Urząd skarbowy wniosek o wydanie zaświadczenia darowizna
Data wpływu dokumentu do urzędu, numer dokumentuPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o uregulowaniu podatku od spadku i darowizn A.. ORGAN PODATKOWY 4.. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWY DLA WNIOSKODAWCY B.1.. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Upoważnienie do podpisu i odbioru zaświadczenia.. O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.. Pełnomocnictwo jest bezpłatne, jeżeli udzielone jest małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, pasierbowi i macosze/ojczymowi.Wniosek o wydanie zaświadczenia (o dochodach, przychodach o wysokości obrotów podatku od towarów i usług, o prowadzeniu działalności i formie opodatkowania) formularz - F-071/2 (link otwiera dokument w nowym oknie) .. WNIOSEK.. Druki - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowychPisemny wniosek o wydanie zaświadczenia lub zgody, który powinien zawierać: - dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz NIP lub PESEL, - dane adresata (Naczelnik Urzędu Skarbowego w .. ), - zakres żądania, w tym wskazanie: jakiego rodzaju dokument ma być wydany tj. zgoda czy zaświadczenie,Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn.. pdf (45 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości formularz - F-072/4 (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (212 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia dla małżonków rozliczających się wspólnie.pdf ( 104 KB ) Druk PPS-1.pdf ( 59 KB ) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.pdf ( 154 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że uzyskana pomoc publiczna z tytułu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego jest pomocą de minimis.pdf ( 131 KB ) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf ( 154 KB ) WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA SPADKU / DAROWIZNY Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j..

Wniosek o wydanie zaświadczenia z art. 19 ust.

Natomiast jeżeli Sprzedający nabył lokal w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności - o .Wniosek o niezaleganiu w podatkach (plik pdf 80 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia (w tym o dochodach) (plik pdf 130 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w CRP KEP (plik pdf 208 KB) Wniosek o wydanie kopii zeznania podatkowego (plik pdf 188 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn (plik pdf 246 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości.. Deklaracja dostępności Przejdź do góry.Wniosek o wydanie zaświadczenia, że nabycie majątku w drodze spadku, zgłoszone w ustawowym terminie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn (138 KB) Wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przez podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (115 KB)Pliki do pobrania.. Źródło: Ministerstwo Finansów W tym miejscu znajdziesz wzory wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, ograniczeniu poboru zaliczek, umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu podatku na raty.Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu/do świadczeń rodzinnych i innych (link otwiera dokument w nowym oknie) pdf 210 Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 07.08.2020Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie darowizny/nieodpłatnego zaniesienia współwłasności.odt ( 20 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia spadku.docx ( 19 KB )Pliki do pobrania..

Wniosek o wydanie zaświadczenia z art. 19 ust 6 dotyczącego darowizny.

musi wystąpić do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, podatku należnym, braku zeznania, o nieprowadzeniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej i formie jej opodatkowania i o niefigurowaniu w ewidencji urzędu.Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych/zaświadczenia (w art. 46c § 2 Ordynacja podatkowa).pdf ( 389 KB ) Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 12.06.2017Wzory wniosków.. O ZAPŁACIE / ZWOLNIENIU / PRZEDAWNIENIU.. Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL (identyfikatorem osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiemWnoszę o wydanie zaświadczenia dotyczącego: (imię i nazwisko darczyńcy, spadkodawcy, nr aktu notarialnego, nr postanowienia sądu - w zależności od rodzaju sprawy) w ilości …..

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn.

Informuję, że wszelkie formalurze oraz druki znajdują się w zakładce "Jak załatwić sprawę w urzędzie".. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.Pliki do pobrania.. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie- zwolnienie przepada.Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie podatku od spadków i darowizn (plik doc. 38 KB).Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić.. PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN.. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 1.. Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 79 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości.pdf ( 203 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia - darowizna.pdf ( 46 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia - spadek.pdf ( 48 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia - zasiedzenie.pdf ( 45 KB ) Dokumenty o ulgę w spłacie - osoba prawna.pdf .Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny lub VAT zwolniony Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatku od spadków i darowizn Deklaracja dostępności Przejdź do góryDo pobrania za darmo: Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy - plik doc. Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek B. DANE PODATNIKA B.1.

6 dotyczącego spadków.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 78 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 49 KB )strona wnioskująca o wydanie zaświadczenia może ustanowić pełnomocnika, który w jej imieniu uzyska stosowne zaświadczenie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt