Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
1 ustawy o ochronie przyrody z wnioskiem o uzyskanie.. Formularze/ Wnioski do pobrania.. Przeczytaj!decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 11/2017 wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew 11/2017 postanowienie o nienalładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na śrośrodowisko w związku z przedsięwzięciem polegającym na budowie lądowiska dla śmigłowcow ratunkowychDecyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów gdy wycinka jest związana z działalnością gospodarczą.. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów znajduje się w materiałach dodatkowych do strony (pod menu głównym).. Zgodnie z art. 83 ust.. Wymagane dokumenty.. zm.) Wymagane dokumenty Wniosek wójta (burmistrza) gminy (miasta, miasta i gminy) Opłaty Nie pobiera się Miejsce załatwienia sprawyorgan, prowadząc postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew, nie może w toku tego postępowania samodzielnie ustalać, czy składający wniosek jest posiadaczem samoistnym.. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.. Zezwolenie takie, w formie decyzji administracyjnej, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewaDecyzja zezwalająca na usunięcie 38 sztuk drzew Numer wpisu: 18 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia: Decyzja zezwalająca na usunięcie 38 sztuk drzew Znak sprawy: GGś-II.6131.000024.2017 Data wydania (RRRR-MM-DD): 2017-10-11 Nazwa organu który wydał decyzję: Burmistrz Miasta i Gminy SiewierzDecyzja zezwalająca na usunięcie 12 drzew i przesadzenie 5 drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Chrobrego (dz. ew. nr 22, 23, 24, 25 z obrębu 2-08-29) Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 drzew z terenu nieruchomości przy ul.Decyzja zezwalająca na usunięcie wydawana jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów..

Przedmiotowe drzewa zostają wpisane do planu wyrębu.

Na wycięcie drzew lub krzewów w większości wypadków potrzebne jest zezwolenie burmistrza.. zm.) - dalej u.o.p.. Istnieje także możliwość po otrzymaniu decyzji zezwalającej na usunięcieZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów gdy wycinka jest związana z działalnością gospodarcząNazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (191/dec/2019) Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat.. Bardziej szczegółowo.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie.Ponadto nie musisz uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwasz: drzewa lub krzewy owocowe - chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta na wniosek posiadacza nieruchomości.Wycięcie drzewa na posesji wymaga w wielu przypadkach zezwolenia..

Znak sprawy RRiB.6131.73.2020 ...Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz. ozn.

2654/2, 2654/3, 1081/42 obręb Dwory I zlokalizowanych przy ul.Olszewskiego w Oświęcimiu Symbol: B-2059 2019-03-19 Obszar, którego dokument dotyczy woj. kujawsko - pomorskie, powiat świecki, gmina Jeżewo, sołectwo Belno 7.. Dotyczy to szczególnie wycinki na cele związane z działalnością gospodarczą.. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,Starosta w decyzji z 14 stycznia 2010 r. zezwolił gminie na usunięcie drzewa w związku z planowaną inwestycją do 30 grudnia 2010 r. W decyzji wyliczył wysokość opłaty za usuniecie, a w miejsce usuniętego drzewa nakazał posadzić inne drzewo, odroczył też termin uiszczenia opłaty na okres 3 lat, czyli do 14 stycznia 2013 r.decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów stała się ostateczna.. : Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn.. Urząd Gminy Łabowa Łabowa 38 33-336 Łabowa 018/471-12-27 [email protected] w sprawie .Jednak warto zdawać sobie sprawę, że decyzja zezwalająca na wycinkę drzew, jest decyzją uznaniową, a to oznacza, że organ wcale nie musi takiego zezwolenia wydać inwestorowi, który .Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów: Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, który powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; - tytuł prawny władania nieruchomością; - nazwę gatunku drzewa lub krzewu;Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z gatunku sosna wejmutka, 2 drzew z gatunku świerk zwyczajny, 1 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnących na nieruchomości w obrębie miejscowości ŚwięciechowaDecyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów..

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.Nie wymaga się zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów (art. 83f ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody): krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m 2 ; krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne ( np. z ogrodów przydomowych), urządzoną pod względem rozmieszczenia i .do utrzymania we właściwym stanie drzew oraz krzewów rosnących na terenach będących w ich władaniu.. decyzją uznaniową.Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. 17 Stycznia Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Województwo :mazowieckie Powiat :warszawski Gmina :Warszawa-WłochyDecyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Chrościckiego 93/105 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym krajuDecyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów.. Zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów lub odmawiająca zezwolenia jest na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn..

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów regulowane jest przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.

Po zebraniu .. sosny zwyczajne z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaletniczej 6 (dz. nr 5/1 KM 14 obręb Michelin).Decyzja zezwalająca na usunięcie 39 drzew w związku z utrzymaniem rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr 28/3 w Belnie.. z 2018 r., poz. 1614) z zapisami Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014r.. Kogo dotyczy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt