Rejestr skarg i wniosków
94 34 88 600. fax 94 34 22 478, 94 34 88 625. e-mail: [email protected] 75-007 Koszalin.. Rejestr skarg i wniosków przechowuje się w sekretariacie szkoły.Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej i Burmistrza prowadzony jest w Urzędzie Miejskim na samodzielnym stanowisku d/s organizacyjnych i obsługi organów Rady Miejskiej ( pokój nr 8).. Podstawę prawną stanowi § 21 ust.. 11.Wzór Rejestru Skarg i Wniosków stanowi załącznik nr 6 do procedury.. zm.) Dział VIII Skargi i wnioskiRejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz szkoły.. Data przyj ęcia, wpływu lub zgłoszenia ustnego do protokołu skargi / wniosku TRE ŚĆ skargi, wniosku Ustawowy (ew. inny nakazany) termin załatwienia Przydzielone, przekazane do załatwienia (komórka organizacyjna, instytucja) Data załatwieniaUrząd Miejski w Koszalinie.. ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin tel.. NIP: 669-10-11-103.Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO skargi-wnioski.. (22) 725-30-67 email: [email protected] SKARG I WNIOSKÓW WPŁYWAJ ĄCYCH DO URZ ĘDU MIASTA BIAŁA PODLASKA w 2015 r. Lp.. Rejestracja Skarg i Wniosków w Centralnym Rejestrze Petycji, Skarg i Wniosków zawiera następujące dane: 1)Unikalny Numer Porządkowy, 2)datę wpływu, 3 .Rejestr skarg i wniosków Na podstawie §21 ust.1 pkt 2), ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) urząd prowadzi rejestr skarg i wniosków..

W szkole prowadzi się Rejestr skarg i wniosków.

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, tel.. Do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w 2016 roku wpłynęło 26 pism zakwalifikowanych jako skarga w rozumieniu Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.Rejestr skarg i wniosków [Pu/Rs-1], wykonana w oprawie twardej, objętość 80 kartek, format A4.. Pracownik przyjmujący skargę/wniosek obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za.. ul. Rynek Staromiejski 6-7. a) administratorem danych osobowych jest Gmina Błonie z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.. Księga przeznaczona do dokonania ok 800 wpisówRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i .Rejestr skarg i wniosków - TanieDruki - Sklep Online.. Przykład: Na dokumencie znajdujemy numer skargi: 654 /S/ 03Rejestry, ewidencje i archiwa.. Okleina segregatorowa w kolorze zielonym, napis tytułowy tłoczony na gorąco w kolorze białym..

Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków.

Rejestracja następuje poprzez wpisanie na obwolucie skargi/wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/wniosku składającego się z: - symbolu komórki organizacyjnej - inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywaniaRejestr skarg i wniosków wnoszonych do I LO w Radzyniu Podlaskim prowadzony jest w sekretariacie.. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki od godz. 8.00 do godz 16.00 oraz wtorki w godz. 15:00 do 16:00 (w tym od 15:30 do 16:00 po godz. pracy)Rejestr wnoszonych skarg i wniosków prowadzony jest przez Sekretariat Dyrekcji Pogotowia w .1.. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz .Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bolesławiec.. W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.. Centralny Rejestr Petycji, Skarg i Wniosków - prowadzony jest w formie elektronicznej.. W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego rejestr skarg i wniosków prowadzi Gabinet Głównego Inspektora.. Do rejestru nie wpisuje skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy..

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.. 12.Do rejestru wpisuje się: 1) pisemne skargi/wnioski wnoszącego; 2) ustne skargi/wnioski do protokołu; 3) skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy instytucji) orazSkargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.Centralny Rejestr Skarg Urzędu.. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszej procedury.. UWAGA !. - CENA: ZA SZTUKĘ- PAPIER: ZWYKŁY- FORMAT:A4- TWARDA OPRAWA - 100 KARTEK.. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.. Skargi i wnioski złożone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz przesłane pocztą elektroniczną ewidencjonowane są w Referacie Skarg i Wniosków oraz w Biurze Rady Miasta w Centralnym Rejestrze Petycji, Skarg i Wniosków.. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody..

2.Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą Co powinna zawierać skarga lub .Rejestr skarg i wniosków Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw Oświadczenia majątkowe Mikroporady dla małego przedsiębiorcy Narodowe Siły Rezerwowe Informacje nieudostępnione Redakcja Biuletynu Emisja Obligacji Konsultacje społeczne Deklaracja dostępnościSkargi i wnioski wpływające do Ministerstwa Klimatu ewidencjonuje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.REJESTROWANIE SKARG I WNIOSKÓW Rejestr wnoszonych skarg i wniosków, poza skargami i wnioskami pacjentów, prowadzony jest przez Dział Organizacji w formie papierowej.. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy: działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 256 z późn.. 6. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki: a) liczba porządkowa, b) data wpływu skargi/wniosku, .Rejestr skarg i wniosków Kto może złożyć skargę lub wniosek.. Formy wnoszenia skarg i wnioskówPodstawa prawna skarg i wniosków.. Każda skarga skierowana powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres.. 94 34 88 600 fax 94 34 22 478, 94 34 88 625. e-mail: [email protected] strona internetowa: NIP: 669-10-11-103 REGON: 000590651 Biuro Obsługi KlientaREJESTR SKARG ROK 2015.. Rozdział III Rozpatrywanie skarg i wniosków 1. Rejestr skarg i wniosków pacjentów prowadzony jest przez Pełnomocnika ds.Rejestr skarg i wniosków - Opis i dane produktu Rejestr skarg i wniosków, twarda skóropodobna oprawa, A4 (192 str.) Podstawowe informacjeUrząd Miejski w Koszalinie.. Skargi mogą być składane indywidualnie lub zbiorowo.. strona internetowa: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich .Departament Kontroli, który jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru skarg i wniosków, dla których właściwy do rozpatrzenia i załatwienia jest Zarząd lub Marszałek, dokonuje rejestracji pisma, a następnie w przypadku, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi właściwy jest Zarząd lub Marszałek, przekazuje je do rozpatrzenia właściwemu merytorycznie Departamentowi.Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt