Wzór umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.Najważniejsze elementy umowy użyczenia.. Oddział Małopolska tel: 531 006 504 Zwany dalej WYPOŻYCZALNIĄ a: …………………………………………………………………………………….Program drukuje umowę wypożyczenia automatycznie uzupełniając ją informacjami z bazy danych.. POMIĘDZY: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego REHAVIT sp.z o.o. Przy ul. Modrzejowska 32a 41-200 Sosnowiec, tel: 32 307 14 05.. Zawarta w …………………………………………… w dniu ………………………………….. Zmiana terminu użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego nie wymaga aneksowania umowy.. Wzór pełnomocnictwa do działania w imieniu Wnioskodawcy.. 605 201 291 [email protected]życzalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego działającej przy Dziennym Domu Pomocy w miejscowości Kolano Umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego nr .. zawarta w dniu .. r. w …………………………………………… pomiędzy:UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO.. Sekretariat: pon - pt. godz. 09:00 - 15:00 tel.. Zawarta w dniu: zamieszkałą / ym: legitymującą / ym się: w pomiędzy: firmą Fizjoterapia Emilia Kurowska, ul. Jesionowa 6, 05-830 Nadarzyn, NIP: 797-162-34-40, REGON: 141-224-530, reprezentowaną przez: Emilię Kurowską zwaną dalej Usługodawcą, a: § 1OŚWIADCZENIE Oświadczam, że po zakończeniu umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego nr..

Wzór umowy użyczenia sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego.

jako Biorący do używania zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przedmiotu umowy użyczenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania, bez dodatkowych czynności Użyczającego, i dostarczenia go własnym transportem pod adres siedziby Fundacji SMA lub inny wskazany przez Użyczającego, oraz do bezpiecznego rozładunku tego sprzętu na własny koszt.Umowa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zawarta w Skarżysku-Kamiennej w dniu ……………………… roku pomiędzy: Fundacją Eco Textil od Was dla Was z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie, na podstawie umowy użyczenia, na okres uzgodniony w umowie.. Dodano: 2 kwietnia 2020.. Umowa sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji • Strona 1 z 1.. Uwaga, .umowa użyczenia wzór umowa użyczenia lokalu wzór umowa użyczenia sprzętu umowa użyczenia działki Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Załącznik nr 1.2.. § 6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, konieczne jest podpisanie aneksu do umowy.. Napisano: 16 lut 2021, 9:39 .. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny..

Wzór wniosku o użyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze stron.. Umowa użyczenia - darmowy wzór z omówieniemUmowa użyczenia - WZÓR UMOWY.. Osoby uprawnione do korzystania z usług wypożyczalni § 2.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. załącznik nr 1 - Wniosek o nieodpłatne wypożyczenie sprzętu.. Z góry dziękuję.. Wykaz sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego zwany dalej „Sprzętem", przeznaczonych do wypożyczenia, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.. Wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.. 9. Wydanie Sprzętu następuje po podpisaniu Umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.. Żadna umowa cywilna nie obejdzie się bez wskazania podstawowych jej postanowień, które szczegółowo opisujemy dalej (patrz także wzór umowy użyczenia samochodu).. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. W tym celu należy zawrzeć z beneficjentem umowę użyczenia.. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.. Można samodzielnie zmodyfikować wzór umowy dostosowując go do własnych potrzeb lub stworzyć wiele różnych szablonów umów, które będą wykorzystywane do wydruku..

Wniosek o wypożyczenie sprzętu wraz z załącznikami.

Pobierz darmowy wzór umowy w formacie PDF lub DOC!. załącznik nr 2 - Wzór zaświadczenia lekarskiego.. ul. F. Czajkowskiego 49 (Budynek ZSKU) 38-400 Krosno.. Żurawia 1, KRS 0000410831, NIP: 663-186-79-64, REGON 260587570Umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego nr.. r. w Warszawie pomiędzy: Fundacją SMA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przy Forcie 10/99, 02-495 Warszawa, wpisaną do rejestru1.. załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania.. Znajdą tutaj państwo m.in. regulamin wypożyczalni, wniosek o wypożyczenie sprzętu, umowę użyczenia sprzętu.. Pozostało jeszcze 87 % treści.. W przypadku użyczenia samochodu więc będziemy mieli do czynienia z zezwoleniem użyczającego .Caritas Archidiecezji Poznańskiej ul. Rynek Wildecki 4a 61-546 Poznań.. załącznik nr 4 - Upoważnienie do wypożyczenia sprzętu.. Do nich należą: strony umowy, czyli użyczający i biorący do używania, data i miejsce jej zawarcia,Aneks do umowy użyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.. Z Wypożyczalni może korzystać osoba, zwana dalej "Biorącym do używania", która:Umowa użyczenia samochodu jest umową nazwaną, została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 710-719.. Do spisania umowy użyczenia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.. 3. Wydanie przedmiotu umowy użyczenia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i zostanie stwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obie strony, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy..

Wzór ewidencji wniosków o użyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego.

Wzór wniosku o użyczenie interwencyjne.. Zawarta w …………….. w dniu .. POMIĘDZY: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego REHAVIT sp.z o.o. Przy ul. Modrzejowska 32a 41-200 Sosnowiec, tel: 32 307 14 05.. .Wszelkie koszty związane z niniejszą umową i korzystaniem z przedmiotu użyczenia obciążają Biorącego do używania.. 10.Wydanie oraz zwrot Sprzętu ma miejsce w lokalu, w którym prowadzona jest Wypożyczalnia, w Wieluniu, przy ul. Piłsudskiego 6 (budynek II Liceum Ogólnokształcącego im.. Zgodnie z przepisami, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.. 4.Umowa użyczenia jest zezwoleniem użyczającego na korzystanie z danej rzeczy biorącemu.. Witam, Czy ma ktoś może wzór umowy na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji?. umowy.. Biorący oświadcza, że został przeszkolony w użytkowaniu użyczanego sprzętu, a także otrzymał instrukcję obsługi na piśmie.. Plik.. załącznik nr 5 - Umowa użyczenia sprzętuDokumenty do pobrania.. 4.Umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego nr .. zawarta w dniu .. r. w Białej Podlaskiej pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, z siedzibą w: 21-500 Biała Podlaska, ul.Umowa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.. Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w §1Załącznik 1 - wykaz sprzętu medyczno rehabilitacyjnego 23.04.2021r.PDF(17KB) Załącznik 2 - wniosek o użyczenie interwencyjne 23.04.2021r.PDF(55KB) Załącznik 3 - wniosek o użyczenie do 3 miesięcy 23.04.2021r.PDf(55KB) Załącznik 4 - wniosek o przedłużenie okresu użyczenia 23.04.2021r.PDF(46KB)Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.. Moderator: Tomasz1981.. Dane osoby ubiegającej się o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń â źWypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu â Nie Jesteś Samâ .. Poniżej zamieszczamy listę dokumentów do pobrania.. Przed wydrukiem będzie należało tylko wskazać odpowiedni wzór umowy.Użyczenie sprzętu jest bezpłatne.. PraktykantSię regulamin wypożyczalni, wzór umowy i wniosek o użyczenie sprzętu.. 8.Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy.. 61 835 68 50 [email protected]życzenia sprzętu oraz o terminie wypożyczenia Sprzętu.. Oddział Małopolska tel: 531 006 504 Zwany dalej WYPOŻYCZALNIĄ a:UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt