Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn łódź
WNIOSEK Proszę o wydanie zaświadczenia dotyczącego podatku od spadków i darowizn z tytułu: spadku darowizny zasiedzenia zniesienia współwłasności nieodpłatnej służebności po zmarłym od darczyńcy osoba/y zasiedziała/e osoby znoszące współwłasność inne podać nazwisko/a i imię/ona ….Na wniosek podatnika organ podatkowy wydaje zaświadczenie stwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, lub że należny podatek został zapłacony, albo że prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu.Wniosek o wydanie kopii zeznania podatkowego (plik pdf 188 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn (plik pdf 246 KB) Informacje o publikacji dokumentuWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UREGULOWANIU PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN LUB PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH A.. Ile czasu to zajmie?Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego uregulowania sprawy w zakresie podatku od spadków i darowizn.. W tym miejscu znajdziesz wzory wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, ograniczeniu poboru zaliczek, umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu podatku na raty.Złożenie druku SD-Z2 jest warunkiem koniecznym uzyskania zupełnego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn - dla osób z tzw. 0 grupy podatkowej..

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o uregulowaniu podatku od spadku i darowizn A.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego składany jest wniosek NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PYRZYCACH B. DANE PODATNIKA B.1.. Źródło: Ministerstwo Finansów.. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią B. DANE PODATNIKA Imię Nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Nr telefonu kontaktowego C. Dz. U.z 2018 roku poz. 800 ze zm) art. 19 ust.. Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Powiat 9.. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWY DLA WNIOSKODAWCY B.1.. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn - jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem (art. 1 ustawy):Wniosek o wydanie zaświadczenia dział spadku PDF (196 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o przychodzie-dochodzie-należnym podatku PDF (263 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia SD PDF (172 KB) Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu-zaleganiu_osoba fizyczna PDF (77 KB) Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu-zaleganiu_sp.. WNIOSEK.. Wypełniony oraz podpisany wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.Wniosek o wydanie zaświadczenia o zapłacie/zwolnieniu/przedawnieniu podatku od spadków i darowizn..

6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku o spadków i darowizn (t.j.

Jakie dokumenty muszę przygotować ?. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 1.. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 6.. PDF (53 KB)WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA potwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn / podatku od czynności cywilnoprawnych Podstawa prawna: − art. 306a, art. 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWY DLA WNIOSKODAWCY B.1.. O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzającego stan zaległości w zakresie nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa, Zwrot opłaty skarbowej, Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby fizyczne,D.. WNIOSEK Proszę o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn tytułem: spadku darowizny zasiedzenia zniesienia współwłasności inne ……………………………………… po zmarłym od darczyńcy osoba/y zasiedziała/e osoby znoszące współwłasność inne podać nazwisko/a i imię/ona ….Wydanie zaświadczenia o uregulowaniu spraw w podatku od spadków i darowizn Co przygotować?.

6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej powinien być dołączony do wniosku.. Ordynacja podatkowa (t.j.. Każdego klienta urzędu, który zamierza uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego.. Składa się go do naczelnika właściwego urzędu skarbowego co do zasady według tego, gdzie złożyliśmy deklarację.Oświadczenie o spełnianiu warunków ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.pdf ( 441 KB ) Oświadczenie o spełnieniu warunków ulgi z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczonym/nienależnym podatku od nabycia darowizny.pdf ( 293 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczonym/nienależnym podatku od nabycia darowiznyWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA potwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn / podatku od czynności cywilnoprawnych Podstawa prawna: − art. 306a, art. 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)Do pobrania za darmo: Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy - plik doc. Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie..

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia 2.

DANE IDENTYFIKACYJNE 5.. Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL (identyfikatorem osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiemWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o uiszczonym/nienależnym* podatku od nabycia spadku Podstawa prawna : art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.. Województwo 8. ORGAN PODATKOWY 4.D.. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.. Wniosek w tej sprawie, który winien zawierać następujące informacje:Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego podatku od spadków i darowizn z tytułu darowizny/nieodpłatnego zniesienia współwłasności.pdf ( 80 KB ) Załącznik do wniosku o ulgę podatkową - oświadczenie majątkowe osoba prawna.pdf ( 106 KB )Wzory wniosków.. Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL (identyfikatorem osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiemWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UREGULOWANIE PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN / PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH obowiązuje od dnia 01.09.2015 r. Podstawa prawna: art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613 z późn.. Dz. U. z 2018 roku poz. 644 ze zm.).WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN 4.. PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN.. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Wydanie zaświadczenia o zapłacie / zwolnieniu / przedawnieniu podatku od spadków i darowizn Kogo dotyczy ?. Druk składany jest do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego.. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 1.. O ZAPŁACIE / ZWOLNIENIU / PRZEDAWNIENIU.. poz. 201) Art.19 pkt.. Nazwisko i imię/Nazwa podatnika B.2.. PRZEDMIOT ZAŚWIADCZENIAWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN Data wpływu do urzędu: Podstawa prawna: Art. 306 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie- zwolnienie przepada.Zgodnie z treścią art. 19 ust.. Miejscowość 10..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt