Umowa użyczenia sprzętu komputerowego szkoła
4.W poniższym załączniku znajduje się Zarządzenie w sprawie bezpłatnego użyczenia uczniom oraz nauczycielom sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego oraz Umowa użyczenia.1.. Procedurę i dopuszczalne okresy przedłużenia określa Procedura użyczenia sprzętu komputerowego.. Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego dla rodziny pobierz>>> ##### Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy pobierz>>> ##### K O M U N I K A T Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im.. Pobierz wzór umowy użyczenia.. 3.do Regulaminu użyczenia szkolnego sprzętu komputerowego uczniom Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 14 maja 2020 r. Umowa użyczenia ……./2020 w dniu …………………………….. w ….. pomiędzy: 1) Zespołem Szkół w Drohiczynie reprezentowanym przez: Dorotę Kowalczuk - Dyrektora szkołyDo użyczenia sprzętu szkolnego konieczna umowa W celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego przewidziana została możliwość wyposażenia nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. Pozostało jeszcze 87 % treści.Umowa użyczenia sprzętu do kształcenia na odległość.. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy..

Umowa o użyczenie sprzętu komputerowego.

Okres użyczenia może zostać przedłużony na wniosek Biorącego do używania.. Niniejsza umowa określa warunki i zasady bezpłatnego użyczenia oraz użytkowania sprzętu, o którym mowa w ust.. Utworzono dnia 26.10.2020, 10:52 .. Wyszukaj na stronie: Wyszukaj.. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z 23.04.1964 r.Umowy użyczenia oraz zapisów Regulaminu wypożyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego w Publicznej Szkole Podstawowej im.. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący do używania w terminie 3 dni zwróci sprzęt komputerowy Użyczającemu w stanie niepogorszonym.. Przepisy dotyczące tej procedury określa Kodeks cywilny w art. 710 -719.. Umowa użyczenia komputerów-laptopów w ramach zdalnego nauczania.c) niezakupienie w ostatnich 2 latach sprzętu komputerowego w ramach stypendium socjalnego - 3 pkt d) niskie dochody na jednego członka rodziny - 3 pkt e) praca zdalna rodziców - 3 pkt 4.. 2.przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym, po uprzednim skopiowaniu na swoje potrzeby i usunięciu utworzonych przez siebie plików oraz odinstalowaniu oprogramowania wymienionego w ust.. 1 niniejszego regulaminu wydawany jest przez Dyrektora szkoły Rodzicowi/ Prawnemu opiekunowi ucznia/ Nauczycielowi..

Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego - laptopa.

Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich.niniejszej umowy.. Data publikacji: 30 marca 2020 r. Poleć znajomemu.. Jednocześnie zobowiązuje zainteresowanych do konieczności zapoznania się z dokumentami w wyżej wymienionej sprawie.. Załącznik nr 1 do RegulaminuIlość sprzętu jest ograniczona (14 sztuk).. Pozostało jeszcze 88 % treści3.. Rodzic /Opiekun prawny Ucznia/ Nauczyciel zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera wPublicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie.. oznacza, że potwierdza on odbiór sprzętu komputerowego oraz że zapoznał się z jego stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu Szkole przysługuje prawo obciążenia Biorącego karą umowną w wysokości 27 zł za każdy dzień zwłoki.Wzór umowy użyczenia sprzętu szkolnego Rekomendowany przez PortalOświatowy.pl .. Przepisy prawa oświatowego umożliwiają wyposażenie nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. Po zakończeniu umowy Biorący zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym od pierwotnego do siedziby Szkoły najpóźniej w terminie przewidzianym w umowie..

Są to: Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego.

dn. 01.09.2020r .Umowa użyczenia sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w ramach projektu: „Zdalna Szkoła w Gminie Łużna" finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Konkurs Grantowy: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego .. A. Zboińskiego w Kikole odbędzie się.. Sprzęt komputerowy wymieniony w § 1 zostaje użyczony od dnia zawarcia umowy na czas trwania kształcenia na odległość organizowanego przez szkołę.. Utworzono dnia 26.10.2020, 10:52.. Przyjmujący w użytkowanie oświadcza, że nie otrzymał wcześniej - z tej lub innej placówki szkolnej, w której jest zatrudniony - doposażenia w ramach programów: ./ Umowa użyczenia sprzętu będzie podpisana po okazaniu umowy o dostępie do Internetu/ REGULAMIN użyczenia sprzętu komputerowego w Zespole Szkół im.. Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie.przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji umowy użyczenia sprzętu komputerowego w związku z projektem pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego..

Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń .

Po podpisaniu umowy użyczenia sprzęt, o którym mowa w pkt.. Administratorem Danych Osobowych Biorącego Zespół Szkół w Janowie Lubelskim, ul.Umowa użyczenia polega na tym, że użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma dyrektor .. W tym celu należy zawrzeć z beneficjentem umowę użyczenia.2.. RPO WL Edukacja .sprzętu komputerowego do szkoły lub nienależytego wykonania obowiązków, użytkownik może, decyzją dyrektora szkoły, utracić prawo do wypożyczenia sprzętu.. W chwili obecnej możliwością użyczenia objęte są laptopy w liczbie 4 sztuk.. Szkolna 1 tel: 81 828 70 34 @: [email protected] NIP 717-17-81-700 Regon 060165065.. Wypożyczenie komputera następuje po podpisaniu przez Biorącego w użyczenie umowy użyczenia, zwanej dalej umową (załącznik nr 2 do regulaminu).. Macieja Rataja w Gościnie (nazwa szkoły) na czas nauki zdalnej.. Zespół Szkół w Karczmiskach 24-310 Karczmiska ul. udostępnia do bezpłatnego użyczenia uczniom komputery przenośne laptopy.. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący w terminie 2 pierwszych dni roboczych zwróci sprzęt komputerowy Użyczającemu w stanie niepogorszonym.. § 6 1.Umowa użyczenia - WZÓR UMOWY.. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Biorącego do używania postanowień umowy.. Umowę tę różni od umowy najmu czy dzierżawy jej bezpłatny charakter.. Sprzęt komputerowy wymieniony w § 1 zostaje użyczony od dnia zawarcia umowy na czas trwania nauczania zdalnego organizowanego przez szkołę.. Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie, który nie posiada komputera domowego (zwany dalej Uczniem).Umowa użyczenia sprzętu komputerowego .. Przyjmującego w użytkowanie.. Urządzenia te nie zostaną im jednak darowane na własność lecz jedynie użyczone.. W celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego przewidziana została możliwość wyposażenia nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach.. Wnioski należy składać w sposób określony w regulaminie do dnia 28.04.2020r.. Podpisanie umowy przez.. (wtorek) do godziny 12:00.2.. Podpis rodzica/prawnego opiekuna Zatwierdzamszkoły.. Umowa użyczenia sprzętu komputerowego W załączniku jest umowa użyczenia sprzętu komputerowego w przypadku wypożyczenia potrzebujacym uczniom podczas nauki zdalnej Pliki do pobraniaBiorący do używania oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami procedury i warunków udostępniania uczniom do domu sprzętu komputerowego i innych przenośnych urządzeń w ramach programu Cyfrowa Szkoła obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi i zobowiązuje się do ich przestrzegania Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używał rzeczy oddanych mu do używania w sposób odpowiadający ich właściwościom, zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami .1.. Podpisanie umowy przez Biorącego do używania oznacza, że potwierdza on odbiór sprzętu komputerowego oraz że zapoznał się z jego stanem faktycznym i nie wnosi w tej kwestii żadnych zastrzeżeń.. Pobierz darmowy wzór umowy użyczenia w formacie pdf i docx!Zainteresowanych, proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami użyczenia sprzętu komputerowego (poniżej: Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego, wzór umowy) oraz złożenie wniosku do szkoły (w załączeniu poniżej).. W tym celu należy zawrzeć z beneficjentem umowę użyczenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt