Wniosek o wydanie mapy zasadniczej lublin
Osobiście - dokumenty kierowane do Starostwa Powiatowego należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) w godzinach pracy urzędu.. Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy 2.. Należy przede wszystkim uzupełnić rubryki dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.), a następnie zaznaczyć w polu „przedmiot wniosku" rubrykę „mapa zasadnicza".Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P); Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub (formularz P+P1) ; Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB w postaci elektronicznej (formularz P+P2);Poniżej przykładowy wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej [wersja edytowalna]: Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej Zawiadomienie o zakończeniu budowy.. Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji użytków i klas nieruchomości.Zastosowanie mapy Mapa zasadnicza daje informacje m.in. o sieci uzbrojenia terenu, czyli urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, a także podziemnych budowlach, takich jak: tunele, parkingi, zbiorniki itp. Jej kopia jest wymagana zazwyczaj przy składaniu wniosku o wydanie warunków zabudowy.1..

Jak wypełnić wniosek o mapę zasadniczą?

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pdf Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci .Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.. Imi ę i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 2.. WNIOSEK.. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej* 10. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy* Sposób publikacji w sieci InternetWniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapa zasadnicza lub mapa ewidencyjna) (P) + (P1) Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu / adres poczty elektronicznej** 6..

Email: [email protected]

Ostatnio zaktualizowane.. Po wybudowaniu budynku, należy go zgłosić do użytkowania.PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA WNIOSKU O WYDANIE MAPY ZASADNICZEJ (LOKALIZACYJNEJ) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.. Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (pdf, 0.15 Mb) 3.. Starostwo Powiatowe w LublinieBiuletyn Informacji Publicznej..

Wniosek o wydanie mapy zasadniczej ma postać gotowego formularza, który wystarczy uzupełnić stosownymi informacjami.

otwiera się w nowej karcie.. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku 4.. Organizacja samorządu powiatowego.. Ostatnio dodane.. Mapa serwisu.. Spokojna 9, 20-074 Lublin.Drukuj stronę do PDF.. Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zawarte są w formularzu P2.Wydrukuj i wypełnij załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. poz. 1322) albo zrób to w urzędzie (starostwo powiatowe lub urząd miasta).WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* 1.. .W celu uzyskania mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków możesz pobrać, wypełnić i wydrukować wniosek (formularz edytowalny) (formularz P i P1) lub skorzystać z Portalu Internetowego Systemu ZGiK - Portal Interesanta (link i złożyć go w formie dokumentu elektronicznego.. Zgłoszenie prac geodezyjnych (pdf, 0.48 Mb) 5.. Adres: ul. Wieniawska 14/518, 20-071 Lublin.. wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (formularz P+P1); wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej) (formularz P+P2);Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Formularz P [Pobierz .pdf] Formularz P1 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków) [Pobierz .pdf]Wzór wypełnienia formularza EGIB Udostępnianie zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wniosek o wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej - formularz P, P1 Wzór wypełnienia formularza P, P1 Pozostałe wnioski - formularze: P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem (zasadniczej) Wojskowej mapy ewidencyjnej (z infrastrukturą naziemną i działkami) Projektu usytuowania uzgodnionego na naradzie koordynacyjnej (tzw. ZUDP) ..

Dyrektor: Albert Wójcik.Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków zawarte są w formularzu P1.

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (pdf, 0.22 Mb) 4.. Drukuj stronę.. Za pośrednictwem poczty - Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. ORGANIZACJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO.. Widok kompaktowy.. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe - telefon/adres e-mail - które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt.Sposób i miejsce składania dokumentów.. Kopia mapy zasadniczej winna obejmować teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar wokół, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nie mniejszej jednak niż 50 m.Jak napisać wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej?. GD-005-01 - wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P), GD-005-02 - szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (formularz P1),Kopia mapy zasadniczej winna obejmować teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar wokół, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nie mniejszej jednak niż 50 m.. Kopię mapy złożoną z kilku części należy dołączyć sklejoną w jeden arkusz.W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku urząd wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 Kpa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę** 5.. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 3.. Kopia mapy zasadniczej winna obejmować teren, którego wniosek dotyczy , i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.c) pisemnej podpisany podpisem odręcznym wniosek - GD-006-01 - wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (formularz EGiB) Formularz wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców, na stronach internetowych Urzędu Miasta Lublin lub Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku urząd wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 Kpa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.. Data Jerzy Je ż ul. Przykładowa 50 m 13 95-100 Sokolniki Las 2020-10-10 3.. Miejscowość i data dniaBiuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lublinie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt