Wniosek o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami
W celu zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami należy złożyć w tutejszym zarządzie wniosek, który powinien zawierać następujące informacje (dokumenty oryginalne lub potwierdzone za zgodność): 1.. Wymagane dokumenty: dane wnioskodawcy (firma, siedziba, adres, kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP i REGON);Udział Wód Polskich w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; Obwieszczenia; Potwierdzenie zgodności z celami środowiskowymi; Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) Komunikaty ZZZawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami w trybie art. 20 ustawy Prawo wodne (t.j.. Cel wykorzystania gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi: energetyka wodna, transport wodny, wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinanie roślin z wody,Wniosek o zawarcie umowy W celu zawarcia umowy uytkowania gruntów pokrytych wodami należ ży złożyć wniosek, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych procedur.. Lokalizację gruntu przeznaczonego do użytkowania: oznaczenie nieruchomości zgodnie z ewidencją .III.. Do końca ubiegłego roku, tzn. do wejścia w życie nowego Prawa wodnego i nowych stawek (wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów) korzystający z wód wnosili te opłaty na konta innych podmiotów publicznych.Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa, zostały wprowadzone ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 oraz Dz. U. Nr 154, poz. 1803 z późn..

Wniosek o zawarcie umowy użytkowania znajduje się w załącznikach u dołu strony.

umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi) Adnotacje urzędowe.. Powierzchnia gruntu, wnioskowana do oddania w użytkowanie, do prowadzeniaOddawanie gruntów pokrytych wodami w użytkowanie lub użyczenie.. Wzór wniosku o oddanie gruntu w użytkowanie stanowi jeden z załączników doFormularze/ Wnioski do pobrania.. Pliki do pobrania w formacie PDF: Wniosek o zawarcie umowy użytkowania - dotyczy gruntów pokrytych wodami.WNIOSEK o zawarcie umowy na: o Użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi, Oznaczenie ewidencyjne gruntów pokrytych wodami rzeki/jeziora……………….. PGW Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ……………………………………….. Jednostka/ osoba odpowiedzialnaWnioski.. Z kontroli przeprowadzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynika, że część z tych pomostów znajduje się tam niezgodnie z prawem .Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami nie są nowym obciążeniem dla użytkowników wód.. o zawarcie umowy .. WNIOSEK.. Nr działki Pow. działki [ha] Obręb, miejscowość Gmina , powiat, województwo Arkusz mapy Uwagi całkowita..

Użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi.

W celu zawarcia umowy użytkowania, dzierżawy, najmu, użyczenia należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek, zgodny z podanym wzorem, wraz z kompletem załączników.. Załącznik 1 - wniosek o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi (plik MS Word)Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami.. Wnioski w sprawie użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi, dzierżawy nieruchomości, użyczenia, najmu nieruchomości lub lokalu prosimy składać na drukach przedstawionych poniżej.. Ich adresaci powinni zadeklarować powierzchnię oraz cel wykorzystywania tychże gruntów.Wniosek o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami Wykonawca wypełni treść wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ, o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi dla każdego z obiektu inżynierskiego -Grunty pozostałe, niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako powierzchniowe wody płynące, oddaje się w dzierżawę lub użyczenie.. Dz. U. z 2015 r. poz.469) Kogo dotyczy: Osoba fizyczna lub prawna starająca się o uzyskanie prawa dysponowania gruntem pozostającym w zarządzie RZGW w Krakowie..

Wniosek o zawarcie umowy .

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.. podmiot zainteresowany zawarciem umöwy uŽytkOwania gruntów pökrytych wodami do dvrektora zarzadu gospodarki wodnej Wód wniosek, zgodny zegrunty pod wodami, które nie stanowią gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, za które uznaje się grunty znajdujące się poza linią brzegu cieku naturalnego (np. czasza zbiornika, kanał itp. .. Formularze/ Wnioski do pobrania.. Lokalizację gruntu przeznaczonego do użytkowania: oznaczenie nieruchomości zgodnie z ewidencją .WNIOSEK.. o zawarcie umowy/udzielenie promesy zawarcia umowy(na: Użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi, Użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi, Oznaczenie ewidencyjne gruntów pokrytych wodami rzeki/jeziora……………….. między Gminą Bodzentyn a RZGW Kraków (dz. nr ew. 677/2, 810) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: 15-11-2019: 62: Pismo Gminy do Powiatowego Zarządu Dróg o udzielenie prawa do dysponowania gruntem .. Winien on złożyć wniosek do właściwego miejscowo dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich..

wnioskowana Łączna powierzchnia:Gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami.

W celu zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami należy złożyć w tutejszym zarządzie wniosek, który powinien zawierać następujące informacje (dokumenty oryginalne lub potwierdzone za zgodność): 1.. Wniosek o dzierżawę gruntu powinien zawierać: - lokalizację gruntu przeznaczonego do dzierżawy: oznaczenie nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów, tj. numer działki, arkusz mapy, obręb, nazwę gminy.oddanie w užytkowanie gruntów pokrytych wodami, optatq rocznq ustala sie za korzystanie kaŽdy rozpoczety metr kwadratowny' gruntu.. Opłaty.. Wnioskodawca: Adres ………………………………………………………………………………….………………………………………………………….Wzory wniosków: Załącznik nr 1 - wzór wniosku do RZGW o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi plik do pobrania w wersji AdobePDF ; Załącznik nr 2 - wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy (najmu, użyczenia) nieruchomości do pobrania w wersji AdobePDF ;Wniosek o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi lub użyczenie gruntów pokrytych wodami płynącymiCel wykorzystania gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi: o energetyka wodna, o transport wodny, o wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinanie roślin z wody, o wykonywanie infrastruktury transportowej, o wykonywanie infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej, niepotrzebne .Cel wykorzystania gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi: o energetyka wodna, o transport wodny, o wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinanie roślin z wody, o wykonywanie infrastruktury transportowej, o wykonywanie infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej, o działalność .Wniosek o zawarcie umowy W celu zawarcia umowy użytkowania, dzierżawy, najmu, użyczenia należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek, zgodny z podanym wzorem, wraz z kompletem załączników.. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych .Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: 14-11-2019: 61: Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 15.11.2019r.. Załącznik_1-wniosek_użytkowanie (plik PDF) Załącznik_1-wniosek_użytkowanie (plik MS Word)WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UŻYTKOWANIA Procedura zawarcia umowy inicjowana jest przez podmiot zainteresowany użytkowaniem gruntów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt