Decyzja nr 59 szefa mon
ROZKAZ Nr 698/SG/BK Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 1 sierpnia 2011 rokuDziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej.. Po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust.. Decyzja Nr 72/MON .DECYZJĘ NR 59/MON z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2019 r. Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano Decyzję Nr 59/MON z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w .ZARZĄDZENIE NR 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ.. Zlecenia przewozu przesyłek niejawnych i kryptograficznych poza granicę kraju składa się do Szefa KOGD co najmniej na 10 dni roboczych przed wymaganym terminem ich dostarczenia do adresata.. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ.. bez uzgodnienia i akceptacji Szefa SKW, jeżeli uzyskanie ww.. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Decyzja Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych .ZARZĄDZENIE Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej .. Minister Obrony Narodowej: B. KlichZarządzenie Nr 59 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu czasu służby służb działających w systemie 12 lub 24 godzinnym w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Lipiec: 27.07.2016: Czas udostępnienia 28.07.2016: 307 — Nr 9/MON z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Ośrod- ..

Traci moc decyzja Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych do przepro-wadzenia Przeglądu Potrzeb Operacyjnych" (Dz. Urz.

2 .Decyzja Nr 59/MON z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych Minister Obrony Narodowej 2020.04.28DECYZJA Nr 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej.. DECYZJA Nr 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych Na podstawie art. 2 pkt 10 i art. 8 ust.. Decyzja Nr 160/MON z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel .Zarządzenie Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych; 13.. Przetwarzanie informacji niejawnych w części mobilnej zasobów systemu teleinformatycznego odbywa się na podstawie wyników procesu szacowania ryzyka, o których mowa w art. 49 ust..

z dnia 27 kwietnia 2020 r. ... szefa właściwego węzła łączności lub teleinformatycznego, w zakresie odziaływania na resortową sieć telekomunikacyjną - w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.ZARZĄDZENIEM Nr 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2017 roku .. wymagają zgody Szefa SKW.. poz. 74);91 Kalendarium Gubina 1945 - 2009 s. 96 Rozkaz Nr Pf 24 MON z 19 czerwca 1962 roku Dziennik Rozkazów Tajnych MON z 1967 r. Nr 5, poz. 21.. 3, a także w § 25 ust.. 1 ustawy, w sposób określony w dokumentacji .DECYZJA Nr 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2019 r. .. z dnia 30 czerwca 2015 r. .. Zastosowanie odstępstw musi każdorazowo być .Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej.. 3 i § 25a ust.. Tekst pierwotny.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzieDECYZJA NR 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ.. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.DECYZJA Nr 257/MON.. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dyrektora Departamentu Kadr.. DECYZJA Nr 332/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 roku ..

Decyzja Nr 121/MON z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Wytycznych w sprawie podziału właściwości organów infrastruktury i użytkowników w zakresie finansowania i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości obiektów i utrzymaniem terenów zieleni zlokalizowanych na ...Decyzja nr 59 szefa MON została opublikowana w ubiegłym tygodniu w Dzienniku Urzędowym MON (Dz. Urz.Komentarze

Brak komentarzy.