Wzór umowy sponsoringu klubu piłkarskiego
Pożyczki.. Chcesz skorzystać z pomocy prawnej?. Napisz do mnie maila z opisem sprawy, a ja wycenię swoje wynagrodzenie - jeśli je zaakceptujesz nawiążemy współprace.WZÓR AMATORSKIEGO KONTRAKTU KLUB-TRENER.. Dokument napisany w formacie.doc gotowy do wydruku lub do edycji w programach z pakietu MS Office bądź Open Office.UMOWA SPONSORSKA.. § 8 W sprawach nie uregulowanych umow ą maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.. Jakie zatem świadczenia mogą wynikać z umowy sponsoringu?Korzyść podatkowa i tak będzie znaczna.. Skutki umowy sponsoringu w podatku dochodowym Jeśli chodzi o podatek dochodowy, w przypadku umowy sponsoringu ważne jest przede wszystkim ustalenie wzajemnej wartości świadczeń.Celem takiej umowy byłoby kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród potencjalnych klientów i zwiększenie jej popularności.Zgodnie z umową, Pana firma (sponsor) przekazywałaby na rzecz klubu sportowego pewne kwoty pieniężne (dwu-, trzykrotnie w roku), które przeznaczone byłyby na finansowanie działalności klubu (zakup .. Załóżmy, że prowadzący działalność gospodarczą przekaże w ramach umowy sponsoringu 6 tys. zł brutto, a klub sportowy w zamian zobowiąże się, że umieści logo sponsora na koszulkach i boisku, wyceniając ten ekwiwalent reklamowy w takiej samej kwocie, jaką otrzymał od sponsora.Świadczenia obu stron powinny zatem zostać spisane w dokumencie nazywanym umową sponsoringu..

Składki członkowskieUmowa sponsoringu.

Sponsorowany SponsorZasady opodatkowania i rozliczania umowy sponsoringu w podatku od towarów i usług przedstawiają eksperci z ECDDP Sp.. Pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX.1.. 0000099900; NIP 656-18-34-496 REGONUMOWA SPONSORINGU (zwana dalej „Umow .. Zajmujemy się sportem dzieci i młodzieży, w rozumieniu rekreacji i szeroko pojętego wyczynu.. Organizator, w zamian za wsparcie finansowe, gwarantuje prezentację wizerunkuKONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ - ZAWODNIK PROFESJONALNY - KLUB Przepisy znajdujące zastosowanie: Bezpośrednio: o Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - zasadyProśba o sponsoring.. Sponsoring jest formą pozyskiwania środków na działalność przez takie podmioty jak np. kluby sportowe, stowarzyszenia czy fundacje.. KRS: 0000316285.. Bank Spółdzielczy w Sokółce nr konta: 47 8093 0000 0000 0723 2000 0010. e-mail:[email protected] Zmiany Umowy wymagaj ą formy pisemnej pod rygorem niewa żno ści.Na podstawie umowy sponsoringu jedna strona (sponsor) zobowiązuje się spełnić na rzecz drugiej strony (sponsorowanego) świadczenie majątkowe (zapłata określonej sumy pieniężnej, przeniesienie własności rzeczy, świadczenie określonego rodzaju usług), zaś sponsorowany zobowiązuje się wykonać w interesie sponsora określone w umowie czynności, których celem jest podniesienie lub utrwalenie renomy sponsora (np. informowanie o sponsoringu, umieszczenie loga sponsora itp.).Podajemy przykładową umowę sponsorowania klubu piłkarskiego..

Przedmiot umowy.

Uchwała pozostawia to do uznania trenerowi i klubowi.. Zasady współpracy między sponsorem a sponsorującym, tj. zobowiązania sponsora oraz świadczenia zwrotne, których w zamian podejmuje się sponsorowany - zawarte są w umowie sponsorskiej.. PRZEDMIOT UMOWY 1.. Stowarzyszenie - Klub Sympatyków Piłki Siatkowej w .Umowa sponsoringu jest zawierana przez podmioty, chcące rozpocząć współpracę na szczególnych zasadach.. Umowa sponsoringowa polegająca na ekwiwalentnym, rzeczowo-usługowym wsparciu sponsorowanego w zamian za promocję marki sponsora, ma charakter dostawy towarów i świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT.. Umowa zostaje zawarta w celu wsparcia finansowego przez Sponsora organizację konferencji „Bądź świadomym przedsiębiorcą", zwanej dalej Konferencją.. Wydział Gier Lubelskiego Związku Piłki Nożnej opracował na podstawie przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej wzór tzw. amatorskiego kontraktu klub-trener.. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze" w Kuźnicy.. Nasza praca przekłada się na czynny udział w rozgrywkachw Małopolskich Ligach Piłki Nożnej Kobiet, udziału w Turniejach Ogólnopolskich i Międzynarodowych (V miejsce w .Umowa sponsorska jest wzajemna (bo obie strony zobowiązują się do określonych działań), i zazwyczaj odpłatna (bo jedna ze stron zdobywa w ten sposób jakieś korzyści majątkowe)..

Przedmiotem umowy jest sponsorowanie przez ……………………………………….

tel: 509863826, 516163855, 791533265Zachęcam utalentowanych zawodników oraz kluby i akademie piłkarskie do nawiązania stałej współpracy w zakresie obsługi prawno-menedżerskiej.. amatorskiej drużyny siatkarskiej reprezentowanej przez menadżera ……………………….. Umowa sponsoringu jest umową cywilną nienazwaną, nie jest więc wprost regulowana przez przepisy prawa cywilnego.Umowa z trenerem może być umową cywilnoprawną, jak też umową o pracę.. ul. Plac 1000-lecia PP1 16-123 Kuźnica.. 2. Konferencja zostaje zorganizowana przez Organizatora w dniu 18 listopada 2016 r. 3.. Profesjonalny kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną może być również realizowany w formie działalności gospodarczej.. Wzór kontraktu może mieć zastosowanie dla trenerów pracujących w klubach III i IV ligi, klasach niższych oraz z drużynami młodzieżowymi.Jako sponsoring określa się odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach lub usługach dokonywane przez określony podmiot gospodarczy (sponsora), na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego), w celu wykonania przez niego czynności wskazanych w umowie sponsoringu, a zmierzające do utrwalenia bądź spotęgowania renomy tego podmiotu, do podwyższenia stopnia jego popularności w środowisku .Prośba o sponsoring ..

Na podstawie umowy sponsor przekazuje wsparcie -Umowa sponsoringu.

SMS-y charytatywne.. Jest to przykład sponsoringu przez 1 sezon, umowa wyszczególnia rzeczy które w ramach sponsorowania mają zapewnić strony tj. sponsor i sponsorowany.. W polskim porządku prawnym sponsoring nie został odrębnie uregulowany.. W zamian zobowiązuje się ponieść określone wydatki lub przekazać rzeczy albo świadczyć usługi, które będą służyć działalność sponsorowanego.. Definicje.. Umowa taka może być zawierana między podmiotami krajowymi (mamy wówczas do czynienia ze sprzedażą krajową) lub w obrocie zagranicznym.roku rezygnuję z członkostwa w Klubie Sportowym SKSG „Korona" i oświadczam, iż niezwłocznie w terminie 7 dni od momentu rezygnacji zwrócę powierzony mi w użytkowanie sprzęt, a w szczególności komplet stroju piłkarskiego/siatkarskiego oraz ureguluję wszelkie zobowiązania finansowe wobec Klubuniniejszej umowy rozstrzyga ć b ędzie S ąd przedmiotowo wła ściwy dla pozwanego.. § 9 Umowa zostaje sporz ądzona w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach po 1 dla ka Ŝdej ze Stron.. Po pierwsze - oznaczenie stron W zależności od rodzaju umowy sponsoringu jej stronami mogą być rożne podmioty.. Umowa została sporz ądzona w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron.. Umowa sponsoringu jest więc umową nienazwaną, tworzoną w oparciu o ogólną zasadę swobody umów (art. 353 1 k.c.).. Uchwała PZPN posiada definicje trenera, klubu piłkarskiego, klubu .Natomiast w przypadku sponsoringu rzeczowo-usługowego każda ze stron powinna wykonane świadczenie udokumentować fakturą VAT.. Fundacja udziela pożyczki spółce zależnej.. Sponsorowany oświadcza, że będzie brał udział w rozgrywkach organizowanych m.in. przez Lubuski Związek Piłki Nożnej, w czasie których zobowiązuje się do:UMOWA SPONSORSKA zawarta w _____, w dniu _____ pomi ędzy: Klubem Sportowym „Hetman" z siedzib ą we Włoszczowie, przy ul. Wi śniowej 2; 29-100 Włoszczowa, zarejestrowanym w S ądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod Nr rej.. Sponsor - …………………………………………………………………….. Sponsorowany - Drużyna siatkarska reprezentowana przez menadżera ………………….. Sponsorem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a także jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.c) umowa sponsoringu pracy, w której określone są świadczenia pieniężne sponsora na rzecz sponsorowanego w zamian za zapisane w umowie osiągane wyniki sportowe (np.: za awans klubu piłkarskiego do Ekstraklasy) lub za wykonanie konkretnych działań przez sponsorowanego (np.: wystąpienie zawodnika w koszulce z logo sponsora w 5 wywiadach telewizyjnych),UMOWA TRANSFEROWA / WYPOŻYCZENIA ZAWODNIKA/WYPOŻYCZENIA „GOŚĆ" DM II ligi* (dalej: Umowa) zawarta w dniu [ data: dzień-miesiąc-rok ],w [ miejsce ], pomiędzy: [ nazwa klubu ], z siedzibą w [ adres siedziby klubu i pozostałe dane, np. numer KRS, wysokość kapitału zakładowego], reprezentowanym przez: 1.Sponsor uzyskuje określone umową usługi reklamowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt