Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 2020 doc
2020, poz. 708 z późn.. (pełna nazwa beneficjenta) I. Korzystała z pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej, w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych dotyczących inwestycji określonej we Wniosku o udzielenie pomocy de minimis.. WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS .. POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE MINIMIS W SEKTORZE TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW, W ROLNICTWIE I RYBOŁOWSTWIE.. Ja niżej podpisany …………………………………….…………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) uprawniony do reprezentowania firmy …………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres firmy) OŚWIADCZAM.. z 2018 r. poz. 362, z późn.. Wsparcie przedsiębiorczości,OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS / POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE Author: Anita_Wesolowska Last modified by: Bożena Kowalska Created Date: 7/30/2020 7:17:00 AM Company: MRR Other titles: OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS / POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIEOŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.. w odniesieniu do roku, w którym Uczestnik/Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.. Ja, niżej podpisany/a, my niżej podpisani oświadczam/y*, że:Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Zaświadczenia i/lub oświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresieOświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy w formie pomocy de minimis W związku z wnioskowaniem o udzielenie pomocy de minimis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącejOŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Projekt "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż..

Dane beneficjenta pomocy.

1 „Szansa na (samo)zatrudnienie" 2 Nr projektu WND-RPSL.07.04.02-24-0084/20Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - plik do pobrania w formacie DOC Dokumenty obowiązujące dla naborów ogłaszanych przed 18 grudnia 2020 r. REGULAMINOŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANEJ/OTRZYMANEJ .. Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot: _____ (imię i nazwisko, adres zamieszkania) _____ (nazwa i siedziba firmy oraz adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis .. pomocy Podstawa prawna otrzymanej pomocy Dzień udzielenia pomocy (dzień-miesiąc-rok) Wartość pomocy brutto w PLN w EUR .. 1 pkt 1 i ust.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz.1444) niniejszym oświadczam, że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych pracodawca:OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, ..

Adres beneficjenta pomocy.

że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych w/w firma .OŚWIADCZENIE.. NIE.W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. OŚWIADCZAM.. zgodnie art. 37 ust.. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE, POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE.. w odniesieniu do roku, w którym Uczestnik/Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę pomocy de minimis w trakcie rozpatrywania Wniosku, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń.. w odniesieniu do roku, w którym Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.. w odniesieniu do bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych.. TAK w wysokości ……………PLN co stanowi …….% całej inwestycji.. w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc)- obowiązuje od 16.11.2020; Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie (doc) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (aktywny pdf) - zalecanyOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016, poz. 1137, z póź..

Załączniki: kopie ...Oświadczenie o otrzymanej .

oŚwiadczenie o otrzymanej wielkoŚci pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczam, że (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)We would like to show you a description here but the site won't allow us.OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VIII.3.. Pełna nazwa firmy: Adres siedziby firmy: Imię i nazwisko przedsiębiorcy / osoby upoważnionej do reprezentowania ww.. Łączna wartość .. Microsoft Word - Zal_4.2-Owiadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis.docOŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS1 .. Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie .pracodawcy o otrzymanej wielkoŚci pomocy de minimis Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy Kodeks karny (Dz.U.. pomocy de minimis** .. ** - wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodne z zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomoc de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS..

podmiotu: NIP przedsiębiorcy: Oświadczam, że: Nie otrzymałem pomocy de minimis.

Organ udzielający pomocy Podstawa prawna otrzymanej pomocy Dzień udzielenia pomocy (dzień - miesiąc - rok) Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Forma pomocy Wartość pomocy brutto w PLN w EUR (w razie potrzeby proszę dodać wiersze) .. Oświadczam, że firma.. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym (podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wnioskodawcy).Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc) - obowiązuje od 16.11.2020; Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie (doc) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (aktywny pdf)oŚwiadczenie o otrzymanej wielkoŚci pomocy de minimis Oświadczam, że w okresie bieżącego roku podatkowego.oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.podmiot:Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis1.. zm.)OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS / POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE Author: Anita_Wesolowska Last modified by: Oswiata Created Date: 9/14/2020 6:39:00 AM Company: MRR Other titles: OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS / POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIEOświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy w formie pomocy de minimis W zwi ązku z wnioskowaniem o udzielenie pomocy de minimis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotycz ącejOświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.. Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy.. 2020 (Oś priorytetowa III - Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii), niniejszym oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym* oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych* otrzymałem/nie otrzymałem** pomoc de minimis w łącznej ..Komentarze

Brak komentarzy.