Umowa usługi cateringowej
Świadczenie usług cateringowych przez Wykonawcę będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w ramach spotkań organizowanych przez Zamawiającego, na podstawie zamówienia przesłanego przez pracowników działu OZ.. 2.Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi cateringowej (dalej „usługa") obejmującej dwie przerwy kawowe oraz obiad podczas spotkania, które odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego mieszczącym się przy ulicy św. Łazarza 16, 31-530 Kraków w terminie 14 wrześniaOgłoszenie nr 526061-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Miasto Gorzów Wlkp.. doboru i ilości potraw (wyłącznie w ramach załączonego Menu), dekoracji itd.. Okazuje się jednak, że w zależności od kilku czynników, mogą wystąpić istotne skutki prawne dotyczące zakwalifikowania takiej usługi - w szczególności na gruncie prawa podatkowego.prawidłowego świadczenia usługi.. Przez usług ę cateringow ą nale ży rozumie ć w szczególno ści: a) zapewnienie profesjonalnej obsługi kelnerskiej;Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach.. Umowa zawierana jest na okres od 05.01.2013r.. 1 Umowy.. W ramach realizacji usługi cateringowej Wykonawca: a. przygotuje i dostarczy posiłki i napoje do wskazanego przez Zamawiaj ącego miejsca na terenie Warszawy, zgodnie ze zło żonym przez Zamawiaj ącego zamówieniem, co najmniej na godzin ę przed rozpocz ęciem spotkania; b.3..

B. Sposób realizacji usługi cateringowej: 1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowywaniu przerw kawowych dla uczestników szkole ń organizowanych przez Zamawiaj ącego i dodatkowych usług kelnerskich.. Strony przewiduj ą mo żliwo ść zamówienia usługi cateringowej standardowej oraz usługi cateringowej rozszerzonej, których warunki s ą szczegółowo okre ślone w Załączniku nr 2 do umowy.. z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych wybranych przez szkołę, w które posiłki nie będąZamawianie usługi cateringowej: Uwaga!. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna, pożyczka.Kliknij żeby włączyć wersję kontrastową Kliknij żeby powiększyć czcionkę Kliknij żeby przywrócić domyślny rozmiar czcionki A Kliknij żeby pomniejsz .UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH.. 1, będzie świadczony przez Wykonawcę od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.. Umowy te określane są mianem umów nazwanych .1..

W celu zamówienia usługi cateringowej należy: 1.

część Umowy.. Obowiązki ZLECENIOBIORCY Strony ustalają następujący zakres zadań Zleceniobiorcy:Umowa o świadczenie usług a Kodeks cywilny Kodeks cywilny reguluje szereg umów, które polegają na świadczeniu usług.. Pobierz wzór umowy!. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), ul. Żwirki i Wigury 1, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SądUsługi cateringowe a usługi gastronomiczne W powszechnym rozumieniu usługi cateringowe, czy też catering, to po prostu dostawa jedzenia do klienta.. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do niedzieli w tym:Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.W zleceniu Zamawiający z 5 dniowym wyprzedzeniem, określi termin, miejsce, godzinę lub godziny wykonania usługi, liczbę uczestników, zakres usługi cateringowej z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Zamawiającego z zastosowaniem przykładowego menu.miejsce wykonania usługi i przewidywan ą liczb ę uczestników , a Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyj ęcie zlecenia.2..

Przedstawiamy wzór umowy o usługi cateringowe dla przedszkola.

roku na czas ………………………… (określony/nieokreślony).. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .Umowa zlecenie z rachunkiem Umowa o świadczenie usług cateringowych Przedwstępna umowa o pracę Umowa dzierżawy nieruchomości Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Umowa odbierania odpadów .Przykładowy wzór umowy o usługi cateringowe.. Menu wraz z łączną kwotą realizacji usługi cateringowej oraz niezbędne informacje muszą być przesłane do pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem imprezy okolicznościowe.. Umowa o świadczenie usługi cateringowej zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez zarejestrowanego użytkownika formularza zamówienia - z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".usługi cateringowej w zakresie m. in..

Zapytania ofertowe z podaniem numeru umowy tj. OZ/U/15/37/DM przedstawiciel danej jednostki Uczelni możeUmowa na usługi cateringowe zawarta pomiędzy: AMW HOTELE sp.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Bardziej szczegółowoUsługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.. Obowi ązki Wykonawcy są szczegółowo okre ślone w Załączniku nr 1 do umowy.. Osoby zainteresowane wykupem obiadów dla swojego dziecka od 01 września 2014 r. proszone są o wypełnienie umowy w dwóch egzemplarzach, podpisanie jej i dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 22 sierpnia 2014 r.Umowa określa zasady wykonania przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO usługi cateringowej (dalej zwanej także Przedmiotem Umowy) polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali w siedzibie ZAMAWIAJACEGO wraz z rozłożeniem na stołach obiadów (dalej zwanych także zestawami obiadowymi) podczas przerwy obiadowej w trakcie .Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem ZLECENIODAWCY.. Przez cały czas trwania niniejszej Umowy strony wiąże cena jednostkowa podana w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).. 4.Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu rodziców z restauratorem w dniu 12 czerwca 2014 r. zamieszczamy wzór umowy o świadczeniu usług cateringowych.. Umowę zawiera się od dnia …………………………………….. Zapytanie ofertowe nie jest wiążące dla Wykonawcy i nie stanowi złożenia zamówienia.. Pozostało jeszcze 89 % treści.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust.. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług cateringowych wymienionych w ofercie Wykonawcy.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.1.. Jednak nie wymienia takiej umowy, jak umowa o świadczenie usług.Wśród najpopularniejszych umów w Kodeksie cywilnym można wyodrębnić umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę agencji, czy umowę o roboty budowlane.. (jednej) usługi cateringowej (obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków wraz z serwisem), która świadczona była sukcesywnie (zamówienie okresowe przez okres minimum 2 miesiące), a jej zrealizowana wartość wyniosła co najm niej 100 000,00 zł brutto.Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 07.01.2014r.. UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH zawarta w dniu: 2013 r. w Bliżynie pomiędzy: Stowarzyszeniem pn.: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna z siedzibą w Bliżynie ; ul. Staszica 16D; 26-120 Bliżyn reprezentowanym .. Usługi cateringowe świadczone będą w siedzibie Zamawiającego 00-925 Warszawa, al.. Data publikacji: 24 sierpnia 2017 r. Poleć znajomemu.. Niepodległości 208 lub miejscu dodatkowo wskazanym przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa, a w sporadycznych przypadkach miejscem świadczenia usługi .4.Usługa cateringowa.. Przedmiotem umowy jest jedno danie- obiadokolacja..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt