Optima wydruk lista płac dla jednego pracownika
.Z listy modułów wybrać Płace - Wypłaty, rozwinąć link Drukuj znajdujący się nad tabelą z wypłatami i wybrać opcję Listę płac pełną.. System umożliwia generowanie list w 3 formatach: lista szczegółowa - zawiera godziny przyjścia i wyjścia oraz sumę godzin pracy;Postawienie kursora na wybranej pozycji zaznaczy go na niebiesko.. w naszym przypadku wybieramy ZUA .Lista może być wydrukowana dla jednej osoby lub zbiorczo dla kilku osób.. Poprawiono.. W menu Wydruki wybierz pozycję Wydruki list i zestawień.. Wynagrodzenie brutto: 3500 zł; Ubezpieczenie emerytalne: 341,60 zł (1. x 9,76%) Ubezpieczenie rentowe: 52,50 zł (1. x 1,50%)W programie Comarch ERP Optima z menu wybieramy Płace i kadry/Kadry.. Wypłaty pracowników - udostępnia funkcje pozwalające na łatwe tworzenie wypłaty dla jednego bądź grupy pracowników .. Listy płac - służy definiowaniu dokumentów typu listy płac, pozwala na ustalenie okresu, za jaki naliczane będą wypłaty, daty .płacowych Przygotowania: 1.. Gliwice tel.. Dzięki funkcjonalnościom oferowanym w programie, praca na nim jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania pracy.Program dla księgowości.. Lista pracowników/ Wydruki/ Wydruki seryjne płacowe - pracownicy wieloetatowi.. Z poziomu Ewidencji wynagrodzeń zakładki [Dla pracownika] możliwe jest wydrukowania Indywidualnej karty przychodu pracownika po naciśnięciu przycisku drukarki .Listę pracowników (a właściwie osób, których podstawowe dane personalne zostały wprowadzone do programu) można wyświetlić poprzez wciśnięcie przycisku Pracownicy w Menu nawigacji Comarch ERP Optima Płace i Kadry lub poprzez wywołanie z menu programu Płace i Kadry przycisku Kadry.Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja Stronapracowników oraz rozliczenia z ZUS i US 9 z 39 - Wybierz - przycisk widoczny tylko wówczas, jeżeli lista została otwarta jako lista pomocnicza do wyboru, np. lista kontrahentów otwarta z formularza faktury..

1.W oknie Listy płac wybierz listę, dla której chcesz przygotować wydruk.

Również klawisz F8.listy płac - wydruki: lista płac zbiorcza z czasem pracy, lista płac zbiorcza bez czasu pracy, lista płac szczegółowa bez czasu pracy, lista płac szczegółowa z czasem pracy, lista płac skrócona formularz listy płac - kwitek wypłaty Moduł RM.. Przejść do modułu Karta pracy - Ewidencja czasu pracy, a następnie wbyrać Drukuj - Lista obecności.. formularz kontaktu - wydruk kontaktu /zadania10 listy pŁac.131 10.1 DEFINIOWANIE LISTY PŁAC DLA WYDZIAŁU (PŁACE I KADRY PLUS) .. 133 10.2 FILTROWANIE LIST PŁAC.. 133W artykule opisaliśmy, jak można wydrukować listę płac.. 2.Kliknij przycisk .Comarch ERP e-Pracownik 6 Wersja 2016.1.1 2 Informacje techniczne 2.1 Wymagania systemowe dla Użytkownika W celu korzystania z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w wersji 2016.1.1 konieczne jest posiadanie systemu Comarch ERP Optima w wersji co najmniej 2016.0.1.Wydruk listy płac dla trzech pracowników z przykładowej bazy danych za miesiąc listopad 2011 pokazano na rys.1.. Wydruki list płac.. W opisanym przykładzie wszyscy pracownicy zarabiają w Polsce wynagrodzenie minimalne (1386zł w 2011 roku), w Finlandii stawkę godzinową (8,75 EURO), natomiast we Francji stawkę miesięczną 1850 EURO).. Gałąź dostępna w wersji Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus..

W oknie, które się wyświetli wybrać listę płac, która ma zostać wydrukowana.

(12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00Aby wydrukować listę obecności pracowników w programie Gratyfikant GT, należy: 1.. Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie wynagrodzenia pracownika w oparciu o jeden składnik wynagrodzenia - wynagrodzenie zasadnicze 3500 zł.. Dostępne są:Chcąc sprawdzić listę wszystkich wypłat wybranego pracownika należy zaznaczyć go na liście, a następnie na pasku zadań kliknąć przycisk Lista wszystkich wypłat pracownika.. Autoryzowani serwisanci i konsultanci oprogramowania Comarch.. W polu Lista wybieramy deklarację, którą będziemy generować.. Rodzaj lisy obecności W następnym kroku pojawia się okno wyboru miesiąca, za który ma zostać stworzona lista obecności.. Wybór zatwierdzić przyciskiem OK. 3.Wydruk listy płac dla pracowników można przygotować według okresów rozliczeniowych lub według poszczególnych list płac.. Następnie pod ikoną drukarki z menu Wydruk danych wybieramy Gene rator Raportów …Wracamy na Listę pracowników (Kadry) z menu dostępnych opcji ikony Deklaracje pracownika wybieramy Deklaracje zgłoszeniowe ZUS.. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawią się informacje o wynagrodzeniu dla wszystkich pracowników wypłaconych w roku określonym jako rok Aktywny .Comarch ERP OPTIMA Płace i Kadry Plus to rozszerzona wersja modułu podstawowego - Płace i Kadry..

Aby wydrukować listę dla kilku pracowników wystarczy zaznaczyć ich nazwiska na liście.

Program płacowy i kadrowy.. mailto:[email protected]ł Comarch ERP Optima Płace i Kadry składa się z kilku działów: Kadry - zawierają dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, dodatki, akordy, zawarte umowy cywilnoprawne, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz .robkowe dla osób i postępować analogicznie jak w przypadku zestawienia kartotek zarobkowych w rozbi-ciu na umowy pracownika.. Po wciśnięciu tego przycisku otrzymamy listę wszystkich wypłat pracownika.Po otwarciu listy pomocniczej, aby wybrać pracownika, należy go wskazać i nacisnąć przycisk Wybierz , klawisz <ENTER> lub dwukrotnie kliknąć na wybranym pracowniku.. Dla wszystkich pracowników z listy.. Wydrukujesz pięknie RCA z wybraną jedną osobą.. Otworzy się okno Lista pracowników, na której zaznaczamy dowolną ilość pracowników.. Grupowe drukowanie kart zasiłkowych pracowników Zbiorczo można również przygotować wydruk kart zasiłkowych pracowników.. Wydruk listy płac.. Opis analityczny (dostępny tylko w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus) - wydruk generuje opis analityczny w wypłatach, zależny jest od zaznaczenia parametru ( Konfiguracji/ Firma/ Płace/ Parametry ).Wydruki dla pracowników wieloetatowych..

Z poziomu list płac, na pasku narzędzi dostępne są wydruki związane z listami płac.

O bejmuje całą funkcjonalność wersji podstawowej Płac i Kadr oraz zawiera szereg dodatkowych funkcji umożliwiających obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną.System CDN OPT!MA v.. Nie można było wygenerować zaświadczenia Z-3 dla pracownika pracującego w trakcie urlopu rodzicielskiego na 1/2 etatu, jeśli w tym czasie dodatkowo przebywał na zwolnieniu chorobowym lub korzystał z opieki nad chorym dzieckiem.. W oknie Drukuj, należy wybrać Miesiąc listy obecności oraz ewentualnie Dział, dla którego ma zostać ona wydrukowana.Comarch Optima - Płace i Kadry - funkcjonalność .. Jana Pawła II 41g tel.. Przebieg ćwiczenia: 1.Wydruk zaświadczenie płatnika składek (Z-3).. W celu wydrukowania listy płac za dany okres wybieramy go w filtrze, następnie w menu kontekstowym wybieramy opcję Wydrukuj listę płac.Wyliczenie listy płac na przykładzie.. Działa dla ustawienia filtru Lista pracowników - Wszyscy.. Okresy oddelegowania sąComarch Społeczność ERPJedną z operacji wykonywanych po zakończeniu roku jest wydruk kartotek rocznych wynagrodzeń dla kolejnych pracowników.. Utwórz listę płacy dla etatów na kolejny miesiąc (względem istniejącego w systemie), a następnie nalicz wypłatę dla jednego pracownika, w przypadku problemów zobacz do poprzedniego ćwiczenia.. Teraz rozwiń zakładkę „Dokumenty" i wybierz pozycję „Drukuj wybrane pozycje raportu".. Wydruk Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń.Comarch ERP Optima Płace i Kadry Kadry i Płace to moduł, który wydajnie wspomaga obsługę płacowo - kadrową każdej firmy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt