Rodzaj wady decyzji administracyjnej
lub przepisach szczególnych jest decyzją wadliwą.. 8 IV SA 218/92, OSP 1994, nr 9, poz.162 .określenia „każda decyzja ostateczna" należy przyjmować szeroką wykładnię po-jęcia „decyzja" ++.. [29] Decyzja administracyjna korzysta w domniemania prawidłowości i ważności, co jest konstrukcją teoretyczną stworzoną w interesie jednostki, chroniącą ją przed negatywnymi skutkami wykonania wadliwej decyzji.Decyzja, która nie zawiera wszystkich składników określonych w art. 107 § 1 k.p.a.. Środki zaskarżenia<br /> 113.. Problematyka ta jest bardzo ważna, gdyż prowadzi do korekty nieistotnych wad zaistniałych w decyzji, uzupełnienia jej, gdy jest niekompletna, bądź do wyjaśnienia problematycznych dla adresata treści decyzji.Do niezbędnych elementów każdej decyzji należy: 1. oznaczenie organu administracji państwowej lub innych właściwego organu, 2. datę wydania decyzji, 3. oznaczenie strony lub stron, do których decyzja jest skierowana, 4. podstawa prawa decyzji, 5. rozstrzygnięcie sprawy, 6. uzasadnienie faktyczne i prawne, 7. pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie, 8. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji (art. 107 .Na wstępie warto wskazać, że decyzje administracyjne mogą mieć różnego rodzaju wady.. W tej formie nie jest zatem możliwe takie ingerowanie w treść decyzji administracyjnej, które - co do zasady - mogłoby przyczynić się do zmiany jej rozstrzygnięcia merytorycznego w sposób odmienny niż wskazany wyżej.Sąd ubezpieczeń społecznych - jako sąd powszechny - może i powinien dostrzegać jedynie takie wady formalne decyzji administracyjnej, które decyzję tę dyskwalifikują w stopniu odbierającym jej cechy aktu administracyjnego..

Granice zasady trwałości decyzji administracyjnej<br /> 114.

•Weryfikacja w trybach nadzwyczajnych (zasada ochrony trwałości decyzji ostatecznej) •Zasada prawa skargi na decyzje administracyjne do sądu2.3.. uznaje za nieważny akt administracyjny, który: • został wydany przez niewłaściwy rzeczowo organ; • został wydany bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa; • dotyczy sprawy, która została poprzednio rozstrzygnięta ostateczną decyzją; • został skierowany do osoby nie będącej stroną w sprawie; • w razie wykonania wywołałby czyn zagrożony karą; • zawiera inną wadę, powodującą nieważność aktu z mocy wyraźnego przepisu prawa .Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, 5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały, 6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony .•Zasada trwałości decyzji administracyjnych -art. 16 §1 k.p.a..

Rektyfikacja decyzji administracyjnej - kazusy i zadanie<br /> 111.

Niekwalifikowane wady decyzji administracyjnej i decyzje prawidłowe Obok wad kwalifikowanych występują także uchybienia, które są skutkiem nieprawidłowego stosowania prawa materialnego bądź procesowego, a które nie mieszczą się w wyżej przywołanych przepisach.. Można wyróżnić dwa rodzaje wadliwości decyzji administracyjnej: wadliwość materialnoprawną i wadliwość procesowoprawną.. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku zaistnienia co najmniejArt.. Wadliwość decyzji administracyjnej Postępowanie administracyjne i podatkowe jako zasadę wskazuje trwałość rozstrzygnięć administracyjnych.. Wady istotne wynikające z wadliwości procedury poprzedzającej wydanie decyzji albo istniejące w jej treści, powodują uchylenie decyzji albo stwierdzenie jej nieważności.. •Weryfikacja w toku instancji (zasada dwuinstancyjności) - art. 15 k.p.a.. „nie odnosi się domniemanie ważności aktów wydanych przez organ państwowy, ponieważ decyzje te są dotknięte wadami zbliżającymi je do »niedecyzji«.. Wady te powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności z urzędu przez organy administracji drugiej .ważności poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli rów-nież i ta decyzja dotknięta jest wadami z art. 156. k.p.a.. 6 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 lipca 1999 r., IV SA 1381/97, LEX nr 47911..

Co w przypadku, gdy zostanie wszczęte ...Wady decyzji administracyjnej<br /> 108.

Wzruszenie decyzji administracyjnej<br /> 115.miast do decyzji wymienionych w punktach 1, 4, 5, 6 i 7 art. 137 § 1 k.p.a.. Akceptując ten pogląd Sąd posługuje się autonomicznym pojęciem sprzeczności decyzji z prawem.Należy zaznaczyć, iż przedmiotem postępowania w sprawie wznowienia postępowania jest nie tylko zbadanie, czy postępowanie, w którym zapadła ostateczna decyzja, było dotknięte jedną z wad wymienionych w art. 145 §1, art. 145a § 1 k.p.a., ale także rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną /przypis 54/.. dopuszcza uchylenie zarówno decyzji prawi-dłowych, jak i dotkniętych wadami tego rodzaju, że nie dają podstaw do wzno-wienia postępowania ani do stwierdzenia ich nieważności..

Wady nieistotne decyzji administracyjnej - rektyfikacja decyzji<br /> 109.

), a nawet do uznania decyzji za nieważną.W zależności od rodzaju decyzji inaczej interpretuje się wady jako nieistotne - w przypadku decyzji lokalizacyjnej nie jest oczywistą omyłką niewłaściwe wskazanie w decyzji numerów .Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest jedną z najbardziej dotkliwych sankcji, znajdujących zastosowanie w przypadku zaistnienia jej kwalifikowanych wad, określonych w art .3.. Uchybienia w formalnej zawartości decyzji stanowią podstawę do złożenia odwołania do organu nadrzędnego lub skargi do sądu administracyjnego.Decyzja naruszająca normy materialne lub procesowe jest wadliwa.. Trwałość decyzji dotkniętych tego typu wadami korzysta z ochrony, gdyż do ich wyeliminowania nie wystarczaSprostowanie decyzji administracyjnej 28 października 2020 Sprostowanie decyzji administracyjnej służy usuwaniu wad decyzji, tj. błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek.. Natomiast istnieje także grupa wad, które stanowią podstawę do wznowienia postępowania (art.145 k.p.a.. Ustawodawca określa, jakie sankcje znajdują zastosowanie w przypadku jednej albo drugiej wadliwości decyzji.Decyzje zawierające nieistotne wady, rodzące wątpliwości i niejasności mogą być poddane rektyfikacji.. Chodzi o tzw. wady nieistotne, niezwiązane ze stosowaniem prawa, ustaleniem stanu faktycznego czy ustaleniem jego kwalifikacji prawnej.Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej oznacza przede wszystkim „wyeliminowanie" tejże decyzji z obrotu prawnego.. 7 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 czerwca 1999 r., I SA 1527/98, LEX nr 48554.. Trzeba jednak miećWydaje się, że „rażącym naruszeniem prawa" jest właśnie ten drugi rodzaj wadliwości - kiedy decyzja administracyjna wydana w sprawie regulowanej prawem administracyjnym powszechnie obowiązującym ma.Postępowanie administracyjne: •Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy .. •Uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętej wadami .. mają na celu usunięcie tylko określonego rodzaju wadliwości decyzji i nie mogą być stosowane zamiennie.. Część z nich może nie być istotna i usunięta w drodze sprostowania, wyjaśnienia bądź uzupełnienia.. Przepis 161 k.p.a.. Tego rodzaju akty w razie ich uchylenia muszą byćw stosunku do treści decyzji administracyjnych, wskazując, że ich zadaniem jest usuwanie wad nieistotnych decyzji, czyli takich, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron wynikające z decyzji i nie pociągają za sobą konieczności wyeliminowania tego aktu z obrotu prawnegoJak wskazują doktryna i orzecznictwo, (…) sprostowaniu nie podlegają wady (błędy i omyłki) istotne (…).. Pierwszeństwo ma tryb stwierdzenia nieważności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt