Wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe
Nazwisko_____ Imię_____ 2.. Imię i nazwisko .. PESEL 4.P O D A N I E Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o wyra Ŝenie zgody na oddelegowanie oraz dofinansowanie kosztów mojego udziału w kursie ………………………………………………… ……………….…….. ……………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa szkolenia) Pro śbę sw ą motywuj ą konieczno ści ą odbycia wy Ŝej wspomnianego kształceniaWniosek o skierowanie na szkolenie (w ramach szkolenia indywidualnego) I.. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.. PESEL (a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) .skierowanie na szkolenie Suma kosztów szkoleń .. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz zgodnie z przepisami prawa1, a w przypadku przyznania dofinansowania przez czas obowiązywania umowy oraz okres 5 lat po jej rozliczeniu, w związku z realizacją .WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE w oparciu o art. 40 ust.. zm.) Wypełnia osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 1. zm.) oraz § 79 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawieROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe..

Wniosek nauczyciela o skierowanie na szkolenie branżowe 1.

( nazwa organizatora) w ………………w okresie ………………….. (miejscowość) Jednocześnie proszę o: sfinansowanie kosztów uczestnictwa w wysokości …………………….. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn.. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub uprawnienia uzyskane w procesie edukacji (szkolnej lub pozaszkolnej, np. w formie odbytych szkoleń), które nie zostały złożone1.. Na wniosku będzie musiał się podpisać przedstawiciel pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidulane gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe.Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną na podstawie art. 40 ust.. Oferta szkolenia przedstawiona przez instytucję szkoleniową na druku załączonym do Wniosku.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbWniosek bezrobotnego o skierowanie na szkolenie 1 Uwaga: w celu właściwego wypełniania wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie.. W okresie ostatnich 3 lat uczestniczyłem/am** / nie uczestniczyłem/am* w szkoleniu finansowanym zenie uczestniczyłam/em w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat..

Opłata:WNIOSEK o skierowanie na szkolenie 1.

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne można złożyć nie wcześniej niż po pierwszej wizycie w urzędzie pracy u swojego doradcy klienta (po stworzeniu IPD oraz uzyskaniu opinii doradcy klienta i doradcy zawodowego) Złożenie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie.Ponadto oświadczam, że równocześnie z wnioskiem o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym składam w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.. Imię i nazwisko osoby wnioskującej ………….……………………………………… 2. poz. 1265 z późn.. Imię i nazwisko: .. Nazwisko i Imię: 2.. Oświadczam, że po ukończeniu wnioskowanego przeze mnie szkolenia zamierzam: (zaznaczyć właściwy kwadrat) podjąć zatrudnienie się w terminie 1 miesiąca od daty ukończenia w/w szkolenia; zostałam/em poinformowana/y o warunkach pracy i płacy przyszłego pracodawcy; W załączeniu przedkładamWniosek o skierowanie na szkolenie branżowe zawiera: 1) dane adresowe pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia oraz liczbę godzin szkolenia branżowego;Wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe zawiera: 1) dane adresowe pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe;WNIOSEK..

A - Wypełnia kandydat na szkolenie.

Wypełnia wnioskujący 1.. Obejmuje on zestaw zagadnień, których znajomość jest niezbędna do podjęcia przez PUP właściwego stanowiska.WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ Podstawa prawna: (W zależności od statusu wnioskodawcy) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; art. 11 ust.. Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne można złożyć nie wcześniej niż po pierwszej wizycie w urzędzie pracy u swojego doradcy klienta (po stworzeniu IPD oraz uzyskaniu opinii doradcy klienta) Złożenie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie.DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU: 1.. Instytucja realizuj ąca szkolenie musi posiada ć wpis do Rejestru Instytucji .Skierowanie na szkolenie: wskazane przez osobę uprawnioną szkolenie grupowe w celu podniesienia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę uczestników szkoleń na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, szczególnie w przypadku: 3 i art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.. uczestniczyłam/em w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawieWNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE GRUPOWE na podstawie art. 40 ust..

Wniosek należy wypełnić czytelnie.Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne* Uwaga!!!

Adres zamieszkania .. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.Wniosek bezrobotnego o skierowanie na szkolenie 1 Uwaga: w celu właściwego wypełniania wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie.. Informacje o planowanej formie szkolenia branżowego: Data rozpoczęcia szkolenia: ., godz. ………………………6.. CELOWOŚĆ SKIEROWANIA NA SZKOLENIE 6.1.. Adres zamieszkania ………………….……………………………………………….. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne Uwaga!. Nazwisko .WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE Cz. I Wypełnia kandydat na szkolenie 1.. Obejmuje on zestaw zagadnień, których znajomość jest niezbędna do podjęcia przez PUP właściwego stanowiska.. Imię i nazwiskodo wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne Cz. II Wypełnia wnioskodawca OŚWIADCZENIE Świadomy/a skutków złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym istniejącym w dniu jego składania, oświadczam, że: 1.. Telefon kontaktowy ………………….……………………………………………….. 4.Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej kształcenie zawodowe ma obowiązek zorganizowania szkoleń branżowych dla swoich nauczycieli, skierowania nauczyciela na szkolenie branżowe u przedsiębiorcy z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela.Wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe zawiera: 1) dane adresowe pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe;Wniosek o uwzględnienie planowanej formy doskonalenia zawodowego nauczyciela w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli i skierowanie na doskonalenie zawodoweWniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.. Zło żenie wniosku o skierowanie na wskazane szkolenie nie gwarantuje skierowania na szkolenie.. Data i miejsce urodzenia _____ 3.. Adres zamieszkania: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ul. Wolności 12 09-100 Płońsk Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Dane personalne wnioskodawcy: A - Wypełnia kandydat na szkolenie 1.W przypadku, gdy nauczyciel ubiega się o skierowanie na szkolenie branżowe z własnej inicjatywy, jest zobowiązany złożyć dyrektorowi szkoły wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt