Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji poznań
ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholuPodstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).. pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15. pt: 8:00 - 13:15. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązu prawnego ciążącego na administratorze - rozmiar: 29kb Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot.. pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00. pt: 8:00 - 14:00.. W przypadku osobistego odbioru zaświadczenia, należy wcześniej umówić indywidualne spotkanie na konkretny dzień i godzinę w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa: tel.. *) Podanie danych jest dobrowolne.. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia organowi wniosku.. Każdy wniosek zostaje następnie sprawdzony, przez wyznaczonego pracownika wydziału, pod względem merytorycznym i formalnym.Wypełniony czytelnie drukowanymi literami druk wniosku o paszport: podpis w pkt..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.

Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia .. o rewitalizacji.. Drukuj treść artykułu Załączniki.. Załączniki; Nazwa Rozmiar Format Wniosek-zaswiadczenie-rewitalizacja.odt : 0.02 MB odt .Urząd Miejski.. WYPEŁNIA URZĄD .wniosek o wydanie zaŚwiadczenia o przeznaczeniu dziaŁki oraz o poŁoŻeniu dziaŁki na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji, o ktÓrych mowa w ustawie z dnia 9 paŹdziernika 2015 r. o rewitalizacji.. Sprawny Urząd bliżej migranta" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i IntegracjiWydanie zaświadczenia o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji (We wniosku należy podać aktualne numery ewidencyjne działek objętych wnioskiem) 2.. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji nieruchomości oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.. Obsługa osobista Mieszkańców jest wstrzymana do odwołania ze względu na sytuację epidemiologiczną (więcej informacji - BIP) Dodatkowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać w Referacie ds. Rewitalizacji w Wydziale ds.Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić..

Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1044): - 17,00 zł - za wydanie zaświadczeniaChcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo stwierdzające stan zaległości?. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu / o rewitalizacji; Załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowejWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, czy działka/działki ** numer.. położona/położone w miejscowości.. znajduje/znajdują ** się na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.Składając wniosek za pomocą platformy ePUAP zaświadczenie przekazywane jest na Twoją skrzynkę odbiorczą ePUAP.. Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.. 61-841 Poznań.. 2.Kserokopia mapy ewidencyjnej w zakresie objętym wnioskiem (w przypadku podziału działki lub działek) OPŁATY SKARBOWE.. Złożenie dokumentów.. 12 wniosku numer telefonu lub adres e-mail wnioskodawca zostanie powiadomiony wiadomością sms lub e-mail o gotowości paszportu do odbioru.Termin załatwienia wniosku o wydanie zaświadczenia..

wniosek o zaświadczenie o rewitalizacji-1.pdf (91kB)1.

Do wniosku dołącz:Jeśli przedsiębiorstwo państwowe zostało sprywatyzowane lub przekształcone w jednostkę organizacyjną o innej formie prawnej (np. spółkę), wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia należy kierować do nowo-powstałej jednostki, będącej następcą prawnym firmy państwowej i z reguły posiadającej również jej dokumentację.Projekt "Kierunek: Wielkopolska.. wniosek o wydanie zaświadczenia wg sporządzonego wzoru umieszczonego na stronie internetowej (w załączniku), dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej, oryginał pełnomocnictwa/oryginał upoważnienia osoby - w przypadku ustanowienia pełnomocnika/upoważnionej osoby, wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.. Przy składaniu wniosku wnioskodawca powinien być poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty skarbowej i o jej wysokości.. Dane teleadresowe; Godziny przyjmowania interesantów; Wpłaty - numery kont; Regulamin Organizacyjny; Struktura Urzędu; Referat Obsługi MieszkańcówPlik doc Wniosek o wydanie zaświadczenia - rozmiar: 27kb; Plik odt Klauzula informacyjna dot.. b. OSOBIŚCIE.. Sprawdź poniżej, jak możesz je uzyskać.Pobierz wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w miejscowości Poznań Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji ..

Celem przedłożenia:Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.

Kasa Urzędu czynna.. Kierownika Wydziału: Sylwia Bon Szczegółowe informacje: Anna Torchała Piętro I, pokój nr 4 Telefon (095) 721 64 45.. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu: · Sekretariat (pokój nr 1) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.Wydawanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.. Zaświadczenie doręczane jest za pomocą Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej.. 1 pkt h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać: dane osoby składającej wniosek, informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.. Opłaty: Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust.. 1 pkt 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.tel.. Urząd czynny.. Kserokopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku lub kopia wypisu z ewidencji gruntówProcedurę rozpoczyna wpływ wniosku o wydanie stosownego zaświadczenia.. Tego typu zaświadczenie jest niezbędne np. przy sprzedaży nieruchomości.. i.oznaczenie terenu objętego wnioskiem: 1.Zaświadczenie o rewitalizacji: Wniosek i oświadczenia do pobrania na dole strony.. 11 wniosku należy złożyć w obecności urzędnika paszportowego przyjmującego wniosek; podając w pkt.. Wydział Inwestycji, p. o.. ( przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)W Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy, złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych.. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt