Skarga na zachowanie radnego
Projekty uchwał przygotowała komisja rewizyjna po rozpoznaniu obu spraw, dotyczących „niewłaściwego zachowania dyrektora w stosunku do podwładnych".zarządu i marszałka województwa - skargę wnosimy do sejmiku województwa, Organy administracji są zobowiązane przyjmować skargi.. "Przygotowanie projektu było moim obowiązkiem"Kolejne polityczne spięcie w gminie Łubianka.. Samorządowiec, a jednocześnie sołtys Warszewic, zarzuca Zbigniewowi Cywińskiemu tłumienie głosu opozycji.. Uchwała dotycząca rozpatrzenia tej skargi będzie uznana za niedopuszczalną.. Chodzi o jego wpis na Facebooku.. Każdy pracownik może złożyć skargę na to, co jego zdaniem jest nieprawidłowe - tłumaczył Bogusz.. niniejszym wnoszę skargę na zastępcę burmistrza Goleniowa pana Henryka Zajko.. Powodem skargi jest zachowanie, jakie miało miejsce w dniu 28.10.2020 roku podczas przerwy w ostatniej sesji Rady Gminy Goleniów.Nie naszą rolą jest wybierać, na co ludzie mają się skarżyć.. — Dz. Urz.. 3-5 i 7, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia.Krótszy, bo tylko 14-dniowy termin obowiązuje w sytuacji, gdy skargę złożył poseł na Sejm, senator bądź radny.. W dniu 18.05.. Skarga taka nie będzie mogła być rozpoznana.. Woj. WIkp.. 237 ustawy stanowi, iż organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca..

Dziś podczas sesji skarga na zachowanie dyr. MOK uznana została za zasadną.

Zastrzeżenia do jej pracy ma Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz jedna z nauczycielek.. Radni większością głosów uznali skargę na dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościszce za zasadną.O uznanie skargi wnioskował przewodniczący Rady Miasta Janusz Tarnowski.. Krótko mówiąc Radny, którego nie obchodziły sprawy wspólnoty może jedynie nie zostać ponownie wybrany.W skardze do pracodawcy radnego - starosty golubsko-dobrzyńskiego - czytamy, że radny nie miał maseczki na terenie urzędu (co uwiecznił monitoring) oraz gdy urzędniczka poprosiła o złożenie wniosku.W świetle art. 229 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Radny ponosi więc odpowiedzialność wyłącznie przed Wyborcami.. Dziecko płakało, krzyczało, bało się.W art. 384 § 1 Kodeksu wyborczego przewidziano, że od uchwały rady i postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 383 § 1 pkt 2 - z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3-5 i 7, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia.w sprawie skargi na zachowanie radnego Rady Powiatu Zlotowskiego Rada Powiatu dzialajqc na podstawie § 15 ust..

Do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęła skarga na zachowanie przewodniczącego Rady Gminy.

I podkreślił, że to radni powinni rozpatrzyć skargę na kierownika jednostki podległej prezydentowi.Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Tymbark radni rozpatrywali dwie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Odpowiedzialność ta jest ograniczona wyłącznie do konieczności poddania się weryfikacji przy kolejnych wyborach.. Teraz na czwartkowej sesji cała Rada Miasta zatwierdzi stosowna uchwałę w tej sprawie.. 2 Statutu Powiatu Zlotowskiego (t.j.. Przepisy wprost nie określają, który organ będzie właściwy do rozpoznania skargi na działalność przewodniczącego rady gminy, co wymaga przeprowadzenia wykładni .Konkludując, pełnomocnik Gminy podniósł, że należy uznać, że art. 18 u.s.g.. organem rzeczowo właściwym do rozpatrzenia skargi na radę gminy jest właściwy wojewoda.. Taki organ ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać naszą skargę do tego organu, który będzie właściwy do jej rozpoznania.Podczas jednej z ostatniej sesji, przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Łukasz Pietrzak poinformował, że w związku ze "skandalicznym zachowaniem radnego", burmistrz Mariusz Piątkowski .Nowy Tomyśl: Skarga na z-cę burmistrza.. Radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie zagłosowali za uznaniem tej skargi za zasadną.. Przedmiotem skargi może też być zaniedbanie bądź nienależyte wykonywanie zadań przez dany organ lub przez jego pracownika.Kuczborscy radni rozpatrywali skargę na dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościszce..

Nie zważał na to, że ze mną jest 5-letnie dziecko, które przeraził swoim agresywnym zachowaniem.

Natomiast § 5 ust.Rada Miejska większością głosów radnych Koalicji Obywatelskiej odrzuciła skargę niezrzeszonego radnego Bartłomieja Dyby-Bojarskiego na prezydent Łodzi Hannę Zdanowską (PO).. - Przeraża mnie i na to chcę zwrócić uwagę, że w ogóle dochodzi do sytuacji przedmiotowego traktowania pacjentów - wyjaśniał Maciej Wita.Skarga na burmistrz Kocembę uznana została za zasadną.. Dziś podczas sesji skarga na zachowanie dyr. MOK uznana została za zasadną.. Jeśli więc otrzymamy pismo np. od radnego, mamy dwa tygodnie, by zawiadomić go o sposobie załatwienia sprawy, a gdy wymaga ona zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o tym, na jakim etapie to załatwianie .Bytowski radny PiS Leszek Szymczak wysłał skargi na nauczycielkę i szefową lokalnej pomocy społecznej, bo nie podoba mu się udział obu pań w ostatnich protestach.Działając w oparciu o art. 229 pkt 3 K.P.A.. "Przygotowanie projektu było moim obowiązkiem" Projekt uchwały referował Janusz Tarnowski.— 14 marca 2018 roku do urzędu miejskiego wpłynęła skarga Józefa Kotwickiego na działania burmistrza Nidzicy.. Jeżeli jednak złożymy skargę do niewłaściwego organu nie musimy się martwić.. z 2019 roku, poz. 309), w formie uchwal, wyraŽa opiniç i zajmuje stanowisko w sprawach zwiqzanych z realizacjq kompetencji stanowiqcych i kontrolnych..

Poszkodowany, wieloletni przewodniczący Rady poprzednich kadencji, złożył oficjalną skargę na zachowanie radnego do przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie.

Jest więc szansa, że wkrótce Gmina Lubawka zacznie dbać o zabytki.Posłanka postanowiła również złożyć skargę na zachowanie radnego PiS Karola Marii Wojtasika, który był głównym prelegentem uczniowskiej pogadanki.. Autor skargi zarzuca, że stanowi on „przykład homofobicznego aktu mowy nienawiści".O uznanie skargi wnioskował przewodniczący Rady Miasta Janusz Tarnowski.. - Czy tak traktowany powinien być radny?. Decyzję tę poparł burmistrz Grzegorz Watycha.. 2018 r. w Centrum Handlowym „Karuzela" pan Andrzej Tobolski w sposób wulgarny, arogancki, chamski oraz daleki od kultury osobistej publicznie mnie znieważył, poniżył, upokorzył i obraził.. Komisja rewizyjna zapoznała się z treścią skargi i uznaje za zasadną w części dotyczącej ograniczenia swobodnego wykonywania funkcji radnego — czytał Włodzimierz Mioduszewski.SKARGA NA ZACHOWANIE RADNEGO PANA ANDRZEJA TOBOLSKIEGO.. Decyzję tę poparł burmistrz Grzegorz Watycha.. Chodzi o to, że w rozmowach z dyrektorem SP nr 2 Markiem Polcynem, a zarazem bezpośrednim przełożonym obu panów miał próbować wymusić określone zachowania na radnych, a konkretnie większe zainteresowanie się ich na sesjach tematem rozbudowy szkół.Tym razem radny pytał precyzyjnie m.in. o to ile było skarg pacjentów na usługi świadczone przez wolsztyńską lecznicę, bo jak podkreślał, takie skargi napływają także do niego.. Był bardzo agresywny i nieobliczalny.. dopuszcza prawne domniemanie właściwości rady do podjęcia zespołu zasad etycznych zachowania się radnych.. .Radny Michałowa Bogdan Gryk wylał mieszkańcowi miasta kufel piwa na głowę.. Chodziło m .Kodeks Wyborczy od uchwały rady i postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 383 § 1 pkt 2 - z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt