Oświadczenie do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ad 2.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Górno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania nadruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 01.01.2021 r. deklaracja elektroniczna na platformie ePUAP Oświadczenie - zgoda na pozostanie w systemie (działalności gospodarcze) - należy złożyć do 20.12.2020nieruchomości odpadów komunalnych.. Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.. Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego (tj. powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych).. Wskazówki założenia profilu zaufanego dostępne są na stronie oraz w filmie.1) uchwałę w sprawie wyboru zarządu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do składania w imieniu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2) oświadczenie (załącznik nr 5 do deklaracji).. Wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej.. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartychwysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - patrz art. 6o ust..

Oświadczenie na potrzeby sporządzania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI TAK F. F.1 33. Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Miasta Chojnice.. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust.. CZĘŚĆ E-dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, ul. T. Kościuszki 32 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 4.nizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym uzyskiwaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .. PRZEZNACZENIE FORMULARZA Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiZłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i wynika z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościWysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem art. 6o ustawy ucpg..

Zapoznaj się z ogólnymi zasadami składania tych deklaracji.

Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 GdyniaINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DZIAŁEK REKREACYJNYCH UŻYWANYCH SEZONOWO Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze bądź ręcznie dużymi drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem i złożyć w terminie do 24 maja 2013 r. lub w terminie 14 dnizłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie art. 6 ust..

Istnieje możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną korzystając z profilu zaufanego - kliknij link poniżej.

Wzór deklaracji oraz wszystkie załączniki do deklaracji dostępne są na .komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadkuZałącznik nr 1 do uchwały Nr 10/2020 Rady Nadzorczej KSML-W z dnia 17.12.2020 r. OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Miejsce składania: KSM L-W - Administracja osiedla A.. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).. DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI należy złożyć odrębną deklarację.E.. 169 zł H. KLAUZULA INFORMACYJNA 37. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 38.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn..

OSOBY WYNAJMUJĄCE LUB DZIERŻAWIĄCE nieruchomość mają obowiązek załączyć do deklaracji umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości.

zm.) Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Ząbki, przez którychDeklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Dochodów ulica 10 Lutego 33/ 81-364 Gdynia tel.. 58 772-35-50 budynek „Domu Rzemiosła" piętro V, pokój nr 502 Adres do korespondencji: Al.. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko:do Uchwały Nr XXXVII/236/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 3 lipca 2020 roku INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH (załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) A.. Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.. nr 1 do Uchwały - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.. Nr 4.OŚWIADCZENIE do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miejsce złożenia: Administracja Osiedla Nr 1 OSM, ul. gen. J Hallera 13A/26, Ostrołęka Administracja Osiedla Nr 2 OSM, ul. H. Sienkiewicza 3/1, Ostrołęka 1.DRUKI DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: Formularz deklaracji obowiazujący od 1 stycznia 2020 r. (doc).. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM O LICZBIE OSÓB W NIM ZAMIESZKUJĄCYCH.. 27 zł 40..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt