Bdo oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru
W przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawicielab) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym; 2) w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru; Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Do wypełnionego formularza dołączyć należy oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w składanych dokumentach są zgodne z prawdą.b) oświadczenie: - o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisania do rejestru, lub w przypadku aktualizacji danych: - o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru i potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.. UWAGA:oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym/ wzór oświadczenia /; w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:Do wypełnionego formularza dołączyć należy oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w składanych .Do wniosku o wpis składanego w formie pisemne należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym..

Wpis do rejestru należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (od 24 stycznia 2018r.).

Część przedsiębiorców jest zobowiązana również do złożenia dodatkowych dokumentów.b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym; w oświadczeniach należy zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym - oświadczenia do pobrania na stronach Urzędów Marszałkowskich (linki poniżej).b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym; 2..

Oświadczenie do wpisu do rejestru | BDO.oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

dowód uiszczenia opłaty rejestrowej - o ile jest wymagany (sprawdź w pytaniu Kto podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty .oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub alternatywnie oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznymZe względu na epidemię COVID-19 ewidencja odpadów może być prowadzona w dotychczasowej formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Ponadto, firmy, które złożyły wniosek o wpis do rejestru BDO, ale jeszcze go nie uzyskały, mogą prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej.Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność handlową i oferują swoim klientom torby z tworzywa sztucznego, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem tej działalności.. Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019 Kinga Romas Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe, muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na .oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.Do wniosku musisz dołączyć kopię dowodu wpłaty dla opłaty rejestrowej (o tym niżej) oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru (ew. oświadczenie o braku okoliczności skutkującyc- h wykreśleniem z wpisu).Aby zostać wpisanym do rejestru BDO, należy dołączyć do wniosku dwa dokumenty..

Formularz rejestrowy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458).Obowiązek uzyskania przez sklepy wpisu w rejestrze BDO.

Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych .oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub w przypadku aktualizacji danych o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru i potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.Jeśli prowadzisz handel detaliczny lub hurtowy i oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową, musisz złożyć wniosek do rejestru BDO..

Elementem wniosku jest oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z Rejestru.Aby zarejestrować się w BDO należy złożyć wniosek o wpis do rejestru.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt