Wypowiedzenie umowy przez pracownika wysłane mailem
Wystarczy wysłać zwykły e-mail z informacją do pracodawcy.. Większość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć.. Niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia umowy utrudnia dochodzenie roszczeń, jednak nie czyni tego niemożliwym.. Jeśli pracodawca wysłał pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem, a potem - chcąc naprawić swój błąd i uniknąć ewentualnego postępowania sądowego - wysłał mu wypowiedzenie w formie pisemnej, to takie jego działanie nie uchroni go przed konsekwencjami.Czy wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą poczty elektronicznej (maila) jest skuteczne?. W przypadku przesłanego mailem skanu mamy do czynienia z kopią podpisu.W kodeksie pracy nie uregulowano kwestii składania oświadczenia woli i jego skuteczności, dlatego też zgodnie z art. 300 kodeksu pracy, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 61 § 1 kc.. Postęp techniczny otwiera przed pracodawcami nowe możliwości.rozwiązanie umowy o pracę wysłane mailem, wiążące?. Niezwykle .. Tekst opublikowano na firma.rp.plPracodawca wysłał pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony e-mailem z podpisem elektronicznym 11 marca br. Okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.. Należy wyraźnie podkreślić, że zawarta umowa najmu nie przewiduje w swej treści rygoru nieważności w przypadku niezachowania formy pisemnej..

Wypowiedzenie umowy o pracę opatrzone e-podpisem.

Ale z praktyki wynika, że warto zachować wszelkie środki ostrożności, aby w spokoju i bez przeszkód pożegnać się z pracodawcą.Pracownik odbierze pismo data na zwrotce.. Wynika z niego, że wypowiedzenie jest skuteczne, gdy pracownik mógł zapoznać się z jego treścią, a więc gdy doręczono mu treść wypowiedzenia oraz oświadczenia .Najczęściej spotykanym sposobem złożenia wypowiedzenia umowy o pracę jest wypowiedzenie ustne, bądź pisemne na biurko pracownika lub przełożonego.. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przez wysłanie e-maila .. Taka forma będzie prawnie skuteczna i prawidłowa formalnie.. akt I PK 58/09).Zatem polskie prawo pracy daje możliwość wypowiedzenia umowy przez e-mail, pod warunkiem, że zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. W związku z powyższym, wypowiedzenie wysłane e-mailem będzie skuteczne tylko i wyłącznie, gdy zostanie opatrzone e-podpisem.. Dodatkowo jego oświadczenie będzie ważne nawet bez podpisu kwalifikowanego..

Ale sam proces wypowiedzenia umowy o pracę jest już bardzo łatwy.

Wtedy też zaczyna biec okres wypowiedzenia.W sytuacji gdy pracodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny istnieje możliwość wysłania wypowiedzenia umowy o pracę e-mailem na imienną skrzynkę pocztową pracownika .. Zgodnie z art. 78 § 1 do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.. Według ekspertów, jeżeli pracodawca posiada prywatne dane kontaktowe i ma zamiar kontaktować się z pracownikiem za pośrednictwem prywatnej poczty e-mail czy nr telefonu w celach zawodowych, to pracownik musi wyrazić na to zgodę .W przypadku wypowiedzenia składanego przez e-maila staje się to więc z chwilą, gdy pracodawca zapoznał się z treścią elektronicznej wiadomości..

Z jaką datą wypowiedzenie zostanie doręczone?

Zdarza się jednak tak, że pracownik spodziewając się wypowiedzenia próbuje go uniknąć - wówczas pracodawca jest zmuszony wysłać wypowiedzenie pocztą.Zwolnienie się z pracy to trudna życiowa decyzja.. Obecnie ten sposób jest nieprawidłowy, gdyż oświadczenie woli wysłane e-mailem bez certyfikowanego podpisu nie stanowi formy pisemnej, która jest wymagana przy rozwiązywaniu stosunku pracy.Jak należy określić termin wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli wypowiedzenie zostało wysłane pocztą?. W tym przypadku będzie to raczej niemozliwe i wypowiedzenie nie bedzie skuteczne.Jeżeli złożysz wypowiedzenie np. jutro rozpocznie bieg w niedziele (zawsze ropoczyna beg w niedziele) i zakończy się w sobotę za 14 dni czyli 9 czerwca.Prawo dopuszcza sytuację, żeby pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej.. Dlaczego?. Stanowisko takie przyjął w przedmiotowej sprawie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 sierpnia 2009 r. (sygn..

Trzeba ...Wypowiedzenie umowy to najczęstsza forma rozwiązania stosunku pracy.

Niezachowanie przy wypowiadaniu umowy o pracę formy pisemnej nie pozbawia go skuteczności, o ile oświadczenie to doszło do adresata w taki sposób, że mógł się z nim skutecznie zapoznać.Oznacza to, że porozumienie stron w zakresie rozwiązania umowy może być zawarte za pośrednictwem dowolnego nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jego treścią (np. e-mail, SMS, faks, skan).W praktyce oznacza to, iż zwykła wiadomość e-mail czy SMS skierowany do pracownika informujący go o wypowiedzeniu umowy o pracę nie będzie spełniał tego wymogu.. Jeśli pracownik nie podjął pisma, uznaje się je za doręczone w 7. dniu od drugiego awizowania.Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze inny wyrok SN - sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie (por. wyrok SN z .Jeszcze bardziej komplikuje się sytuacja, gdy wysłane przesyłką listowną oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę ma nastąpić bez okresu wypowiedzenia z winy lub bez winy pracownika.. Drugie rozwiązanie stosowane przez pracodawców, to wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, doręczone przez operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.Kwestię ta rozwiązał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 stycznia 2007 r., II PK 178/06, w którym stwierdził co następujące: „Sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie (art. 30 § 3 k.p.)".Pomocny dla pracodawców mógł się okazać pomysł wypowiadania umowy o pracę drogą e-mailową bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.. Na pomoc przychodzi mu Kodeks cywilny.. - forum Bezpłatne porady prawne - dyskusja Czy podpisany skan wypowiedzenia wysłany do pracodawcy przez pracownika jest wiążący?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt