Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkole
Jak przedstawić wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2020/2021.. Dyrektor szkoły opracował plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 (§23.1 Rozp.. Nauczyciele korzystają z bogatej oferty konkursów, zachęcają uczniów do udziału w tych formach.. Data: 2020-08-27, rozmiar: 3 MB.WNIOSKI Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK KONTROLA PLANOWA Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: 1. ocenianie i klasyfikowanie uczniów.. Pobierz.. Mają na to czas do 31 sierpnia.. 2. organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole i realizacja zaleceń poradni 3. zatrudnianie nauczycieli.. 7 ustawy z 7 września 1997 r. o systemie oświaty .w odniesieniu do wymagań w obszarze „Procesy zachodzące w szkole lub placówce" wdraża, zgodnie z § 10 ust.. Wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Nowa sytuacja edukacyjna - aspekt psychologiczny.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust.. Realizacja działań związanych z kształtowaniem postaw uzgodnionych w planie pracy szkoły.Wniosek o ocenę pracy dyrektora szkoły niepublicznej - do kogo złożyć..

Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020.

1. sprawozdanie z nadzoru 2020.. Pobierz.. 4) Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2019/2020.Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły podstawowe i placówki Poznań, sierpień 2016 r.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 w Krynicy-Zdroju za rok szkolny 2016/2017.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 przebiega zgodnie z planem.. Prezentacja wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021.. 2019 r., a radę rodziców zapoznano 13 września 2019 r. Uwzględniono w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym, 2018/2019.. Na koniec roku szkolnego musi przekazać kompletne wyniki oraz wnioski ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzonej ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania.. 2017 r.) 6.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2019/2020 • Wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich: - wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, - wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych ( ilościowe i jakościowe),Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 Sprawozdanie powstało na podstawie: raportu ze sprawdzianu, sprawozdania wychowawców klas, rtu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych,rapo diagnozy pedagoga, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli,MONITOROWANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY..

Wnioski z nadzoru 2020-2021.

Przedszkola, oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego Mocne strony 1.V.. Śródroczne ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/2019.Ogólne wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnych 2018/2019 I. EWALUACJA: Wnioski: 1) Nauczyciele coraz częściej wykorzystują w praktyce strategie efektywnego uczenia.. Plan ten uwzględnia też podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.. Data: 2021-03-12, rozmiar: 2 MB.. zm.) oraz § 20 ust.. Elementy sprawozdania 1.. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (ze zm.), w szczególności art. 69 ust.. W roku szkolny 2018/2019 monitorowane były następujące zadania 1. z 2015 r. poz. 1270), art. 40 ust.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, w szczególności § 24.. 1) Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 przebiega zgodnie z planem.. Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020.. W szkole istnieje zgodność realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych,Ustawodawca w szczególności nakłada na dyrektora obowiązek informowania rady pedagogicznej o wnioskach wynikających z nadzoru pedagogicznego, toteż w tej części podsumowania powinny znaleźć się informacje dość szczegółowe, to znaczy: które wnioski zostały zrealizowane, a które są w trakcie realizacji,Podstawa prawna: 1..

pdf - 0.06MB.• Plan nadzoru pedagogicznego p. o.

Odgrywają one niebagatelną rolę, bowiem zgodnie z wymogami prawnymi plan nadzoru dyrektora na nowy rok szkolny .Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w rokuszkolnym 2019/2020 A.Ewaluacje W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono 23 zewnętrzne ewaluacje problemowe.. Nr 168, poz.1324),Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Plan nadzoru uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku poprzednim (§23.2 Rozp.. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) - & 24. wyniki sprawdzianu zewnętrznego, konkursów).Sposoby wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015-2016.. Wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej - stopień przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli.. W większości lekcje mają uporządkowaną strukturę (cel, oczekiwania, informację zwrotną, podsumowanie).Do opracowania wyników i wniosków sprawowanego nadzoru pedagogicznego niezbędna będzie dokumentacja związana z prowadzonym nadzorem pedagogicznym dyrektora zależnie od ustaleń obowiązujących w szkole: plan nadzoru pedagogicznego, analizy sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, dokumenty dotyczące frekwencji uczniów, arkusze obserwacji, arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej, raport ewaluacji wewnętrznej, arkusze monitorowania realizacji zajęć wynikających z .Co roku dyrektorzy szkół i placówek są zobowiązani do opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego..

Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.

1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) iWyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego zależne od celu.. Jana Pawła II w Kaplonosach 1.. W związku ze zdalnym nauczaniem niektóre jej założenia zostały przełożone na następny rok szkolny.. Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. 1.Ewaluacja 1.. Systematycznie prowadzić ocenę efektywności kształcenia z wykorzystaniem techniki pomiaru dydaktycznego w bieżącej pracy oraz wniosków, w szczególności poprzez zmianę planów .IX.Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.. Obszar I: Proces kształcenia Wnioski i sposoby wykorzystania wniosków: 1.. Data: 2020-08-28, rozmiar: 467 KB.. Ocena pracy dyrektora szkoły w praktyce.. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w spawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658)1) Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2019/20120 2) Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych (tzw. próbnych)- raport OKE i analizy własne; 3) Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 - opracowanie wewnętrzne.. Nadzór pedagogiczny w dobie pandemii.. Wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów nie zawsze skutecznie wpływają na poprawę efektów kształcenia (m. in.. Czy nauczyciel może zgłosić zastrzeżenia do obserwacji lekcji.Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.. Wnioski z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego: a) Usprawniać przepływ informacji.. W sprawozdaniu należy przedstawić wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego przez nich nadzoru.. 2) Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole, ale zdarzyły się dwa wypadki iW ZAKRESIE EWALUACJI (60% - ewaluacje problemowe, 40% ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego) Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju";Ustalenia rady pedagogicznej dotyczące wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego są realizowane (Art. 68.1.4)UPO) 4.. W ramach ewaluacji wewnętrznej opracowano cele ewaluacji, wskazano przedmiotOgólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/21..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt