Wzór wniosku o mianowanie na stopień wojskowy
Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje na wniosek uprawnionego organu.. 4 i 6 ustawy, stosuje się wzór wniosku o mianowanie określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. Wszelkie dodatkowe informacje na temat mianowań na wyższe stopnie wojskowe można uzyskać w Wydziale Odznaczeń i Mianowań, pod nr telefonu - (0-22) 661-89-73, 661-87-44.Stowarzyszenia oraz organizacje, o których mowa w § 36 pkt 2 i 3 oraz § 37 pkt 2-4, przesyłają wnioski o mianowanie na wyższy stopień wojskowy osób, o których mowa w art. 76 ust.. 2) Wskazać podstawę prawną mianowania.. 2019, poz. 158 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 11 lutego 2019 r. Liczba stron: 2 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDFNr 1 - Wzór wniosku o mianowanie na stopień wojskowy.. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub .1.. 2016, poz. 260: Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2016 r. Liczba stron: 3 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Wszelkie dodatkowe informacje na temat mianowań na wyższe stopnie wojskowe można uzyskać w Wydziale Odznaczeń i Mianowań, pod nr telefonu 22 276 77 26 oraz 22 276 77 33.Wniosek o mianowanie na stopień wojskowy: Opis: Dz.U..

We wniosku, o którym mowa w ust.

3) Wypełnia się, jeżeli wniosek dotyczy mianowania, w przypadku określonym w art. 76 ust 8 pkt 1-4 ustawy.1.. 3 i 7 pkt 3, a także wzór .W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 307, z 2016 r. poz. 260 oraz z 2019 r. poz. 158) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 ust.. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje na wniosek uprawnionego organu.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. w WKU w Gdańsku miała miejsce uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy.. 2 (uchylony).. PREZES ZWIĄZKU / - / gen. dyw.. Małgorzacie SABINIASZ akt mianowania na stopień porucznika.Stopnie wojskowe - są tytułami żołnierzy, które oznaczają miejsce danego żołnierza w hierarchii wojskowej oraz warunkują zajmowanie stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym.Stopnie wojskowe mają swoje oznaki, składające się najczęściej z gwiazdek, tzw. diamentów, belek i krokiewek.. Na podstawie art. 16 ust.. W przypadku mianowania na stopnie wojskowe, o których mowa w art. 76 ust.. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje na wniosek uprawnionego organu.. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz ..

Nr 2 - Warunki mianowania na pierwszy stopień oficerski.

W przypadku mianowania na stopnie wojskowe, o których mowa w art. 76 ust.. zm.) nawiązuje się stosunek pracy na podstawie mianowania1.. Karta Nauczyciela (Dz.U.. Nazwisko i imię, imię ojca 2.. Zmieniony akt prawny: Dz.U.. 4 i 6 ustawy, stosuje się wzór wniosku o mianowanie określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. (2) (uchylony).. 4 i 6 ustawy, okoliczności wykluczającej mianowanie organ wnioskujący niezwłocznie, za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, powiadamia o tej .WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ WOJSKOWY .. Microsoft Word - wniosek o mianowanie na wyzsze stopnie oficerskie.doc Author: cieciura Created Date: 4/23/2012 7:56:04 AM .2) Wniosek o mianowanie na stopnie wojskowe generałów (admirałów), należy sporządzać zgodnie z opisem zamieszczonym pod wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe oraz niniejszymi ustaleniami.1.. W przypadku mianowania na stopnie wojskowe, o których mowa w art. 76 ust.. Pierwszy w randze oficera w Polsce, podporucznik i nagrodzony im-w czasie pokoju-po ukończeniu studiów z wzorem wojskowego lub wojskowego doświadczenia i .Kurs kończy się egzaminem na oficera i sporządzeniem wniosku o mianowanie na pierwszy stopień oficerski przez Prezydenta RP..

Nr 3 - Zasady występowania z wnioskami o mianowanie.

Gratulacje nowo mianowanym żołnierzom złożył osobiście Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach ppłk Jarosław Kowalewski, który wystąpił z wnioskiem do Ministra o mianowanie.. 2, zamieszcza się następujące dane .. Nr 56, poz. 357, z późn.. 1-2 ustawy o powszechnym obowiazku obrony RP.. ";AKT MIANOWANIA.. 4 i 6 ustawy, stosuje się wzór wniosku o mianowanie określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. 4.Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i sposób mianowania na stopnie wojskowe, na które mogą mianować Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej albo Minister Obrony Narodowej, oraz stopnie wojskowe, na które mogą mianować organy wojskowe, o których mowa w ust.. Podwyżka wynagrodzenia i przekształcenie umowy w mianowanie nie muszą nastąpić w tym samym terminie.. 8 pkt 1-4 ustawy, do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.Wniosek o mianowanie żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym na wyższy stopień wojskowy - DOC; Wniosek o mianowanie na wyższe stopnie oficerskie na podstawie art. 76 ust.. w st. spocz.. Tekst: WKU w Suwałkach Fot.Wzór dotyczy postępowania na stopień nauczyciela mianowanego wszczętego przez nauczyciela, który zakończył staż przed 1 września 2018 r. ..

Adam RĘBACZWzór wniosku o mianowanie na wyższe stopnie oficerskie podstawie art. 76 ust.

nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) _-----_____ 1) Wskazać stopień wojskowy, zgodnie z art. 74 ustawy.. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania.. 4.Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i sposób mianowania na stopnie wojskowe, na które mogą mianować Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej albo Minister Obrony Narodowej, oraz stopnie wojskowe, na które mogą mianować organy wojskowe, o których mowa w ust.. (uchylony).. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje na wniosek organu wnioskującego.. W przypadku mianowania na stopnie wojskowe, o których mowa w art. 76 ust.. 1 otrzymuje brzmienie: "1.. 4 i 6 ustawy, stosuje się wzór wniosku o mianowanie określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. 3 i 7 pkt 3, a także wzór .mianowanie na wyŻszy stopieŃ wojskowy W dniu 03 grudnia 2019r.. Adres zamieszkania: WSzW i WKU właściwe dla miejsca zamieszkania 5.. Oznaki stopni umieszcza się na mundurze.MIANOWANIE NA STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY Stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby, powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.. Wojskowy Komendant Uzupełnień w obecności żołnierzy i pracowników wojska wręczył ppor.rez.. 1-2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.. Stopień wojskowy; a) aktualny (nr rozkazu i data nadania) Przez kogo nadany z jakiego tytułu nadanyWniosek o mianowanie na stopień wojskowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.. Na podstawie Art. 10 ust.5 w związku z Art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.Pierwszy stopień oficerski nadawany w Polsce przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,i przyznanie tego stopnia jest elementem ceremoniału wojskowego, отсылающим do średniowiecznej rycerskiej tradycji-lądowania na konia.. W przypadku ujawnienia, po złożeniu do Ministra Obrony Narodowej wniosku o mianowanie na stopnie wojskowe, o których mowa w art. 76 ust.. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje na wniosek uprawnionego organu.. Data i miejsce urodzenia 4.. Na stopień starszego szeregowego rezerwy można mianować szeregowego, który:W dniu 24 czerwca 2020 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień WKU Warszawa-Ochota Pan ppłk Piotr Marchel wraz z Szefem Wydziału PMiAR Panem por. Dariuszem Piotrakiem w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonali uroczystego wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy Panu Leszkowi Wojno oraz Panu Jerzemu Pruszyńskiemu.Otrzymali oceny bardzo dobre z opinii służbowych i odbyli ćwiczenia wojskowe w posiadanym stopniu w wymiarze co najmniej 14 dni..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt