Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami
gen. Tadeusza „Bora" Komorowskiego w Grudziądzu Oświadczam, że moje dziecko: .. imię i nazwisko dzieckaOświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 6 .. rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u .o miejscu zamieszkania dziecka Świadom odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.. (imię i nazwisko dziecka) data i miejsce urodzenia ……………………………….. PESEL ………………………………….. zamieszkuje od ………………………………………………………….. wraz ze mną pod adresem:Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 kc).Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi Imię i nazwisko dziecka ..

(adres zamieszkania rodziców) ... najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

rodzicom mającym .OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA Niniejszym oświadczam, iż znajdujące się pod moją opieką dziecko ……………………………………….……………………….. faktycznym.. nr 88 poz. 553 ze zm.)Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 27 .. rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego rodzica, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonanie- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.. .OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA Z godnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa..

(imię i nazwisko dziecka) zamieszkuje wraz ze mną pod wyżej wskazanym adresem.

pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska .. osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2.Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej w Alwerni .. rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Miejscem zamieszkania .Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata Oświadczam, że moje dziecko: .. imię i nazwisko dziecka zamieszkuje* wraz ze mną pod wskazanym niżej adresem: .. miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Data urodzenia.. (adres zamieszkania) Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im..

Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z .Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej .. zm.) „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego zOświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka .. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Jeżeli dziecko nie przebywa staleOŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA Świadom odpowiedzialno ści karnej przewidzianej art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Zgodnie z art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy rodzic ma zarówno obowiązek, jak i uprawnienie do jej wykonywania - mówi Prawo.pl adwokat Klaudia Dzieweczyńska z Kancelarii Sommerrey & Partners - Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie..

Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.. Nr 16, poz. 93 z późn.. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26, 27, 28Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi Imię i nazwisko dziecka .Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 20 .. zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu .. u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 kc).. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem.. Jeżeli dziecko nie .OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym Oświadczam, że moje dziecko: .. (imię i nazwisko dziecka) urodzone .. w ., PESEL…………………Oświadczenie o miejscu zameldowania i zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym Oświadczam, że moje dziecko: .. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.. Oświadczam/y*, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata Oświadczam, że moje dziecko: .. imię i nazwisko dziecka zamieszkuje* wraz ze mną pod wskazanym niżej adresem: ulica .. nr domu .. nr lokalu .OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW .. .zamieszkuje wraz ze mną pod wyżej wskazanym adresem.. Oświadczenie nr 3 .. Oświadczamy, że wraz z dzieckiem zamieszkujemy w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 74 w Szczecinie.. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.. Oświadczam, że: uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r.rodzicielskiej.. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom .Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt