Wniosek do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli
Plik do pobrania Załącznik nr 4 do wniosku.. Plik do pobrania Załącznik nr 2 do wniosku.. W sytuacji gdy obwinionym jest dyrektor szkoły zawiadamia się organ prowadzący szkołę.Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.. Plik do pobrania Załącznik nr 3 do wniosku.. Szucha 25 00-918 Warszawa.. : 17 867 11 14.Do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim został skierowany wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela liceum w Tarnowskich Górach w związku .Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wspieraniem każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążeniem do pełni własnego rozwoju .Wniosek składa się do komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie w sprawie, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie.. Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie tel.. Ponieważ od popełnienia tego czynu nie upłynęły jeszcze 3 lata, pracodawca może złożyć wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o podjęcie postępowania dyscyplinarnego w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym się o tym dowiedział.Po otrzymaniu postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny i obwiniony mogą zgłaszać do komisji wnioski o dopuszczenie nowych dowodów..

Zadania komisji dyscyplinarnej.

PLAN NA DZIŚ 1.. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.. Plik do pobrania Załącznik nr 5 do wniosku.. Plik do pobrania Załącznik nr 1 do wniosku.. Po jego przeprowadzeniu w sprawie Sporonia rzecznik dyscyplinarny za zgodą kuratora oświaty skierował do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie .Nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.. 3 Karty Nauczyciela.. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w ust.. 2, jest właściwy w sprawach dotyczących czynów nauczycieli akademickich pełniących funkcje rektora, przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przewodniczącego i członka komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW oraz przewodniczącego i członka komisji dyscyplinarnej przy ministrze.- Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim we wniosku skierowanym do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim zarzucił dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu - stosowanie niewłaściwych metod realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej wobec obecnie ucznia III klasy Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu, w latach szkolnych 2014-2017, W wyniku przeprowadzonej rozprawy 1 sierpnia 2017 r., Komisja Dyscyplinarna, w oparciu o art .Załącznik do protokołu, o którym mowa w ust..

Plik do pobraniadyscyplinarnego do komisji dyscyplinarnej oraz przy-gotowanie dokumentacji sprawy.

O przekazaniu takiego wniosku zawiadamia się obwinionego nauczyciela.oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie o ukaraniu karą dyscyplinarną, oraz sygnaturę akt sprawy, datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia, datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie, datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia,pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.. 4, wydaje: 1) postanowienie o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego alboSkładanie wniosków o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie DolnośląskimWniosek o postępowanie wobec tarnogórskiego nauczyciela za udział w protestach Strajku Kobiet skierował rzecznik dyscyplinarny przy Kuratorium Oświaty w Katowicach.. Wnioski powinny być uwzględnione, jeżeli okoliczności, których stwierdzeniu mają służyć powołane dowody, mogą mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.Wniosek o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim.. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego, nie wyłączając przegłosowanego, ma on jednak prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne z uzasadnieniem.Rzecznik dyscyplinarny zobowiązany jest poinformować o wszczęciu postępowania wyjaśniającego obwinionego, którym nauczyciel staje w momencie otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz organ przed którym działa komisja..

Sprawdź, jak napisać wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela, do kogo zaadresować pismo, jakie dokumenty dołączyć?

Przesłanki, zakres odpowiedzialności 3.. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w szkole - Portal OświatowyO przekazaniu komisji pierwszej instancji wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego zawiadamia się nauczyciela, którego dotyczyło to postępowanie, jego obrońcę oraz dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły - tego nauczyciela, jego obrońcę oraz organ prowadzący szkołę.Gdy rzecznik ustali, że dowody zgromadzone w postępowaniu wyjaśniającym uprawdopodobniają, że nauczyciel uchybił godności zawodu lub obwiązkom z art. 6 Karty Nauczyciela sporządza wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i wysyła go wraz z aktami sprawy do komisji przy wojewodzie, właściwej z uwagi na to, gdzie znajduje się szkoła, w której uczy obwiniony nauczyciel.. Aby ukarać nauczyciela karą dyscyplinarną, potrzebne jest przeprowadzone postępowanie..

Postępowanie dyscyplinarne -etapy ... pracodawcy lub na wniosek zakład org związkowa) kara nagany i zwolnienia z pracy po 3Rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w ust.

[email protected] powinny zawierać informację o uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły (rekomendacja) i być sporządzone zgodnie z załączonym formularzem.. Brak regulacjiW pierwszej kolejności wszczyna się postępowanie wyjaśniające, prowadzone typowo przez Rzecznika i to on decyduje o tym, czy sprawę skierować do rozpoznania przez Komisję dyscyplinarną.. 4, oraz inne dokumenty w całości lub w części, w jakiej zawierają dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca pracy świadków, przechowuje się w odrębnym załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości rzecznika dyscyplinarnego, komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, zwanej .Wnioski (wzór w załączeniu) wraz z podaniem uzasadnienia o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim proszę przesłać (z powołaniem się na numer niniejszego pisma) do Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.Komisje dyscyplinarne orzekające na podstawie nieobowiązującego, w okresie ich działania, rozporządzenia z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64 ze zm.) nie są w ogóle umocowane do działania co prowadzi do wniosku, że ich skład jest .. Art. 6 KN Nauczyciel obowiązany jest:Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt