Podstawowe elementy decyzji administracyjnej
Składniki decyzji wymienione w przedmiotowym artykule służą ustaleniu szeregu faktów prawotwórczych.. W opracowaniu uwzględniono ponadto podstawowe informacje na temat postępowania admini-stracyjnego, wykaz spraw rozstrzyganych w Uczelni w drodze decyzji administracyjnej oraz zesta-Elementy decyzji administracyjnej są wprost wskazane w artykule 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.. Oznaczenie organu pozwala przykładowo na ocenę, czy zachowane zostały przepisy regulujące właściwość rzeczową .Charakterystyka decyzji administracyjnej.. W rozdziale I przedstawiono charakterystykę decyzji administracyjnej z wyszczególnieniem jej cech i rodzajów.Decyzja administracyjna - elementy.. W odpowiednio sformułowanej decyzji muszą się jednak znaleźć konkretne elementy, określające to, w jaki sposób zostaje rozstrzygnięta dana sprawa.Elementy decyzji administracyjnej Elementy konstytutywne oraz skutki ich braku.. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.. Obligatoryjnymi elementami decyzji administracyjnej są: - oznaczenie organu administracji publicznej - data wydania - oznaczenie strony lub stron - powołanie podstawy prawnej - rozstrzygnięcie - uzasadnienie faktyczne i prawne - pouczenie o środkach zaskarżenia decyzjiDecyzja administracyjna stanowi instytucję prawną..

Minimalna treść decyzji administracyjnej.

Decyzja zawiera: 1) oznaczenie organu administracji publicznej; 2) datę wydania; 3) oznaczenie strony lub stron; 4) powołanie podstawy prawnej;Zobacz także: Odwołanie od decyzji administracyjnej.. Elementami konstytutywnymi (essentialia negotii) decyzji administracyjnej są: oznaczenie podmiotu wydającego (organu administracyjnego), wskazanie adresata aktu,określone przez kpa elementy.. Wynika z niego, że niezbędne elementy decyzji administracyjnej to: 1) oznaczenie organu administracji publicznej, czyli wskazanie, kto był władny do wydania tejże decyzji.- decyzja została wydana w wyniku przestępstwa; - strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu; - decyzja została wydana bez wymaganego prawem stanowiska innego organu.. Praca składa się z pięciu części (rozdziałów).. Postępowanie administracyjne może być wznowione także w innych sytuacjach wskazanych w kodeksieCelem niniejszej pracy jest próba podjęcia analizy decyzji administracyjnej jako aktu, a także jej elementów strukturalnych i procesu w jakim dochodzi do jej wydania.. Orzecznictwo sądów administracyjnych a w szczególności orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.7.. Elementy jakie powinna zawierać decyzja wymieniono w art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.).. Za rażące naruszenie prawa należy uznać zmianę podstawy prawnej decyzji administracyjnej w trybie sprostowania określonego w art. 113 Kpa.- konstruowania prawidłowej formy i treści decyzji administracyjnej, - właściwego formułowania wniosków z przeprowadzonego postępowania dowodowego, - sposobu prezentowania przepisów w treści decyzji, - ustalenia pozycji procesowej uczestników postępowania,-skutecznego doręczenia decyzjidecyzji administracyjnej Decyzja ostateczna -nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 16 k.p.a.).

Elementy decyzji.

Decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy ją w danej instancji.. Jednakże, aby dany akt władczy mógł zostać uznany za decyzję, musi zawierać niezbędne elementy uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej jako kpa).Tak więc decyzja de facto nie jest prawomocna.. §§§1.KPA Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.. Są to podstawowe elementy decyzji.Kolejnym obligatoryjnym elementem decyzji administracyjnej jest powołanie podstawy prawnej.. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej; datę wydania, jest elementem koniecznym; oznaczenie strony lub stron, zazwyczaj oznaczenie strony ogranicza się do podania imienia i nazwiska (nazwy) strony oraz jej adresu;ELEMENTY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ..

Brak podpisu pozbawia pismo charakteru decyzji administracyjnej.

Decyzja administracyjna musi zawierać: 1. oznaczenie organu administracji publicznej; 2. datę wydania; 3. oznaczenie strony lub stron; 4. powołanie podstawy prawnej; 5. rozstrzygnięcie; 6. uzasadnienie faktyczne i prawne;Ustawodawca wyraźnie określił niezbędne elementy decyzji..

1981 R., SA 1163/81 wskazało elementy, które składają się na istotę decyzji administracyjnej.Więcej informacji.

Należą do nich m.in.: oznaczenie organu, data .Ustawowe składniki decyzji administracyjnej: − oznaczenie organu wydaj ącego decyzj ę oraz data i miejsce jej wydania; − oznaczenie adresata lub adresatów decyzji;przykłady decyzji administracyjnych zawierające uzasadnienia podjętych rozstrzygnięć.. Powołanie podstawy prawnej oznacza przytoczenie przepisów prawa materialnego, na których organ administracji publicznej oparł swoje rozstrzygnięcie.1.. Decyzja powinna być podpisana przez osobę podaną z imienia i nazwiska oraz osoby uprawnionej do wydania decyzji.. Nazwa użyta w przepisach nie jest istotna przy kwalifikowaniu danego aktu jako podanego rygorom procesowym ustanowionym w Kodeksie postępowania administracyjnego.Elementy decyzji administracyjnej Podobne tematy administracja administracja publiczna akt administracyjny Decyzja administracyjna Odwołanie od decyzji administracyjnej porozumienie administracyjne Postępowanie administracyjne Prawo administracyjne rodzaje aktów administracyjnychPrawnik Zawiercie - Porady prawne Zawiercie - SALVOIURE - Elementy formalne decyzji administracyjnej określa przepis art. 107 § 1 KPA.. §§§2.Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albow inny sposób kończą sprawę w danej instancji.. W przepisach prawa materialnego może ona występować pod różnymi nazwami, np. zezwolenia, pozwolenia, zgody koncesji..Komentarze

Brak komentarzy.