Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej białystok
Sekretariat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, pok.. Drugim sposobem jest złożenie wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem e-maila.W przypadku załączania kopii dokumentów, winny być one poświadczone o zgodności z oryginałem.. Do urzędu należy złożyć oprócz wniosku mapę do celów opiniodawczych.Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - druk urzędowy FORMULARZ EGiB - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.. lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.. Białymstoku , stanowiącej własność.. Wpisz czytelnie dane do kontaktu, w tym adres e-mail jeżeli dokument opłaty lub materiały mają być przesłane w postaci elektronicznej.Sprzedaż map do celów opiniodawczych.. Należy przede wszystkim uzupełnić rubryki dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.), a następnie zaznaczyć w polu „przedmiot wniosku" rubrykę „mapa zasadnicza".Poniżej przykładowy wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej [wersja edytowalna]: Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej Zawiadomienie o zakończeniu budowy.. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 3.. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu białostockiego istnieje możliwość składania wniosków o zakup kopii mapy zasadniczej w formie elektronicznej lub drukowanej za pomocą Geoportalu Powiatowego.Urządzenia ewidencyjne Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt..

Wniosek o wydanie zaświadczenia 11.

Brakujące: białystok Protokół kontroli problemowej - Strona główna - Podlaski.Wniosek o udostępnienie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków.. Wniosek o wydanie prawa jazdy 12. ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 BiałystokWnioski - Geodezja.. : 85 74-06-981 w 10 fax: 85 74-06-982. e-mail: [email protected] 2.Mapa do celów opiniodawczych.. Miejscowość i data dniaJak złożyć wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej?. W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne: repertoria; wykazy; kartoteki (zbiory kart) zbiory wokandWNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* 1.. Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o: posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,1.. : 85 74-06-981 w 10 fax: 85 74-06-982. e-mail: [email protected] 85.740.63.95, nr faxu 85 740 63 94Wniosek o umożliwienie dostępu do baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Kerg.. lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.. Wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazu 8.. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu / adres poczty elektronicznej** 6..

Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji.

Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej.Wyrys z mapy ewidencyjnej jest dokumentem, którego treścią jest odpowiedni fragment mapy ewidencyjnej przedstawiający działki ewidencyjne, wchodzące w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów (jednej nieruchomości gruntowej), w powiązaniu z działkami .. do której odnosi się wniosek o wydanie wypisu o pełnej treści.. Miejsce złożenia dokumentów.. Wniosek P1 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków.. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe - telefon/adres e-mail - które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt.Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej podlega opłacie: .. wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości tj. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pdf Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci .Odwołanie od decyzji rozpoznaje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w terminie 14 dni.. Aby pozyskać dane zawierające informacje z zakresu ewidencji gruntów należy w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej złożyć stosowny wniosek.Pierwszym sposobem na pozyskanie interesujących na dokumentów będzie udanie się do urzędu i złożenie wniosku o wydanie dokumentów wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej..

Zainteresowani składają wniosek o wydanie: mapy ewidencyjnej , mapy.

Z-ca Geodety Powiatowego.. OpłataWypełniając wniosek wskaż w formularzu P przedmiot wniosku (mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków) oraz cel pobrania materiałów.. Wniosek P - o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.. W przypadku braku planu miejscowego inwestor chcący zrealizować inwestycję budowlaną na konkretnej nieruchomości musi wystąpić do urzędu gminy (miasta) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.. Wniosek P2 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów .Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków - wniosek należy złożyć w budynku przy ul. Słonimskiej 2/2 w pokoju 106 lub w budynku przy ul. Słonimskiej 1 (wypisy i wyrysy wydaje się odpłatnie zgodnie z art. 24 ust.. ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.. Sekretariat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, pok.. Dyrektor Wydziału Geodeta Powiatowy Mirosława Drewnowska nr tel.. Wniosek o zmienie współwłaściciela pojazdu ( dopisanie/wykreślenie ) 10.. Wniosek o udzielenie licencji 13.1.. STRUKTURA WYDZIAŁU, ZADANIA I PRACOWNICY.. W przypadku odmowy wydania wypisu z operatu ewidencyjnego z uwagi na brak interesu prawnego w. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wektorowa Mapa: Skala: rastrowa w formacie: TIFF GeoTIFF inny: qewidencji gruntów i budynków q 1:500 drukowana, w formacie: q A4 q A3 q A2 q A1 q A0 q 1:1 000 q kolorowa q zasadnicza q 1:2 000 qczarno-biała q 1:5 000 1 egzemplarz każdego .Wzór wypełnienia formularza EGIB Udostępnianie zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wniosek o wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej - formularz P, P1 Wzór wypełnienia formularza P, P1 Pozostałe wnioski - formularze: P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U..

Jak wypełnić wniosek o mapę zasadniczą?

- Niepotrzebne skreślićW przypadku gdy wnioskodawcą jest placówka, osoba upoważniona do jej reprezentowania dołącza do wniosku: dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 1 stycznia 2017 r.).. Po wybudowaniu budynku, należy go zgłosić do użytkowania.Wydanie decyzji.. Wybierz sposób udostepnienia materiałów.. Natomiast obręby od 16 do 24 posiadają mapę numeryczną o niepełnej treści w zakresie ewidencji budynków , co stanowi 37.62 % pow. m. Białegostoku .Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości.. W zależności od potrzeb może być to: formularz wniosku o udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a konkretnie o udostępnienie mapy ewidencyjnej lubWniosek o wydanie „Wypisu z rejestru gruntów" oraz „Wyrysu z mapy ewidencyjnej" należy złożyć w Starostwie Powiatowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, a w przypadku dużych miast urzędujących na prawach powiatu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bądź w wydziałach Geodezji i Katastru Nieruchomościami.Wniosek o wydanie mapy zasadniczej ma postać gotowego formularza, który wystarczy uzupełnić stosownymi informacjami.. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji.. ), z tym że:Wydanie postanowienia.. Wniosek EGiB o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków.. 2. załączniki: - dokument tożsamości do wglądu - upoważnienie / pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych oraz nie działających osobiście) - dokument potwierdzający interes prawny: Sposób załatwienia sprawy: OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,Obręby ewidencyjne od 1 do 15 posiadają mapy ewidencyjne , które zawierają pełną treść w zakresie ewidencji gruntów i budynków , co stanowi 59.42 % powierzchni m. Białegostoku .. Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie biura RDLP w Białymstoku.. Zawiadomienie o zmianie rodzaju pojazdu 9. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu / kopii mapy ewidencyjnej / zaświadczenia.. Miejsce złożenia dokumentów.. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi.. NBP O/O Białystok 54 1010 1049 0006 0622 3100 0000Wniosek o nadanie i nabicie numeru nadwozia, podwozia,ramy w pojeździe 7..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt