Decyzja o zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
Dotacje najczęściej są przekazywane beneficjentom w formie decyzji administracyjnej bądź w formie umowy i to właśnie owe dokumenty wskazują beneficjentowi jak przekazaną dotację należy wykorzystać.- w przypadku " (…)- niedokonaniu w terminie tj. do dnia 8 lipca 2012 r. zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych w okresie od listopada 2009 r. do grudnia 2010 r. w wysokości 424.878,00 zł., co stanowiło naruszenie art. 169 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 .Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r. sygn.. Dotacje takie podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.Jeśli jednak nie ma zgody organu prowadzącego na ustalenia dokonane w protokole i na dobrowolny zwrot kwestionowanych kwot dotacji, wówczas organ dotujący zgodnie z przepisami powinien wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zwrocie dotacji jako pobranej nienależnie bądź w nadmiernej wysokości albo wydatkowanej niezgodnie z przepisami.Zwrot kwot dotacji następuje w drodze decyzji, a przesłanką jej wydania jest stwierdzenie, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.Zwroty niewykorzystanej dotacji..

Zasady naliczania odsetek od dotacji podlegających zwrotowi.

Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych.. Inne osoby mogą wydawać decyzje wyłącznie z upoważnienia tego organu.W odwołaniu strona stwierdziła naruszenie art. 252 ust.. Jeśli zatem podmiot zobowiązany do zwrotu dotacji nie zwrócił jej ani nie otrzymał decyzji zobowiązującej go do zwrotu części dotacji do końca 2018 r., może podnosić w odwołaniu przedawnienie roszczenia.Następnie w dniu [.]. listopada 2010 r. wydał decyzję, w której orzekł o obowiązku zwrotu do budżetu państwa przez skarżącą części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2007 r. w kwocie 319.660,80 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.Art.. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, zarząd wydaje decyzję o zwrocie dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, w ustalonej wysokości (§ 52 ust.. 4 określono, że zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości, a odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa nalicza się począwszy od dnia:przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.• po stronie dochodów w paragrafie 291 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" - jeśli środki z tego tytułu są przyjmowane na dochody budżetu gminy i w tym samym paragrafie po stronie wydatków, tj. 291 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z .Dotacje udzielone z budżetu państwa: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.Odpowiedź: Termin przedawnienia zwrotu dotacji oświatowej wynosi 5 lat od końca roku, w którym przekazana dotacja podlegała z mocy prawa zwrotowi..

3 rozporządzenia).Decyzje zaś w sprawie zwrotu takich dotacji wydaje stosownie do treści art. 61 ust.

Po przeprowadzeniu postępowania, Prezydent W. decyzją z dnia [.. ]W wyniku postępowania musi być wydana decyzja administracyjna o zwrocie części dotacji.. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie znane jest jeszcze rozstrzygnięcie WSA.W wyniku postępowania musi być wydana decyzja administracyjna o zwrocie części dotacji.. 6 pkt 2 u.f.p.. akt II SA/Ke 45/12, LEX nr 1138508).Natomiast podstawą do żądania przez organ dotujący zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, są przepisy art. 252 ufp.. Inne osoby mogą wydawać decyzje wyłącznie z upoważnienia tego organu.Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.. Przesłanką jej wydania jest ustalenie, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 7 marca 2012 r., sygn.. Zgodnie z powołanym przepisem, odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie określonego powyżej terminu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.Kwestię zwrotu dotacji reguluje art. 252 ustawy o finansów publicznych który stanowi w ust..

... pobraną w nadmiernej wysokości, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kontekście COVID-19.

- Ustawa o finansach publicznych - 1.. Decyzję taką może wydać tylko wójt (burmistrz, prezydent miasta).. Jakie podmioty mogą ubiegać się o dotacje na .wszczął postępowanie w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości, udzielonej z budżetu Miasta w 2009 r. skarżącej na prowadzenie uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych A.. 1 pkt 2 ufp wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.. Stwierdzenie przesłanek zwrotu nastąpiło w trakcie kontroli podatkowej, a zatem Obwiniony- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.. Decyzję taką może wydać tylko wójt (burmistrz, prezydent miasta).. UZASADNIENIE W dniu 16.01.2018 r. do Prezydenta Miasta Pruszkowa wplynql wniosek Mazowieckiego Zarzqdu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Spolecznej z siedzibQ przy ul. HoŽej 62 w Warszawie, opostĘpowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji oŚwiatowych w praktyce Szkolenie dedykowane jest pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, którzy wydają decyzje administracyjne w sprawie zwrotu dotacji oświatowych, przygotowują projekty pism procesowych (zawiadomień, wezwań), aktów administracyjnych (postanowień, decyzji).Gmina w 2013 r. otrzymała decyzję od wojewody w sprawie zwrotu dotacji celowej pobranej w 2012 r. w nadmiernej wysokości..

Powyższe oznacza, że obowiązek zwrotu dotacji, o którym mowa w art. 252 ufp powstaje z mocy prawa (ex lege).W ust.

Jakie są formalno - prawne aspekty współpracy z organizacjami pozarządowymi?. 1, że dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.Zwrot dotacji następuje na drodze decyzji administracyjnej.. Od decyzji tej wniesione zostało odwołanie, a następnie skarga do WSA.. akt: V SA/Wa 1825/13, w którym orzekł o uchyleniu decyzji ustalającej wysokość należności przypadającej do zwrotu z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.Czego dotyczył spór.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nałożenie na stronę obowiązku zwrotu dotacji w sytuacji, kiedy udzielona dotacja nie została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, gdyż liczba uczniów .państwa pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt