Sprawozdanie z zajęć korekcyjno kompensacyjnych klasa 5
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia: Uczniowie objęci zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi: l.p.. Załączone zdjęcie przedstawia lekcję, podczas której uczniowie utrwalają Pasy krajobrazowe pracując z .13 Sfera emocjonalno-motywacyjna 1. umiejętność nawiązania pozytywnego kontaktu z terapeutą 2. poczucie akceptacji przez terapeutę i grupę zajęciową 3. nawiązanie współpracy z grupą zajęciową 4. akceptowanie nowego miejsca pracy i poczucie bezpieczeństwa 5. rozumienie i wykonywanie poleceń terapeuty 6. wyeliminowanie negatywnych emocji 7. zaktywizowanie do podjęcia samodzielnych działań i aktywności 8. wzmacnianie procesów motywacyjnych 9. wyeliminowanie zachowań .Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - kl. III, IV, V, VI, VIII - 19.. Zabawa w głuchy telefon.. Z. Saduś „Uczymy się czytać i pisać".. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są zgodnie z zaleceniami PPP, dostosowane do możliwości oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci.zajęciA korekcyjno-kompensacyjne • OLIGO materiały • pliki użytkownika agusta09 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • spot differences 4.jpg, Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową słuchową koordynację wzrokowo ruchową sprawność manualną Strona 1.jpgSprawozdanie dotyczy działań szkoły podjętych w latach 2014/2015 oraz 2015/2016..

Na...Indywidualny plan pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 terapią objętych było 41 uczniów posiadających opinie psychologiczno - pedagogiczne.. Mając na uwadze dobro dziecka w pracy korekcyjno-wyrównawczej powinno się dobierać takie zasady, formy i metody, aby umożliwić dziecku jego optymalny rozwój zgodny z jego indywidualnymi zdolnościami i możliwościami.8.. Nazwisko i imię ucznia Klasa 1 2 3 4 5 Liczba zrealizowanych godzin zajęć z uczniem:SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018.. Proponuję rozwiązywać krzyżówki, wykreślanki, rebusy itp.Program przeznaczony jest do realizowania na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV-VI.. kątem: postępów w nauce, niwelowania zaburzeń rozwojowych, reakcji emocjonalnych dziecka, motywacji do pracy, Spostrzeżenia odnotowywane są w dzienniku lub na przygotowanym arkuszu.. Podręczniki wspomagające pracę dziecka na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych podczas realizacji programu: 1.. Cele .z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu stworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.. Niniejszy plan pracy zgodny jest z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r..

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne rewalidacja.

Na zakończenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych ,proponuję zajrzeć na stronę: Ćwiczenia z wykorzystaniem nagrań odgłosów zwierząt,zajĘcia korekcyjno -kompensacyjne proszĘ o wykonanie zadaŃ, ktÓre znajdujĄ siĘ w plikach do pobrania w zakŁadkach nauczycieli prowadzĄcych zajĘciaW czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obserwujmy dziecko pod .. Æwiczenia usprawniaj¹-ce wszystkie funkcje poznawcze.. Wymyślanie słów, które kończą się na ostatnią sylabę wyrazu podanego wcześniej przez innego ucznia (wyrazowe domino).. T. Gąsowska, Z. Pietrzak-Stępowska „Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu".. To chwile wspomagające przyswojenie konkretnej wiedzy.. Janusza Korczaka 3 Ogólna charakterystyka szkoły 3 Rozwój szkoły z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania 4 Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów 5 Diagnozowanie efektów kształcenia 5 Wyniki diagnozy klas I - V 5Przedstawiam Państwu sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie III.. ), a opracowany jest w celu kształtowania dojrzałości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez stymulowanie i korygowanie funkcji percepcyjno- motorycznych oraz ich .Termin ćwiczenia korekcyjno - wyrównawcze zawiera w swej treści elementy pracy korekcyjnej tj. usprawnianie deficytów rozwojowych (z łac. correctus - poprawiony) i wyrównywanie braków w wiadomościach oraz umiejętnościach szkolnych..

Zamiennie stosujemy nazwę ćwiczenia (zajęcia) korekcyjno - kompensacyjne.

M. Bogdanowicz „Metoda dobrego startu".. Zasada systematyczności - dotyczy częstotliwości ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, jak również dozowania ich w czasie oraz systematycznej pracy zarówno w szkole, jak i w domu.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole.Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych .W sprawozdaniu szczegółowo zdaje się relację z jakiegoś wydarzenia, które zostało już zakończone.. sprawozdanie z zajĘĆ rewalidacyjnych W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji ww.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym docW okresie czasowego zawieszenia .problemy z orientacj¹ przestrzenn¹, odwzorowywaniem znaków, liter, trudnoœci w czytaniu.. Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (I półrocze 2016/2017) - Anna Dąbrowska ..

Scenariusz zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych Temat: Æwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

Wypełniony formularz sprawozdania prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Polskiego Towarzystwa Dysleksji lub dostarczyć osobiście do 30 czerwca 2016r.Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV - VI.. Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. Tymczasem zajęcia te są skierowane do uczniów potrzebujących pomocy w przezwyciężeniu kłopotów, związanych z opanowaniem konkretnych umiejętności.. Grupa wiekowa : uczniowie szkó³ podstawowych ze specyficznymi trud-noœciami w czytaniu i pisaniu.. • wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kojarzą się rodzicom z zajęciami wyrównawczymi, gdy ich dziecko ma zaległości w szkole.. Skierowany jest do uczniów mających trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania spowodowanych deficytami rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.Układanie z podanych słownie wyrazów jak największej ilości nowych wyrazów.. W powyższych zajęciach uczestniczyło troje uczniów z klasy IV-VII.5 Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego z przyrody Celem zajęć było kształtowanie postaw proekologicznych, wykonywanie ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu kompetencji, pomoc uczniom w przyswajaniu trudniejszych zagadnień programowych, utrwalenie i usystematyzowanie zdobytych wiadomości przyrodniczych, indywidualne i grupowe opracowanie nowych zagadnień.. Zdania złożone - Rozsypanka wyrazowa Porządkowanie.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Pedagog szkolny W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.wskazane jest kontynuowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w formie indywidualnej; konieczne jest dalsze stymulowanie sfery poznawczej i funkcji słuchowo-językowych ; doskonalić należy zdolności adaptacyjne oraz samokontrolę i samodyscyplinę; rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań i prowadzenia dialoguSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. W załączeniu (sprawozdanie.doc - 20 KB) tekst źródłowy sprawozdania.Sprawozdania • pliki użytkownika milux14 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdania(1).zip, wymiar stazu.docZajęcia korekcyjno-kompensacyjne: definicja.. Koordynator programu wraz z Zespołem udziela odpowiedzi na zamieszczone niżej pytania.. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji nauczycieli, uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. J.Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, który na bieżąco dostosowałam do wymagań i indywidualnych potrzeb uczniów.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt