycofać się z wszczętego postępowania.. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona.Innym przykładem jest art. 18 ust.. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który określa sytuacje, w których wygasa zezwolenie na sprzedaż alkoholu.. Jeżeli natomiast zostanie złożony po tym terminie, powinno się go uznać za wniosek o zmianę decyzji w trybie art. 155 kpa.Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Stosownie do przepisów art. 156 § 1 pkt 1 i 157§ 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych następuje co do zasady zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony.Nie jest dopuszczalne wydanie przez organ odwoławczy na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji i o przekazaniu .W takiej sytuacji stwierdza jedynie, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, przy jednoczesnym wskazaniu, z jakiego powodu nie uchylił decyzji, o czym stanowi art. 151 § 2 KPA (tak .Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest to pismo, w którym strona niezadowolona z rozstrzygnięcia (np. decyzji, postanowienia) organu odwoławczego, zwana również: skarżącym, wnosi prośbę do sądu o kontrolę tego rozstrzygnięcia, wskazując na błędy, jakich organ się dopuścił oraz wnioskując o uchylenie rozstrzygnięcia, a czasem nawet umorzenie postępowania.Jeżeli wniosek ten zostanie złożony w czasie 14 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej stronie postępowania, należy go traktować jak odwołanie od decyzji i przesłać do komendy wojewódzkiej PSP.. zdanie pierwsze, decyzje ostateczne, to decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.. Decyzjami prawomocnymi są z kolei - stosownie do przepisu art. 16 § 3 k.p.a.. Decyzja o wygaśnięciu lub uchyleniu może podlegać zaskarżeniu do sądu administracyjnego (wyrok WSA w Warszawie z 1 grudnia 2010 r., sygn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt