Decyzja starosty określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej
Lasy nadzorowane na terenie Nadleśnictwa Lipusz obejmują obszar 8891,00 ha.. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.. W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.. Tekst pierwotny.. 2 i 3 oraz art. 37a ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129).Starostwo Powiatowe.. ul. Słowackiego 5A.. Starosta wydaje je z urzędu w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką leśną, a nie na wniosek właściciela lasu.Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.Należą do nich np. decyzja starosty określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej wydawana w myśl art. 19 ust.. : Dz. U. z 2011 r.1.Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej - załącznik do karty usługi nr WGK-V.0143.1.2.2019.. 3 ustawy o lasach.obowiązują uproszone plany urządzenia lasów lub czy wydana została decyzja Starosty Ostrowieckiego na podstawie art. 19 ust.. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zadania z zakresu .Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19- 100 Mońki WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Dotyczącego sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu oraz wydania decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej..

Dotyczącego sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu oraz wydania decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.1.

Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.. 1 ustawy o drogach publicznych zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.Decyzja zatwierdzająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.. Art .1 Określenia i pojęcia dotyczące gospodarki leśnej Niniejsze opracowanie jest kierowane do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (niepaństwowych), celem upowszechnienia pojęć i określeń związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej.Porozumienie nr 1 Starosty Mławskiego z dnia 2 lutego 2016r.. Prowadzący sprawę: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Referat Zieleni i RolnictwaPrzedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest położona na obszarze wpisanym do rejestru, jak również nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz w stosunku do niej nie została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów w trybie ustawy o lasach..

W jaki sposób Starosta realizuje swoje zadania: Teren powiatu podzielony został gminami na 4 części.WNIOSEK.

wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca lub pełnomocnik); 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia; 3. pełnomocnictwo - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika;Informacja czy była wydana decyzja o wyłączeniu z produkcji leśnej dla przedmiotowej działki Informacja czy była wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla przedmiotowej działki • Odmowa przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do zasobu, • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, • Ewidencja Gruntów i BudynkówStroną w postępowaniu o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydawanej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, jest m.in. właściciel, który jest informowany zarówno o wszczęciu postępowania, jak i o wydanej decyzji na podstawie art. 19 ust.. Podstawa prawna: art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2020, poz. 1463) Wymagane dokumenty: wniosek,Zgodnie z art. 19 ust.. Drewno pozyskane z lasu cechuje starosta, który właścicielowi lasu wystawia stosowny dokument, czyli świadectwo legalności pozyskania drewna, o .Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:Zgodnie z art. 19 ust..

Czy starosta może wydać decyzję zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu i art. 19 ust.

3.Są to opracowania określające zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż).albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia ,podlega karze grzywny.. czy decyzje wydawane na podstawie art. 24 u.l., gdy właściciel lasu nie wykonuje ciążących na nim obowiązków związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej.Decyzja Starosty określająca zadania w zakresie gospodarki leśnej wydawana jest dla lasów rozdrobnionych na podstawie inwentaryzacji stanu lasu..

o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

3 ustawy o lasach określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów dla przedmiotowych działek.Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha - stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej, zezwolenia starosty wydanego w przypadku losowym.. 19- 100 Mońki.. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Ochrony ŚrodowiskaPodstawą do wydania decyzji jest wypełnienie zgłoszenia przez prywatnego właściciela lasu na wykonawstwo prac leśnych.. Na jego podstawie właściwy pracownik Nadleśnictwa sporządza wniosek, który przekazywany jest do odpowiedniego starostwa.. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (niepaństwowych),Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów o czym stanowi art. 19 ust.. 3 ustawy o lasach, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły dotyczące prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Mławskiego.. Na podstawie art.19 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt