Faktura korygująca wnt jaki kurs
Zgodnie z art. 31a ust.. Kurs do przeliczenia - średni kurs NBP z 12.12.2019 roku, a więc ostatni dzień roboczy przed dniem wystawienia faktury.. W odniesieniu do stawki 0% bądź "eksportu usług" zmianie nie ulega kwota podatku, a tylko kwota podstawy opodatkowania.. Zdaniem Spółki, w celu przeliczenia na złotówki wynikającej z otrzymanej faktury kwoty wyrażonej w walucie obcej Spółka powinna przyjąć kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia otrzymanej od kontrahenta niemieckiego faktury.W fakturze korygującej firma wykazała odpowiednio zmniejszenie podstawy opodatkowania o wartość 180 euro i VAT w kwocie 39,60 euro.. Przeliczenie faktury w walucie obcej w transakcjach krajowych Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.Poprawiając błąd w podstawie opodatkowania na fakturze w euro, w wystawionej fakturze korygującej spółka powinna przyjąć historyczny kurs waluty, zastosowany w pierwotnym dokumencie.. Przykład: WNT została dokonana 28 października, jednak z uwagi na zwrot towarów została wystawiona faktura korygująca WNT w dniu 15 listopada.W takiej sytuacji należy przyjąć do korekty kurs z 27 października.W przeszłości organy podatkowe twierdziły, że podatnik, który wystawia zbiorczą fakturę korygującą do faktur z różnych okresów rozliczeniowych, nie może przyjąć jednego kursu walut dla wszystkich pozycji korygowanych, lecz kursy te powinien ustalać odrębnie do każdej pozycji odnoszącej się odpowiednio do korygowanej faktury pierwotnej.Przedmiotem wniosku jest zastosowanie kursu walut obcych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej z tytułu udzielonych rabatów..

Po kursie 280 EUR, natomiast fakturę korygująca do w/w faktury w/w firma wystawiła dnia 16.12.2005r.

Faktury dokumentujące WNT wystawiane są w EURO.Z tego tytułu rozpoznajemy na gruncie podatku VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT).. Bywają sytuacje kiedy w kolejnych miesiącach po dokonaniu WNT, kontrahent wystawia fakturę korygującą do faktury pierwotnej.Kontrahent wystawił zatem korektę „do zera" błędnej faktury oraz nową poprawną fakturę, korekta „do zera" i nowa faktura wystawione zostały z datą 31 sierpnia 2017 r. i otrzymane przez Spółkę dnia 4 września 2017 r. Firma dokonała nabycia produktów od kontrahenta unijnego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.W związku z tym, jeśli zgodnie z punktem pierwszym faktura korygująca winna być wykazana na bieżąco, w okresie otrzymania korekty to w ten sam sposób należałoby zrobić z nową poprawną fakturą.. Kurs jaki należałoby przyjąć do przeliczenia kwoty w walucie obcej wykazanej na nowej fakturze powinien być taki sam jak na fakturze .Organy podatkowe generalnie przyjmują, że w takim przypadku należy stosować kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (lub odpowiedni kurs EBC)..

Kwota korekty VAT wykazana na fakturze korygującej wyniesie zatem (-) 166,68 zł.Gdy faktura korygująca poprawia wcześniejsze błędy i pomyłki, jej przeliczenia na złote należy dokonać po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego.Kurs waluty przy WNT .

Pytania Podatnika:Po jakim kursie należy przeliczać faktury korygujące dotyczące WNT ?Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:Fakturę za nabycie towaru z WNT firma holenderska wystawiła dnia 20.11.2005r.. Do przeliczenia kwot podstaw opodatkowania oraz kwot podatku należnego stosuje kursy średnie NBP.W takich przypadkach, dla potrzeb rozliczenia transakcji WNT, Spółka dokonuje przeliczenia tych wartości na PLN, wg zasad określonych w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 31a).. Do przeliczenia wartości VAT firma powinna zastosować ten sam kurs, czyli 4,2090 zł/euro.. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2014 r., sygn.przy WNT in plus (nowa okoliczność) - przeliczenia należy dokonać według kursu właściwego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej; przy imporcie usług in minus (błąd pierwotny ale i nowa okoliczność) - przeliczenia należy dokonać według kursu właściwego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.Kurs waluty stosowany do przeliczenia zbiorczej faktury korygującej wartość WNT (Rachunkowość, luty 2021 r.) 11:17, 10.02.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy Firma otrzymała od kontrahenta z UE fakturę korygującą, wystawioną 28.12.2020 r.Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej w walucie obcej należy stosować taki sam kurs walutowy, jak do przeliczenia faktury pierwotnej, bowiem korekta nie wykazuje odrębnego zdarzenia gospodarczego, lecz nawiązuje do stanu zaistniałego w przeszłości.Zgodnie z pierwszym z nich należy przyjąć kurs z dnia wystawienia faktury korygującej (noty korygującej) przez zagranicznego kontrahenta..

Natomiast zgodnie z drugim ze stanowisk należy zastosować kurs przyjęty w momencie wyceny pierwotnej.- w przypadku faktury korygującej wystawionej z powodu nowej okoliczności (np. zwrotu towarów) - po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury korygującej.Podstawą do ujęcia niniejszej faktury w rozliczeniu VAT za 11/2012 była wystawiona przez Spółkę fakturę wewnętrzna korygująca.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 czerwca 2017 r.Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:Fakturę za nabycie towaru z WNT firma holenderska wystawiła dnia 20.11.2005r.. Faktura została wystawiona 13.12.2019 roku a towar został wysłany 16.12.2019 roku.. - Spółka wystawia faktury w walutach obcych.. Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która rozlicza WNT.. Pytania Podatnika:Po jakim kursie należy przeliczać faktury korygujące dotyczące WNT ?Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest, w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej udzielenie zbiorczych rabatów, przeliczenie przez wystawcę kursu walut obcych według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej..

Wystąpił tu "błąd pierwotny" i stąd rozliczanie na bieżąco byłoby niejako mylące.Korekta faktury w WNT będzie wyglądała następująco: Jeżeli przyczyna korekty była znana w momencie wystawiania faktury pierwotnej, wówczas faktura korygująca musi być ujęta w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w WNT, będzie dokonana korekta wsteczna.Pani Krystyna dokonała dostawy towarów (WDT) do Niemiec.

Po kursie 280 EUR, natomiast fakturę korygująca do w/w faktury w/w firma wystawiła dnia 16.12.2005r.. Faktury te będą wystawiane dla kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym w obcej walucie.Nr IPPP3/443-634/11-2/KC rozstrzygnął o rozliczeniu faktury korygującej wartość nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów oraz wskazaniu kursu dla przeliczenia podstawy opodatkowania na walutę polską..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt