Zgłoszenie rachunku spoza białej listy
Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się przepisy podatkowe odnośnie zapłaty na rzecz naszych kontrahentów za faktury zakupowe powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy inny niż wskazany na białej liście.. Stosownie do art. 81 §1 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.. Od sankcji uchroni jedynie złożenie zawiadomienia ZAW-NR.. e-Urząd Skarbowy - zaloguj się.. niedokonanie w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych stanowi wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny.Zgłoszenia aktualizacyjne tj. NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub przez wnioski CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3. dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu skarbowego.. Sposób zgłoszenia konta zależy od statusu ewidencyjnego przedsiębiorcy.. Do jego elektronicznego zgłoszenia potrzebny jest profil zaufany.Dla podmiotów wpisanych do KRS zgłoszenie rachunku bankowego na potrzeby białej listy odbywa się za pośrednictwem formularza NIP - 8 (instrukcję jak go wypełnić można znaleźć tutaj, sam wzór formularza z kolei znajduje się tutaj ).Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR.. Sankcje związane z białą listą od 1 stycznia 2020 r. Do 31 grudnia 2019 r. wykaz ten pełnił jedynie funkcję informacyjną.Jeśli zaś przedsiębiorca już rachunek bankowy posiada, to nie istnieje przepis, który zobowiązuje go do ujawnienia rachunku na białej liście..

... o numerze rachunku spoza wykazu, na który wykonałeś przelew.

Ważne: aby złożyć zawiadomienie ZAW-NR skorzystaj z login.gov.pl.Po wprowadzeniu białej listy podatników VAT rozpoczęło się masowe sprawdzanie chociażby zgłoszonych fiskusowi rachunków bankowych.. Tym samym nie znajdziemy rachunku bankowego takiego przedsiębiorcy.Biała lista prowadzona jest od 1 września 2019 roku przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i umożliwia sprawdzenie, czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.. Formularze zgłoszeniowe to: CEIDG-1, NIP-2, NIP-7, NIP-8.Zawiadomienie ZAW-NR muszą składać podatnicy w sytuacji, gdy dokonali przelewu na rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT.. W przeciwnym razie od 1 stycznia 2020 r. musisz liczyć się z konsekwencjami .Od 1 września 2019 roku funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT.. Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników, trzeba posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).. Tyle, że okazuje się, że często okazuje się to niemożliwe.. Uchroni ich to przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi z tego tytułu..

Sprawdź, jak uzupełnić zawiadomienie.Zgłoszenie zapłaty na rachunek spoza białej listy także elektronicznie.

Zawiadomienie można złożyć: za siebie, za inną osobę fizyczną, za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną.. Biała lista zawiera konta podatników VAT.. 1999 nr 83 poz. 930, dalej: u.k.k.s.). Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.. Zmiany te mają złagodzić nazbyt rygorystyczne wymagania, które dotąd stawiano przed podatnikami.Nie można zaliczać w koszty uzyskania przychodu wydatków, których płatność została dokonana na rachunek bankowy spoza tzw. białej listy podatników.. Umożliwia ona sprawdzenie, czy dany kontrahent jest płatnikiem VAT i wskazuje jego numer rachunku, jaki powinien znaleźć się na fakturze i na jaki powinno dokonać się zapłaty.. Przedsiębiorca uniknie sankcji, jeżeli do 7 dni od wykonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy, czyli złoży stosowne zawiadomienie .- Z tej przyczyny, dla bezpieczeństwa podatnika, uznałbym konieczność dokonania zgłoszenia rachunku spoza białej listy przy pierwszej płatności od 1 lipca 2020 r. Przed 1 lipca 2020 r. trudno.w przypadku dokonywania wielu przelewów na konto kontrahenta spoza białej listy aby uniknąć sankcji wystarczy jednorazowe zgłoszenie o jednym rachunku; następne płatności będą płatnościami bezpiecznymi..

1 lipca 2020 r. wdrożono ułatwienia w przekazywaniu zgłoszeń dotyczących przelewów na rachunki kontrahentów, nieujawnione na białej liście VAT.

Kontrahenci proszą sprzedawców o ewentualne aktualizacje w tym zakresie zastrzegając, że nie będą dokonywali płatności na konta spoza wykazu.- w celu zaktualizowania swoich danych o rachunek lub rachunki bankowe (firmowe) do białej listy podatników VAT wypełniają formularz NIP-7, jako zgłoszenie aktualizacyjne (należy zaznaczyć X w punkcie 5) gdzie w punkcie D.2 dotyczącym rachunków związanych z prowadzoną działalnością dodają wszystkie rachunki założone na .Na białej liście nie znajdziemy prywatnych rachunków bankowych, tzw. ROR-ów.. Łatwo ich uniknąć, wystarczy poinformować o takim przelewie urząd skarbowy.. Wystarczy zgłosić ten fakt naczelnikowi US.. I to mimo tego, że eksperci są zdania, że fiskus nie ma podstaw prawnych, by nie przyjąć takiego zgłoszenia.Zapłata na rachunek spoza białej listy po zmianach od 1 lipca 2020 r. Gdy kwota transakcji przekracza 15 000 zł, a stronami umowy są przedsiębiorcy, istnieje obowiązek zapłaty za fakturę z naliczonym VAT na rachunek znajdujący się w wykazie zwanym białą listą.Numery rachunków bankowych ujęte są w białej liście dla umożliwienia organom podatkowym łatwego ustalenia czy wpłaty na rzecz podatników otrzymywane są na rachunki znane im ze zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych, dodatkowo potwierdzonych przez STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozrachunkowej.Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza Białej Listy VAT 9 stycznia 2020 3 lutego 2020 autorstwa Joanna Parobczak Podatnicy, wraz z nowym rokiem, doczekali się rozporządzenia MF, które w założeniu miało pokazywać jak uniknąć sankcji za dokonanie przelewu na rachunek bankowy spoza wykazu podatników VAT.Z założenia biała lista podatników jest wykazem, na którym znajdują się podatnicy VAT..

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale są zwolnieni przedmiotowo czy też podmiotowo z podatku VAT nie będą odnotowani na białej liście.

Tak wynika z wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień.Zatem faktor, który dokona zapłaty na rachunek spoza białej listy nie musi rozpoznawać przychodu m.in. w sytuacji, gdy złoży zawiadomienie ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego .Zawiadomienie ZAW-NR.. Sankcje są bardzo dotkliwe, a .Zlecenie przelewu na rachunek spoza białej listy nie jest jeszcze równoznaczne z poniesieniem konsekwencji podatkowych, ale konieczna jest szybka interwencja.. Jest to zawiadomienie o dokonaniu płatności.. Sankcje od 2020 roku.. Podatnicy mieli również możliwość uwolnienia się od negatywnych konsekwencji, pod warunkiem, że złożyli zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy (na druku ZAW-NR) w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.Dobra wiadomość dla firm, które obawiają się sankcji za wpłaty na rachunki spoza białej listy.. Jest wręcz odwrotnie - przepisy o białej liście nakładają obowiązki nie na tych przedsiębiorców, którzy oczekują na płatność, a na tych którzy tej płatności dokonują.Wykaz zawiera m.in. numery rachunków rozliczeniowych [2] lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem: otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR [3].Zapłata na rachunek spoza białej listy podatników VAT Od 1 stycznia 2020 r. płatności wynikające z transakcji powyżej 15 tys. zł, które trafią na rachunki bankowe nieznajdujące się na tzw. białej liście podatników VAT, nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu.Teoretycznie uniknięcie sankcji za przelew na rachunek spoza białej listy podatników VAT wydaje się proste.. Są to podane przez nich administracji skarbowej bankowe rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki prowadzone dla celów działalności gospodarczej w SKOK.. Zawiadomienie składamy tylko raz, nie trzeba go wysyłać przy każdej wpłacie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt