Decyzja o odebraniu psa
zm.) wnoszę o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi.Pies był w złym stanie i wójt zdecydował o odebraniu go właścicielce.. Decyzję do SKO zaskarżył Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt i dzisiaj dotarła informacja o jej uchyleniu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.Wzor decyzji administracyjnej.Tymczasem w ocenie prokuratora dla podjecia decyzji o czasowym odebraniu zwierzat w pelni wystarczajacy jest sam fakt zaistnienia sytuacji, w ktorej wlasciciel lub opiekun zwierzat dopuscil do tego, by zwierzeta przetrzymywane byly w niewlasciwych warunkach bytowania, w tym w stanie razacegoW przypadku wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, w trybie art. 7 ust.. Ostatecznie o jego losie rozstrzyga prowadzone równolegle w tej sprawie postępowanie karne.. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.. Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Iławy w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 7 ust.. W sumie 47 psów, około 20 owiec i kota.. II stopień to postępowanie karne, w ramach którego zapada ostateczna decyzja o dalszym losie odebranych zwierząt albo już na poziomie prokuratorskim, albo na poziomie sądowym - art. 7 i art.35).Organizacja „Pogotowie dla zwierząt" wystąpiła o decyzję dopiero trzy tygodnie po odebraniu zwierząt, a pani wójt badała sprawę długo i wnikliwie, skoro dopiero 12 lipca wydała decyzję… odmawiając odebrania zwierząt..

- Zapadła decyzja o odebraniu zwierząt.

O odebraniu zwierzęcia niezwłocznie zawiadamiany jest wójt, celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.. Absurdalna przepychanka pomiędzy gminą Wieliszew w woj. mazowieckim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym trwa już 8 miesięcy.Decyzja podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.. Miejsce załatwienia Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Lelkowie - sekretariat, pokój nr 7.. Burmistrz Bytowa przesłał specjalne oświadczenie dotyczące sytuacji psów, które zabezpieczono podczas kontroli posesji w Sierznie.. Pierwszy z nich został określony w art. 7 ust.. Zatem, mimo że zwierzę zostało odebrane nie na mocy decyzji administracyjnej, to i tak wójt musi potwierdzić ten fakt, wydając stosowną decyzję administracyjną.NIEZBĘDNY FORMULARZ: decyzję o czasowym odebraniu zwierząt rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych podejmowaną z urzędu wydaje się po uzyskaniu informacji od Policji, Straży Miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.Za wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt nie pobiera się opłat skarbowych..

Decyzja administracyjna o odebraniu zwierząt.

tJZASADNIENIE W dniu 12.09.2016 r. do Wydzialu Infrastruktury Miejskiej Miejskiego w SochaczewieJednak to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o odebraniu psa.. 2a ustawy o ochronie zwierząt)I stopień to postępowanie administracyjne - wydanie przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta decyzji o tymczasowym odebraniu zwierząt.. 3 ustawy, w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania .Już po przeprowadzeniu interwencji, w wyniku której zwierzę zostało odebrane, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję, w której albo potwierdza zasadność tego odebrania, albo wskazuje, że brak było podstaw do jego dokonania (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 października 2011 r., sygn.Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi i przekazaniu zwierzęcia: 1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub 2) państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lubpostępowania właściwego organu, prowadzące do wydania decyzji o czaso-wym odebraniu zwierząt..

Burmistrz Bytowa podjął decyzję o odebraniu zwierząt.

Ta postanowienie zaskarżyła i choć zwierzę już nie żyje, SKO "uchyla decyzję o odebraniu psa".. Od tej decyzji właściciel może się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji, ale warto pamiętać o tym, że decyzja jest natychmiastowo wykonalna.l.. 1 ustawy o ochronie zwierząt, podmiot, na którego wniosek została ona wydana, powinien odebrać zwierzęta wymienione w decyzji i przekazać je wskazanej jednostce organizacyjnej.W przypadku wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, podmiot na którego wniosek została ona wydana, powinien odebrać zwierzęta wymienione w decyzji i przekazać je wskazanej jednostce organizacyjnej.Przed miesiącem Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję o odebraniu psa właścicielowi Historią Dina który w marcu 2018 roku został odebrany właścicielowi przez .Burmistrz Bytowa podjął decyzję o odebraniu zwierząt Sylwia Lis 5 lutego 2020, 19:35 Wychudzone psy nie wrócą do właścicieli.. Czas załatwienia sprawy:Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt Termin załatwienia Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decy-Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia, podejmowana jest przez wójta z urzędu, po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt..

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wyżły były .o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi Na podstawie art. 7 ust.. Także WSA oddalił skargę właściciela na powyższe rozstrzygnięcie.Po kontroli wójt Jerzy Ulbin zadecydował o czasowym odebraniu zwierząt i umieszczeniu ich w gospodarstwie rolnym.. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, Ustawa o ochronie zwierząt dopuszcza, by odpowiednie służby odebrały zwierzę jeszcze przed wydaniem decyzji przez wójta.Na miejsce wezwano policję.. 8/28/2017 1:45:21 AM.W drugim trybie uregulowanym w art. 7 ust.. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn.. 1, zgodnie z którym, zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust.. Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie jego przepadku, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.wzór decyzji o czasowym odebraniu zwierząt w związku ze znęcaniem się nad nimNa podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt burmistrz wydał decyzję o odebraniu koni ich właścicielowi i przekazaniu ich osobie prowadzącej gospodarstwo rolne.. Oraka o wasowym odebraniu od dnia r. p. Mariuszowi 62 psów i 18 szczeniaków oraz przekazaniu po opiekç Sochaczew ul. Fundacji Zielony les Fundacji z 6, 96-320 Grabce To 2.. O pomoc poprosiliśmy Fundację Dwa Plus Cztery, TOZ Krotoszyn, Fundację Pasterze .Decyzję w tej sprawie podejmują samodzielnie podmioty, o których mowa w przepisie, kierując się przesłankami określonymi w dyspozycji art. 7 ust.. Szczegółowe informacje I piętro, pok..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt