Wniosek o wsparcie pomostowe
Przy wydatkowaniu pieniędzy ze wsparcia pomostowego należy się sztywno trzymać kategorii wydatków określonych we wniosku o wsparcie pomostowe.. Imię i nazwisko pracownika zatrudnionego na utworzonym miejscu pracy w ramach wsparcia finansowego JOWES.. !Strona 1 z 5 WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru FunkcjonalnegoWniosek o dotację inwestycyjną i wsparcia pomostowe oraz biznesplan należy złożyć w 2 identycznych egzemplarzach papierowych wraz z edytowalną wersją elektroniczną zapisaną na nośniku danych (np. płyta CD, pendrive) w terminie wskazanym przez Beneficjenta/PartnerówEtapy ubiegania się o wsparcie.. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.. Karta oceny formalnej Oś Priorytetowa 5.. Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.. dopłacasz 900zł.. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracyPrzedsiębiorstwo Społeczne ubiega się o przedłużone wsparcie pomostowe na osoby: Lp.. Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).7..

Nie zapomnij wpisać danych osobowych, na które ma być przyznane wsparcie.

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.. Ponadto informujemy, że: 1.WNIOSKU O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARIA POMOSTOWEGO w projekcie „Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020,Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podlega odrzuceniu W przypadku zaznaczenia „TAK" należy podać uzasadnienie: różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenieKompletność Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 1) Wniosek wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim.. W tym celu należy podać dane osób, które będą zatrudnione w przedsiębiorstwie.Biznesplan jest częścią wniosku o bezzwrotne wsparcie finansowe.. Jeśli otrzymasz dotację (i tylko wtedy!). ", nr RPDS.08.03.00-02-0077/16 Nr rekrutacyjny Wniosek Uczestnika projektu składa się Beneficjentowi w jego siedzibie.. Uczestnik projektu zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia pomostowego, będącego przedmiotem Wniosku, o którym mowa w § 1 ust.. 1, z najwyższym stopniem starannościwnoszę o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w formie comiesięcznej pomocy w wysokości 900,00 zł netto (słownie: dziewięćset złotych 00/100) wypłacanej przez okres 12 miesięcy..

§ 4 - Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty i wydatkowania wsparcia pomostowego 1.

Innym ważnym dokumentem, który należy złożyć razem z biznesplanem wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.. z o.o. (Partnera Wiodącego) oraz Powiat Wągrowiecki i firmę DC Centrum sp.. Następnie ustalany jest termin dla posiedzenia Komisji Wyceny Wniosków, która ocenia wnioski i decyduje o przyznaniu wsparcia bądź nie.Kwotę 699zł płacisz po otrzymaniu wniosku.. W ferworze pisania biznesplanów mogliście zapomnieć o wniosku, tymczasem również tutaj należy uważać na podchwytliwe pytania.Funduszu Społecznego na lata 2014-2020z dnia 02.07.2015 r. (Dz. U. poz. 1073 z 2015 r.) wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego na sfinansowanie wydatków związanych z …………………, na łączną kwotę w wysokości …… PLN (netto) (słownie: …….. ), w formie comiesięcznej pomocy wWniosek o przyznanie wsparcia pomostowego 2.. TAK NIE 3) Wszystkie wymagane pola we wniosku są wypełnione..

Nie ma możliwościWniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Projekt „zas na przedsiębiorczych!"

.Jeden Uczestnik Projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku.. TAK NIE 2) Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach.. W formularzu rozliczającym wsparcie pomostowe rozliczamy koszty poniesione w danym miesiącu, a nie faktury wystawione w danym miesiącu.. Cena wniosku o dotację obejmuje przygotowanie wniosku o dotację jednorazową wraz z biznesplanem oraz wniosku o wsparcie pomostowe.. W przypadku zleceń ekspresowych (termin krótszy niż 4 dni) do ceny należy doliczyć 50%.O zamiarze wprowadzenia zmian do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe na powyższym formularzu należy informować Fundację ATUT.. Kwota wnioskowana 1 2 3 4 5 6 Razem Wnoszę o przyznanie przedłużonego wsparcia finansowego na łączną kwotę netto w wysokości:Wniosek o udzielnie pomocy pomostowej należy złożyć razem z wnioskiem o przyznanie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy..

Wniosek o wsparcie pomostowe można złożyć dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „POWER Biznes" Nr POWR.01.02.01-04-0106/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. z o.o. (Partnerów), w ramach WRPO lata 2014-2020,Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).. Załącznik 19 do Regulaminu (wzór) WNIOSEK O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna - projekty konkursowe projekt: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej .Tymczasem skupmy się jednak na meritum tematu i odpowiedzmy sobie na pytanie, gdzie należy złożyć wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego?. Tak jak to było do tej pory, wnioski o przedłużone i rozszerzone wsparcie pomostowe będą składane i przetwarzane w całości w sposób elektroniczny.WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020,uprzejmie informujemy, Że otwarcie naboru wnioskÓw o wsparcie pomostowe podstawowe dla uczestnikÓw projektu „szansa na (samo)zatrudnienie" nastĄpi w terminie od 18.12.2020 r. do 18.03.2021 r. dokumenty moŻna zŁoŻyĆ po rozpoczĘciu dziaŁalnoŚci gospodarczej oraz po podpisaniu umowy na wsparcie finansowe w postaci dotacji!. Nr projektu RPDS.08.03.00-02-0077/16 DANE BENEFICJENTA Nazwa Adres INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ WNIOSEK Nr rekrutacyjny Data i miejsce złożenia wniosku Podpis osoby przyjmującej wniosek DANE PRZEDSIĘBIORCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEKWnoszę o przyznanie podstawowego/przedłużonego1 wsparcia pomostowego na łączną kwotę w wysokości .. PLN (słownie: .. złotych), zgodnie z załączonym Zestawieniem wydatków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.. Załącznik nr 5.. TAK NIE 4) Oryginał wniosku jest podpisany przez uprawnioną osobę.Strona 1 z 5 Załącznik nr 18 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Priorytet : 8 Rynek pracy Działanie : 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Nazwa projektu: „Czas na przedsiębiorczych!.Komentarze

Brak komentarzy.